Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1488 af 06. december 2023

I medfør af § 196, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 16. august 2023, § 214, stk. 3, i barnets lov, lov nr. 721 af 13. juni 2023, og § 90, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 24. august 2023, og efter forhandling med Færøernes landsstyre, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse, når

 • 1) en færøsk social myndighed træffer afgørelse om at tilbyde en borger, der er folkeregistreret på Færøerne, døgnophold i et tilbud i Danmark,

 • 2) en færøsk social myndighed træffer afgørelse om at anbringe et barn under 18 år, der er folkeregistreret på Færøerne, i et tilbud i Danmark,

 • 3) en dansk kommunalbestyrelse træffer afgørelse om at tilbyde en borger, der er bopælsregistreret i Danmark, døgnophold i et tilbud på Færøerne, eller

 • 4) en dansk kommunalbestyrelse træffer afgørelse om at anbringe et barn under 18 år, der er bopælsregistreret i Danmark, i et tilbud på Færøerne.

Stk. 2 Denne bekendtgørelse ophører med at finde anvendelse, hvis forældremyndighedsindehaveren til et barn under 18 år, hvorom der er truffet en afgørelse omfattet af stk. 1, nr. 2 eller 4, bopæls- eller folkeregistreres i det land, hvor tilbuddet er beliggende. Hvis barnets forældre har fælles forældremyndighed, finder 1. pkt. anvendelse, hvis den forældremyndighedsindehaver, som barnet senest havde bopæl hos forud for barnets anbringelse, bopæls- eller folkeregistreres i det land, hvor tilbuddet er beliggende.

Stk. 3 Hvis der er truffet en afgørelse omfattet af stk. 1, nr. 2 om anbringelse af et barn, og forældremyndighedsindehaveren bopælsregistreres i Danmark som omhandlet i stk. 2, finder afgørelsen om anbringelse af barnet, der er truffet af færøske myndigheder, fortsat anvendelse, indtil kommunalbestyrelsen i den danske kommune, som efter § 9 a i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har pligt til at yde hjælp, har truffet afgørelse om anbringelsen.

Stk. 4 Hvis der er truffet en afgørelse omfattet af stk. 1, nr. 4 om anbringelse af et barn, og forældremyndighedsindehaveren folkeregistreres på Færøerne som omhandlet i stk. 2, finder afgørelsen om anbringelse af barnet, der er truffet af en dansk kommunalbestyrelse, fortsat anvendelse, indtil den relevante sociale myndighed på Færøerne har truffet afgørelse om anbringelsen.

Stk. 5 § 18 finder anvendelse, når en familie med et eller flere børn under 18 år eller vordende forældre, der hidtil har været bopælsregistreret i Danmark, folkeregistreres på Færøerne.

§ 2

Ved afgørelsesmyndighed forstås i denne bekendtgørelse den kommunalbestyrelse eller sociale myndighed, som efter § 3, stk. 1, eller § 4, stk. 1, har truffet afgørelse om at tilbyde en borger ophold i et tilbud i Danmark eller på Færøerne, eller som efter § 3, stk. 2, eller § 4, stk. 2, har truffet afgørelse om at anbringe et barn under 18 år på et tilbud i Danmark eller på Færøerne.

Stk. 2 Ved modtagelsesmyndighed forstås i denne bekendtgørelse den kommunalbestyrelse eller sociale myndighed, som afgørelsesmyndigheden har truffet aftale med efter § 5 om at modtage en borger i et tilbud i Danmark eller på Færøerne.

Kapitel 2 Etablering af døgnophold eller anbringelse
Afgørelse
§ 3

En færøsk social myndighed kan træffe afgørelse om at tilbyde en borger, der er folkeregistreret på Færøerne, ophold i Danmark i:

Stk. 2 En færøsk social myndighed kan træffe afgørelse om at anbringe et barn under 18 år, der er folkeregistreret på Færøerne, i Danmark på et anbringelsessted efter § 43, stk. 1, i barnets lov.

Stk. 3 En færøsk social myndighed kan alene træffe afgørelse efter stk. 1 og 2, hvis betingelserne i færøsk lovgivning for at træffe afgørelse om ophold eller anbringelse på den pågældende tilbudstype eller en efter færøsk lovgivning tilsvarende tilbudstype er opfyldte. En færøsk social myndighed kan endvidere alene træffe afgørelse efter stk. 1 og 2, hvis betingelserne i dansk lovgivning for ophold eller anbringelse på det pågældende type af tilbud er opfyldte.

