Lov om Danmarks Statistik § 8

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 8

Alle erhvervsdrivende skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om følgende:

  • 1) virksomhedens art, beliggenhed og ejerforhold, arealanvendelse, anlæg og materiel, personel, arbejds- og lønforhold, produktion, herunder udført transport og præsterede serviceydelser i øvrigt, ordrebeholdninger samt bevægelser heri, omsætning og priser, lønudgift, varekøb, driftsudgifter i øvrigt, investeringsudgifter og lager,

  • 2) for landbrug, gartneri og skovbrug endvidere om høstudbytte, husdyrhold og pelsdyr,

  • 3) for finansielle virksomheder endvidere om:

    • a) arten og omfanget af samt vilkårene for ydede eller formidlede kreditter og modtagne indskud,

    • b) oplysninger om til hvilke grupper af debitorer lånene er ydet og fra hvilke grupper af kreditorer indskuddene er modtaget, samt

    • c) oplysninger til belysning af finansielle og monetære forhold i øvrigt, herunder om balance- og driftposter, posternes fordeling på instrumenttyper og karakteristika, om forretningsomfang med og vilkår for forskellige kundegrupper samt om udstedelse og beholdning af værdipapirer,

  • 4) for banker og sparekasser yderligere om den pålydende værdi af ejerpantebreve, der modtages som sikkerhed for byggelån.

Stk. 2 Selskaber, foreninger, institutioner o. lign., der ikke driver erhvervsvirksomhed, skal efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om virksomhedens art, beliggenhed og ejerforhold, arealanvendelse, personel, arbejds- og lønforhold, lønudgift, investeringsudgift og om aktiver og passiver og bevægelsen i disse.

Stk. 3 Ud over de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 eller 2, skal der for skoler og andre undervisningsinstitutioner efter anmodning fra Danmarks Statistik afgives oplysninger om de enkelte elevers uddannelsesforløb, uddannelsesretning, klassetrin og aflagte eksaminer.

Stk. 4 Ud over de oplysninger, der skal afgives i henhold til stk. 1 eller 2, skal der for institutioner for børn, unge, ældre, syge og handicappede m.v. efter anmodning fra Danmarks Statistik afgives oplysninger om ydelsernes art, de indskrevne personer og pladsforhold.

Stk. 5 Fremsætter en landsomfattende organisation af erhvervsdrivende ønske om, at der inden for det pågældende erhverv tilvejebringes statistiske oplysninger ud over de i stk. 1 angivne, kan økonomiministeren efter indstilling fra bestyrelsen påbyde afgivelse af sådanne oplysninger til Danmarks Statistik.