Lov om Danmarks Statistik § 13

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 13

Den, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, der kræves efter regler fastsat i medfør af § 3 a, efter §§ 8-12 a eller retsakter om indhentning og bearbejdning af statistiske oplysninger vedtaget af De Europæiske Fællesskaber, eller som forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3 I sager angående de oplysninger, der omtales i § 9, kan bøde pålægges efter reglerne i toldloven.

Stk. 4 Overskridelse af frister for indsendelse af oplysninger, der kræves efter forordninger vedtaget af De Europæiske Fællesskaber om statistikker over udveksling af goder mellem medlemsstaterne, straffes ikke, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, men der pålægges den oplysningspligtige en ekspeditionsafgift på 550,- kr.

Stk. 5 Danmarks Statistik kan fritage den oplysningspligtige for betaling af ekspeditionsafgiften, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

Stk. 6 Økonomiministeren fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen de nærmere regler om pålæggelse og opkrævning af ekspeditionsafgiften.