Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne Kapitel 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1488 af 06. december 2023

Kapitel 3 Under ophold i tilbuddet
Tilsyn
§ 7

Modtagelsesmyndigheden fører det personrettede tilsyn med borgeren fra det tidspunkt, hvor borgeren tager ophold i tilbuddet.

Stk. 2 Tilsyn efter stk. 1 føres efter reglerne om personrettet tilsyn i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Underretning
§ 8

Modtagelsesmyndigheden skal underrette afgørelsesmyndigheden, hvis modtagelsesmyndigheden i forbindelse med tilsynet efter § 7 eller på anden måde bliver opmærksom på, at den iværksatte indsats ikke opfylder sit formål, eller der i øvrigt er grundlag for at formode, at indsatsen ikke imødekommer borgerens behov.

Redegørelse
§ 9

Modtagelsesmyndigheden skal én gang årligt afgive en redegørelse til afgørelsesmyndigheden vedrørende borgeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For børn under 18 år skal modtagelsesmyndigheden afgive en redegørelse én gang halvårligt.

Stk. 3 En redegørelse efter stk. 1 eller 2 skal indeholde oplysninger om borgerens forhold, herunder ændringer heri, indsatsen og ydelserne, som borgeren modtager, samt modtagelsesmyndighedens personrettede tilsyn.

Stk. 4 Afgørelses- og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme, at redegørelsen skal afgives oftere end angivet i stk. 1 og 2.

Magtanvendelse m.v.
§ 10

Der kan alene anvendes magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for borgeren efter bestemmelserne i lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 2 Såfremt modtagelsesmyndigheden er en dansk kommunalbestyrelse, og kommunalbestyrelsen i den lovgivning, som finder anvendelse vedrørende magtanvendelse, er tillagt kompetence til at træffe afgørelse om magtanvendelse, er det kommunalbestyrelsen i den danske kommune, der har afgørelseskompetencen, jf. dog stk. 4. Den danske kommunalbestyrelse skal snarest muligt orientere den færøske sociale myndighed om en sådan afgørelse.

Stk. 3 Såfremt modtagelsesmyndigheden er en færøsk social myndighed, og den færøske sociale myndighed i den lovgivning, som finder anvendelse vedrørende magtanvendelse, er tillagt kompetence til at træffe afgørelse om magtanvendelse, er det den færøske sociale myndighed, der har afgørelseskompetencen, jf. dog stk. 4. Den færøske sociale myndighed skal snarest muligt orientere den danske kommunalbestyrelse om en sådan afgørelse.

Stk. 4 Afgørelsesmyndigheden og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme at fravige stk. 2 og 3 helt eller delvist.

Ændringer i indsatsen
§ 11

Afgørelsesmyndigheden kan efter aftale med modtagelsesmyndigheden træffe afgørelse om ændringer i indsatsen for borgeren, herunder ændringer i de ydelser, borgeren modtager i tilbuddet. Såfremt ændringerne ikke er i overensstemmelse med handleplanen efter § 6, må ændringerne ikke iværksættes, før der foreligger en ny handleplan. Såfremt særlige omstændigheder gør det påkrævet, kan ændringerne dog iværksættes, inden der foreligger en ny handleplan.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 træffes efter lovgivningen i det land, hvor afgørelsesmyndigheden er beliggende. Der kan dog ikke træffes afgørelse om ydelser, som ikke tilbydes efter lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 3 Afgørelsesmyndigheden og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme, at modtagelsesmyndigheden kan træffe afgørelse vedrørende borgerens ophold i tilbuddet på vegne af afgørelsesmyndigheden. Afgørelse efter 1. pkt. træffes efter lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

§ 12

Modtagelsesmyndigheden kan træffe midlertidig afgørelse om ændring af indsatsen til borgeren, hvis der foreligger en risiko for borgerens sikkerhed og sundhed, eller hvis det er af afgørende betydning af hensyn til borgerens øjeblikkelige behov for støtte. Den midlertidige afgørelse træffes efter lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 2 Modtagelsesmyndigheden skal uden unødigt ophold give afgørelsesmyndigheden meddelelse om en midlertidig afgørelse efter stk. 1, med henblik på at afgørelsesmyndigheden kan træffe afgørelse efter § 11.

Stk. 3 En midlertidig afgørelse efter stk. 1 forbliver i kraft indtil det tidspunkt, hvor afgørelsesmyndigheden har truffet afgørelse efter § 11, eller indtil det tidspunkt hvor borgerens ophold i tilbuddet ophører som følge af en afgørelse efter § 13.

Stk. 4 Afgørelses- og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme, at modtagelsesmyndigheden kan træffe midlertidige afgørelser i et videre omfang end fastsat i stk. 1.

Ophør
§ 13

Afgørelsesmyndigheden kan efter lovgivningen i det land, hvor afgørelsesmyndigheden er beliggende, træffe afgørelse om, at borgerens ophold i tilbuddet skal ophøre. Afgørelsesmyndigheden skal underrette modtagelsesmyndigheden om afgørelsen uden ugrundet ophold. Borgerens ophold i tilbuddet kan ikke ophøre, før modtagelsesmyndigheden har modtaget underretningen.

Stk. 2 Afgørelsesmyndigheden og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 fastsætte nærmere bestemmelser om ophør, herunder om varslingsfrister. Der kan ikke fastsættes bestemmelser i aftalen, der fraviger regler om varsling og opsættende virkning i lovgivningen i det land, hvor afgørelsesmyndigheden er beliggende.