Revisorloven § 3

Denne konsoliderede version af revisorloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)

Lov nr. 468 af 17. juni 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1219 af 31. august 2022

Godkendelse som statsautoriseret revisor
§ 3

Erhvervsstyrelsen kan godkende en person som statsautoriseret revisor, hvis vedkommende

  • 1) har bopæl her i landet, i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med,

  • 2) er myndig og ikke er under værgemål eller samværgemål,

  • 3) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

  • 4) ikke er pålagt konkurskarantæne eller inden for de seneste 2 år har været pålagt konkurskarantæne,

  • 5) har bestået en særlig eksamen, jf. regler udstedt i medfør af § 33,

  • 6) i mindst 3 år efter det fyldte 18. år navnlig har deltaget i udførelse af opgaver, der vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer, og

  • 7) er forsikret mod økonomiske krav, som måtte blive rejst i forbindelse med udførelsen af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3.

Stk. 2 Opgaver efter stk. 1, nr. 6, skal være udført i en revisionsvirksomhed. Godkendelse som statsautoriseret revisor kan kun opnås, hvis opgaverne er udført under tilsyn af en godkendt revisor.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan undtage fra kravet i stk. 1, nr. 6.

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om forsikringen efter stk. 1, nr. 7, herunder om forsikringens omfang og art samt dens tidsmæssige udstrækning. Bekendtgørelse om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring

Stk. 5 Godkendelse kan nægtes

  • 1) under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder,

  • 2) hvis den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil kunne varetage opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant på forsvarlig måde, eller

  • 3) hvis den pågældende har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.