Stk. 4 En færøsk social myndighed kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 eller 2 træffe afgørelse om, hvilke ydelser borgeren skal modtage i tilbuddet. Afgørelsen træffes efter færøsk lovgivning. Der kan dog ikke træffes afgørelse om ydelser, som ikke tilbydes efter dansk lovgivning.

Stk. 5 Reglerne om sagsbehandling og anke i løgtingslóg um barnavernd og lovbekendtgørelse om offentlig forsorg (forsorgarlógin) finder anvendelse for afgørelser efter stk. 1, 2 og 4.

§ 4

En dansk kommunalbestyrelse kan træffe afgørelse om at tilbyde en borger, der er bopælsregistreret i Danmark, ophold på Færøerne i sociale tilbud.

Stk. 2 En dansk kommunalbestyrelse eller børne- og ungeudvalg kan træffe afgørelse om at anbringe et barn under 18 år, der er bopælsregistreret i Danmark, på Færøerne i en plejefamilie eller på et socialt tilbud.

Stk. 3 Der kan alene træffes afgørelse efter stk. 1 og 2, hvis betingelserne i lov om social service eller barnets lov for at træffe afgørelse om ophold eller anbringelse på den pågældende tilbudstype eller en efter dansk lovgivning tilsvarende tilbudstype er opfyldt. Der kan endvidere alene træffes afgørelse efter stk. 1 og 2, hvis betingelserne i færøsk lovgivning for ophold eller anbringelse på det pågældende type af tilbud er opfyldt.

Stk. 4 En dansk kommunalbestyrelse kan i forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 eller 2 træffe afgørelse om, hvilke ydelser borgeren skal modtage i tilbuddet. Afgørelsen træffes efter dansk lovgivning. Der kan dog ikke træffes afgørelse om ydelser, som ikke tilbydes efter færøsk lovgivning.

Stk. 5 Reglerne om sagsbehandling og klage i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område finder anvendelse for afgørelser efter stk. 1, 2 og 4.

Aftale
§ 5

Afgørelsesmyndigheden, der har truffet afgørelse efter §§ 3 eller 4, skal indgå en aftale med en modtagelsesmyndighed i det andet land om at modtage borgeren i et tilbud. Ophold i tilbuddet kan ikke påbegyndes, før aftalen er indgået.

Stk. 2 En aftale efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om:

 • 1) Tilbuddet hvor borgeren skal have ophold.

 • 2) Varigheden af opholdet.

 • 3) Vilkår for samarbejdet mellem afgørelses- og modtagelsesmyndigheden.

 • 4) Handleplanen, jf. § 6, herunder vilkår og procedure for fremtidige ændringer af handleplanen.

 • 5) Modtagelsesmyndighedens personrettede tilsyn, jf. § 7.

 • 6) Redegørelser, jf. § 9.

 • 7) Betaling, jf. § 14, herunder aftale om opgørelsesperiode.

Stk. 3 En aftale efter stk. 1 kan kun indgås, når der er enighed mellem afgørelses- og modtagelsesmyndigheden om handleplanen efter § 6. Såfremt særlige omstændigheder gør det påkrævet, kan der dog indgås en midlertidig aftale om ophold, uanset at der ikke er opnået enighed om handleplanen.

Stk. 4 Modtagelsesmyndigheden indgår aftale med et konkret tilbud med kommunal, regional eller privat driftsherre om borgerens ophold.

Handleplan
§ 6

Der skal udarbejdes en handleplan for den indsats, borgeren skal modtage i tilbuddet.

Stk. 2 Det skal fremgå af handleplanen, hvilke ydelser borgeren skal modtage i tilbuddet.

Stk. 3 Afgørelsesmyndigheden fremsender et udkast til handleplan til modtagelsesmyndigheden. Modtagelsesmyndigheden færdiggør handleplanen i samarbejde med afgørelsesmyndigheden.

Stk. 4 Såfremt afgørelsesmyndigheden er en dansk kommunalbestyrelse, skal den endelige handleplan godkendes af denne kommunalbestyrelse.

