Simpel uagtsomhed

Definition af simpel uagtsomhed

I såvel lovgivningen som i kontrakters misligholdelsesbestemmelser skelner man ofte mellem simpel uagtsomhed og grov uagtsomhed.

Sondringen mellem simpel og grov uagtsomhed betegner en gradsforskel, hvor simpel uagtsomhed vurderes at være mindre uagtsom end grov uagtsomhed. 

Som eksempel på anvendelsen af sondringen mellem simpel uagtsomhed og grov uagtsomhed kan nævnes erstatningsansvarslovens § 19, stk. 2, nr. 1, hvorefter udgangspunktet i stk. 1 om at skadevolder ikke er erstatningsansvarlig for skade, der er dækket af en tingsforsikring eller en driftstabsforsikring, ikke gælder såfremt skadevolder har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Et andet eksempel på anvendelsen af sondringen er funktionærlovens § 5, stk. 1, hvorefter en funktionærs udeblivelse på grund af sygdom ikke anses som lovligt forfald, hvis funktionæren har pådraget sig sygdommen forsætligt eller ved grov uagtsomhed.
 
Inden for strafferetten, herunder strafbestemmelserne i eksempelvis skatteretten, afgiftsretten og miljøretten, anvendes sondringen ofte til at bestemme strafbarheden, hvor simpel uagtsomhed kan være straffri, mens grov uagtsomhed straffes. Se eksempelvis kildeskattelovens §§ 74 og 75.

I kontrakters misligholdelsesbestemmelser er der af og til knyttet andre misligholdelsesbeføjelser til misligholdelse, som kan betegnes som groft uagtsomme end til simpel uagtsom misligholdelse.