14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 694 af 08. juni 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bemyndigelse til projektering og meddelelse af anlægstilladelse
Miljø- og fødevareministeren bemyndiges til at projektere og meddele tilladelse til anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse, herunder til at træffe de øvrige dispositioner i form af eksempelvis afværgeforanstaltninger eller kompenserende foranstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med projekteringen og anlægget af hegnet.

•••

Stk. 2 Tilladelse til anlæg af vildsvinehegnet, der fastlægger hegnets præcise placering og udformning m.v. langs den dansk-tyske landegrænse, meddeles af miljø- og fødevareministeren efter projektbeskrivelse og ansøgning om anlægstilladelse fra Naturstyrelsen. Miljø- og fødevareministeren kan tillade, at vildsvinehegnet på visse strækninger udgøres af andre foranstaltninger med barrierevirkning for vildsvin end almindelige hegn, herunder f.eks. flydespærringer. Projektbeskrivelse, ansøgning om anlægstilladelse og ansøgning om eventuelle supplerende tilladelser udarbejdes af Naturstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og andre berørte offentlige myndigheder, herunder Tønder Kommune, Aabenraa Kommune og tyske offentlige myndigheder.

•••

Stk. 3 Hvis det ikke kan udelukkes, at anlægsprojektet vil skade et Natura 2000-område, kan miljø- og fødevareministeren ikke meddele anlægstilladelse efter stk. 2, jf. dog stk. 4, 3. pkt.

•••

Stk. 4 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om forberedelsen og gennemførelsen af anlægsprojektet, herunder om opfyldelsen af EU-retlige forpligtelser, der er relevante for projekteringen og anlægget af vildsvinehegnet. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at det skal vurderes, om anlægsprojektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og regler om gennemførelse af en nærmere konsekvensvurdering af virkningerne af anlægsprojektet på et Natura 2000-område under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Ministeren kan herunder fastsætte regler om betingelserne for at tillade anlægsprojektet, når en nærmere konsekvensvurdering ikke udelukker skade på et Natura 2000-område, og regler om beskyttelse af dyre- og plantearter ved afgørelse om tilladelse.

•••
profile photo
Profilside