Fundament

Definition af fundament

Tvangsfuldbyrdelse af krav i fogedretten kræver som udgangspunkt, at der foreligger et fundament, som tvangsfuldbyrdelsen sker på grundlag af, jf. retsplejeloven § 478. Et fundament kaldes også et eksekutionsgrundlag. Det typiske fundament er en dom, som fastslår et beløb, der skyldes, eller et indenretligt forlig. Men også kendelser, visse administrative myndigheders afgørelser og gældsbreve med tvangsfuldbyrdelsesklausul, kan eksempelvis danne grundlag. Undertiden anvendes betegnelsen eksekutionsgrundlag for fundamenter.