Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 16

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 401 af 28. april 2014,
jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019

Afslag
§ 16

Uanset betingelserne i §§ 9-11 og 14 for at opnå autorisation, virksomhedsgodkendelse på gasområdet eller godkendelse som fagligt ansvarlig er opfyldt, kan Sikkerhedsstyrelsen meddele afslag i følgende tilfælde:

  • 1) Såfremt ansøgeren i udlandet er ikendt sanktioner for forhold, der kan sidestilles med de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte, jf. dog stk. 2.

  • 2) Såfremt ansøgeren i stilling eller hverv i øvrigt har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 1 og 2, gælder ikke for personer fra et andet medlemsland inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, som er lovligt etablerede i deres hjemland, og som anmelder midlertidig eller lejlighedsvis udøvelse af erhverv.

Stk. 3 Ved afslag efter stk. 1, nr. 1, finder straffelovens § 78, stk. 3, tilsvarende anvendelse.