Kapitel 3 Under ophold i tilbuddet
Tilsyn
§ 7

Modtagelsesmyndigheden fører det personrettede tilsyn med borgeren fra det tidspunkt, hvor borgeren tager ophold i tilbuddet.

Stk. 2 Tilsyn efter stk. 1 føres efter reglerne om personrettet tilsyn i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Underretning
§ 8

Modtagelsesmyndigheden skal underrette afgørelsesmyndigheden, hvis modtagelsesmyndigheden i forbindelse med tilsynet efter § 7 eller på anden måde bliver opmærksom på, at den iværksatte indsats ikke opfylder sit formål, eller der i øvrigt er grundlag for at formode, at indsatsen ikke imødekommer borgerens behov.

Redegørelse
§ 9

Modtagelsesmyndigheden skal én gang årligt afgive en redegørelse til afgørelsesmyndigheden vedrørende borgeren, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 For børn under 18 år skal modtagelsesmyndigheden afgive en redegørelse én gang halvårligt.

Stk. 3 En redegørelse efter stk. 1 eller 2 skal indeholde oplysninger om borgerens forhold, herunder ændringer heri, indsatsen og ydelserne, som borgeren modtager, samt modtagelsesmyndighedens personrettede tilsyn.

Stk. 4 Afgørelses- og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme, at redegørelsen skal afgives oftere end angivet i stk. 1 og 2.

Magtanvendelse m.v.
§ 10

Der kan alene anvendes magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for borgeren efter bestemmelserne i lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 2 Såfremt modtagelsesmyndigheden er en dansk kommunalbestyrelse, og kommunalbestyrelsen i den lovgivning, som finder anvendelse vedrørende magtanvendelse, er tillagt kompetence til at træffe afgørelse om magtanvendelse, er det kommunalbestyrelsen i den danske kommune, der har afgørelseskompetencen, jf. dog stk. 4. Den danske kommunalbestyrelse skal snarest muligt orientere den færøske sociale myndighed om en sådan afgørelse.

Stk. 3 Såfremt modtagelsesmyndigheden er en færøsk social myndighed, og den færøske sociale myndighed i den lovgivning, som finder anvendelse vedrørende magtanvendelse, er tillagt kompetence til at træffe afgørelse om magtanvendelse, er det den færøske sociale myndighed, der har afgørelseskompetencen, jf. dog stk. 4. Den færøske sociale myndighed skal snarest muligt orientere den danske kommunalbestyrelse om en sådan afgørelse.

Stk. 4 Afgørelsesmyndigheden og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme at fravige stk. 2 og 3 helt eller delvist.

Ændringer i indsatsen
§ 11

Afgørelsesmyndigheden kan efter aftale med modtagelsesmyndigheden træffe afgørelse om ændringer i indsatsen for borgeren, herunder ændringer i de ydelser, borgeren modtager i tilbuddet. Såfremt ændringerne ikke er i overensstemmelse med handleplanen efter § 6, må ændringerne ikke iværksættes, før der foreligger en ny handleplan. Såfremt særlige omstændigheder gør det påkrævet, kan ændringerne dog iværksættes, inden der foreligger en ny handleplan.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 træffes efter lovgivningen i det land, hvor afgørelsesmyndigheden er beliggende. Der kan dog ikke træffes afgørelse om ydelser, som ikke tilbydes efter lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 3 Afgørelsesmyndigheden og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme, at modtagelsesmyndigheden kan træffe afgørelse vedrørende borgerens ophold i tilbuddet på vegne af afgørelsesmyndigheden. Afgørelse efter 1. pkt. træffes efter lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

§ 12

Modtagelsesmyndigheden kan træffe midlertidig afgørelse om ændring af indsatsen til borgeren, hvis der foreligger en risiko for borgerens sikkerhed og sundhed, eller hvis det er af afgørende betydning af hensyn til borgerens øjeblikkelige behov for støtte. Den midlertidige afgørelse træffes efter lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 2 Modtagelsesmyndigheden skal uden unødigt ophold give afgørelsesmyndigheden meddelelse om en midlertidig afgørelse efter stk. 1, med henblik på at afgørelsesmyndigheden kan træffe afgørelse efter § 11.

