14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Olieberedskabslov § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af olieberedskabslov og bygger på lov nr. 354 af 24. april 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

  • 1) undlader at opfylde lagringspligt efter § 6, stk. 1, eller at opfylde forpligtelser modtaget ved delegation eller lagerdækningsaftale efter §§ 9 og 10,

  • 2) undlader at opfylde forpligtelserne efter § 13, stk. 1,

  • 3) afgiver urigtige oplysninger eller undlader at fremsende oplysninger efter § 14, stk. 1-3,

  • 4) afgiver ikkerettidige oplysninger efter regler om frister, der udstedes i henhold til § 14, stk. 5, eller

  • 5) undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 18.

•••

Stk. 2 I regler, som udstedes i henhold til denne lov, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelserne i reglerne eller vilkår fastsat i henhold til reglerne og for manglende overholdelse af påbud meddelt i henhold til reglerne. Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside