14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Toldloven § 10c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af toldloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 29 af 04. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10c Bærere, som medbringer likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, skal, når de rejser ind i eller ud af det danske toldområde fra eller til øvrige dele af EU's toldområde, uopfordret angive de pågældende likvide midler og stille dem til rådighed for told- og skatteforvaltningen med henblik på kontrol.

•••

Stk. 2 Opdager told- og skatteforvaltningen en bærer med likvide midler under den værdi, der er omhandlet i stk. 1, og er der indikationer på, at de likvide midler har forbindelse til kriminelle handlinger, registrerer told- og skatteforvaltningen denne oplysning og så vidt muligt de nærmere oplysninger, der er fastlagt efter stk. 5.

•••

Stk. 3 De oplysninger, der afgives i medfør af stk. 1, indgives skriftligt eller elektronisk under anvendelse af en angivelsesblanket.

•••

Stk. 4 Er forpligtelsen til at angive ledsagede likvide midler efter stk. 1 ikke opfyldt, udarbejder told- og skatteforvaltningen på eget initiativ en skriftlig eller elektronisk angivelse, som så vidt muligt indeholder de påkrævede oplysninger fastlagt efter stk. 5.

•••

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser for udformning og indhold af den i stk. 3 nævnte blanket. Bekendtgørelse om toldbehandling

•••
profile photo
Profilside