Stk. 3 En midlertidig afgørelse efter stk. 1 forbliver i kraft indtil det tidspunkt, hvor afgørelsesmyndigheden har truffet afgørelse efter § 11, eller indtil det tidspunkt hvor borgerens ophold i tilbuddet ophører som følge af en afgørelse efter § 13.

Stk. 4 Afgørelses- og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme, at modtagelsesmyndigheden kan træffe midlertidige afgørelser i et videre omfang end fastsat i stk. 1.

Ophør
§ 13

Afgørelsesmyndigheden kan efter lovgivningen i det land, hvor afgørelsesmyndigheden er beliggende, træffe afgørelse om, at borgerens ophold i tilbuddet skal ophøre. Afgørelsesmyndigheden skal underrette modtagelsesmyndigheden om afgørelsen uden ugrundet ophold. Borgerens ophold i tilbuddet kan ikke ophøre, før modtagelsesmyndigheden har modtaget underretningen.

Stk. 2 Afgørelsesmyndigheden og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 fastsætte nærmere bestemmelser om ophør, herunder om varslingsfrister. Der kan ikke fastsættes bestemmelser i aftalen, der fraviger regler om varsling og opsættende virkning i lovgivningen i det land, hvor afgørelsesmyndigheden er beliggende.

Kapitel 4 Betaling
§ 14

Modtagelsesmyndigheden afholder over for tilbuddet udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren.

Stk. 2 Afgørelsesmyndigheden afholder endeligt udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren i overensstemmelse med aftalen efter § 5 og handleplanen efter § 6. Udgifterne opgøres og opkræves af modtagelsesmyndigheden.

Stk. 3 Udgifterne til borgerens ophold i tilbuddet og eventuel øvrig indsats til borgeren opgøres efter reglerne i lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 4 Afgørelsesmyndigheden er forpligtet til at betale for en ændret indsats, som modtagelsesmyndigheden har truffet afgørelse om efter § 11, stk. 3.

Stk. 5 Afgørelsesmyndigheden er forpligtet til at betale for en ændret indsats, som modtagelsesmyndigheden har truffet midlertidig afgørelse om efter § 12.

§ 15

Bestemmelser om statsrefusion for ydelser i lov om social service og barnets lov samt regler udstedt i medfør heraf finder anvendelse for en dansk afgørelseskommune, som har placeret en borger i et tilbud på Færøerne. Det er en betingelse, at den danske afgørelseskommune følger reglerne for regnskabsaflæggelse og revision, som er udstedt i medfør af § 85 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

§ 16

Udgifter til administration afholdes af modtagelsesmyndigheden.

Kapitel 5 Rejser
§ 17

Afgørelsesmyndigheden træffer afgørelse om rejser mellem Færøerne og Danmark, herunder om samværsrejser og rejseudgifter for borgeren.

Stk. 2 Afgørelse efter stk. 1 træffes efter lovgivningen i det land, hvor afgørelsesmyndigheden er beliggende.

Stk. 3 Afgørelsesmyndigheden afholder den fulde udgift til rejser efter stk. 1.

Kapitel 6 Underretningspligt ved flytning
§ 18

Hvis en familie med et eller flere børn under 18 år flytter fra Danmark til Færøerne, og den danske fraflytningskommune finder, at et eller flere børn har behov for støtte af hensyn til barnets særlige behov, skal den danske fraflytningskommune underrette den færøske tilflytningskommune herom.

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for vordende forældre, for så vidt angår behov for støtte af hensyn til det kommende barns eventuelle særlige behov.

Stk. 3 Fraflytningskommunen skal i forbindelse med en underretning efter stk. 1 og 2 oversende nødvendigt sagsmateriale, herunder en opsummering af relevante vurderinger, som kommunen har foretaget i sagen.

Kapitel 7 Afgørelse af uenighed
§ 19

Uenighed mellem en afgørelsesmyndighed og en modtagelsesmyndighed om forpligtelser efter denne bekendtgørelse afgøres af Ankestyrelsen, jf. § 196, stk. 3, i lov om social service og § 214, stk. 4, i barnets lov.

Kapitel 8 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 715 af 31. maj 2017 om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne ophæves.

§ 21

Bekendtgørelsen finder anvendelse for afgørelser truffet af en dansk kommunalbestyrelse eller en færøsk social myndighed fra tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse.