Lov om Danmarks Statistik § 12

Denne konsoliderede version af lov om Danmarks Statistik er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 196 af 08. juni 1966,
jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018,
som ændret ved lov nr. 146 af 28. februar 2018

§ 12

Til brug for tilvejebringelse af en indtægtsstatistik skal erhvervsdrivende efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om omsætning, varekøb, omkostninger og avanceberegning, af- og nedskrivninger, henlæggelser og overførsler, udbytter, renteindtægter og -udgifter samt indtægter og udgifter ved bivirksomhed i øvrigt, betalte eller beregnede skatter og afgifter.

Stk. 2 Til belysning af investerings- og kapitalforhold skal erhvervsdrivende endvidere efter anmodning fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om aktiver og passiver samt bevægelsen i disse.