Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018

Håndhævelse og klageadgang
§ 21

Afgørelser truffet af Energistyrelsen, jf. §§ 4, 18 og 20 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1 kan dog påklages til Energiklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 3 Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til pågældende.