Revisorloven § 10

Denne konsoliderede version af revisorloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)

Lov nr. 468 af 17. juni 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 31. august 2022

Anden godkendelse som revisor m.v.
§ 10

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation er der ved en fejl skrevet "personer" i stedet for "en person", jf. § 1, nr. 12, i lov nr. 631 af 8. juni 2016. Erhvervsstyrelsen kan godkende en person som statsautoriseret revisor, som

  • 1) godtgør at have gennemført en uddannelse i udlandet, der findes at kunne ligestilles med uddannelsen efter § 3, stk. 1 og 2,

  • 2) i udlandet er godkendt til udførelse af lovpligtig revision og

  • 3) opfylder betingelserne i § 3, stk. 4 og 5.

Stk. 2 Personer, der har opnået godkendelse til at udføre lovpligtig revision i et land, der ikke har gennemført Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved direktiv 2014/56/EU, og som EU ikke har indgået aftale med, kan kun godkendes som revisor efter stk. 1 under forudsætning af gensidighed. Efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen skal en ansøger godtgøre den forudsatte gensidighed.

Stk. 3 Forud for godkendelse som statsautoriseret revisor efter stk. 1 kan Erhvervsstyrelsen stille krav om beståelse af en egnethedsprøve.

Stk. 4 Bestemmelserne i §§ 4-9 finder tilsvarende anvendelse på revisorer, der er godkendt efter stk. 1.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan i øvrigt, hvor særlige forhold gør sig gældende, tillade udenlandske revisorer at varetage konkrete hverv, hvortil der i lovgivningen kræves en statsautoriseret eller registreret revisor. En sådan tilladelse kan begrænses og betinges. Bestemmelserne i kapitel 9 finder tilsvarende anvendelse på en revisor, der har fået en tilladelse efter 1. pkt.