Lov om Danmarks Statistik § 9

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 9

Når indførsel fra og udførsel til udlandet samt varehandel mellem Grønland, Færøerne og det øvrige Danmark ikke omfattes af retsakter om indhentning og bearbejdning af statistiske oplysninger vedtaget af De Europæiske Fællesskaber, skal varemodtagere og vareafsendere meddele oplysning om de ind- og udførte varers værdi, art og mængde, afsendelsesland, oprindelsesland, bestemmelsesland samt transportforhold. Foretages ind- eller udførslen eller den nævnte varehandel ved andre end de egentlige varemodtagere eller vareafsendere, f.eks. af klarerere eller speditører, skal disse give oplysninger om de egentlige varemodtageres eller vareafsenderes navne og adresser.

Stk. 2 De nærmere bestemmelser om afgivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger fastsættes af skatteministeren efter indstilling fra bestyrelsen.