Lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse § 2

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 694 af 08. juni 2018

§ 2

Ansøgning om anlægstilladelse og anlægstilladelsen efter § 1 skal indeholde en beskrivelse af:

  • 1) Overholdelsen af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, herunder disse direktivers regler om eksempelvis afværgeforanstaltninger og kompenserende foranstaltninger af hensyn til fugle og andre dyr.

  • 2) De hensyn, som varetages efter de love, der er nævnt i § 3, herunder særlig hvordan hensynene varetages i forhold til de naturlokaliteter og kulturhistoriske forhold, der fremgår af bilag 1 og 2.

  • 3) Overholdelsen af traktaten mellem Danmark og Tyskland angående Ordning af de som Følge af Overgangen til Danmark af Suveræniteten over Nordslesvig opståede Spørgsmål, herunder Overenskomst vedrørende Ordningen af Vandløbs- og Digeforhold ved den dansk-tyske Grænse, jf. § 3, stk. 2.

  • 4) Inddragelsen af den berørte offentlighed og de involverede lodsejere i den videre proces.

  • 5) Øvrige dispositioner og foranstaltninger.

Stk. 2 Anlægstilladelsen efter § 1 træder i stedet for afgørelser og tilladelser efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), herunder afgørelsen om tilladelse i lovens § 25.

Stk. 3 Anlægstilladelsen offentliggøres, samtidig med at tilladelsen meddeles til Naturstyrelsen.