Lov om Danmarks Statistik § 2b

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 2b

Bestyrelsen sikrer den faglige uafhængighed for den officielle offentligt producerede statistik og for institutionen Danmarks Statistik.

Stk. 2 Bestyrelsen behandler og træffer beslutning i sager af betydning for institutionens strategiske ledelse, herunder arbejdsplan, statistikprogram og budget, og træffer beslutning om, i hvilket omfang og på hvilken måde de oplysninger, der er nævnt i §§ 3 a og 8-12, skal indhentes.

Stk. 3 Medlemmerne af bestyrelsen beskikkes af økonomi- og indenrigsministeren efter indstilling fra rigsstatistikeren for en periode af 4 år med mulighed for genbeskikkelse i én periode.

Stk. 4 Medlemmerne af bestyrelsen beskikkes i deres personlige og faglige egenskab uden at være undergivet instruktionsbeføjelser fra nogen myndighed, organisation el. lign. Ved beskikkelsen skal tilstræbes en bred sammensætning, der sikrer bestyrelsens indsigt i relevante samfundsområder, statistisk ekspertise og indsigt i både offentlig og privat virksomhed.