14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kvælstofoxiderafgiftsloven § 15

Lov om afgift af kvælstofoxider paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kvælstofoxiderafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1214 af 10. august 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 I andre tilfælde betales afgiften i forbindelse med varemodtagelsen her i landet, medmindre varerne modtages efter reglerne i § 4. Erhvervsdrivende varemodtagere skal, inden varerne afsendes fra udlandet, anmelde sig hos told- og skatteforvaltningen. Anmeldelsen er gældende for 5 år.

•••

Stk. 2 Erhvervsdrivende varemodtagere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, virksomheden har modtaget i perioden, og indbetale afgifter heraf til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter §§ 2, 35-7 og § 8, nr. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 3 Der betales ikke afgift af brændsel i erhvervskøretøjers og specialcontaineres standardtanke. Ved standardtanke forstås den definition, som findes i artikel 24 i Rådets direktiv om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet. Afgiftsfritagelsen omfatter dog hele brændstofindholdet i de nævnte tanke, hvor dette følger af en af Danmark tiltrådt mellemfolkelig aftale.

•••

Stk. 4 For andre varemodtagere sker angivelsen og betalingen efter reglerne i § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen kan pålægge en virksomhed, der gentagne gange ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse ved varernes modtagelse. Told- og skatteforvaltningen kan endvidere pålægge virksomheden at betale afgiften ved varernes modtagelse.

•••

Stk. 6 Virksomheder omfattet af stk. 1 eller af § 14 skal føre regnskab over tilgangen af afgiftspligtige varer. § 11, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside