Emballageafgiftsloven § 3

Denne konsoliderede version af emballageafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Lov nr. 634 af 21. december 1977, jf.
lovbekendtgørelse nr. 600 af 05. maj 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 61 af 28. januar 2020, lov nr. 168 af 29. februar 2020, lov nr. 2226 af 29. december 2020, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021 og lov nr. 288 af 07. marts 2022

§ 3

Den, der med henblik på salg fremstiller afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, §§ 2 a2 c eller 2 d, skal anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Den, der driver mellemhandel (grossisthandel) med afgiftspligtige varer omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller afgiftspligtige varer omfattet af §§ 2 a2 c eller 2 d, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3 Virksomheder, der pakker eller aftapper varer nævnt i § 1, nr. 1 og 2, kan anmelde deres virksomhed til registrering som oplagshaver.

Stk. 4 Den, der modtager afgiftspligtige varer fra udlandet med henblik på salg, kan anmelde sin virksomhed til registrering som oplagshaver hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 5 Registrering som oplagshaver kan nægtes eller tilbagekaldes, hvis virksomhedens lokaler er eller senere bliver indrettet på en sådan måde, at told- og skatteforvaltningens kontrol efter § 15 ikke kan udføres på rimelig måde.

Stk. 6 Virksomheder, der fra et andet EU-land sælger eller formidler salg af varer ved fjernsalg her til landet, hvoraf virksomheden er betalingspligtig for dansk moms, og hvor der af varen skal betales afgift efter denne lov, skal registreres efter denne lov hos told- og skatteforvaltningen. Dog finder stk. 8 også anvendelse for virksomheder omfattet af 1. pkt.

Stk. 7 Til oplagshavere udstedes et bevis for registreringen.

Stk. 8 Virksomheder omfattet af stk. 1-4 kan dog undlade at lade sig registrere som oplagshaver og betale afgift, hvis mængden af afgiftspligtige varer opgjort efter § 4, stk. 1, svarer til en afgift, der ikke overstiger 10.000 kr. årligt. Den årlige periode er virksomhedens regnskabsår, dog højst 12 på hinanden følgende måneder. Hvad angår den årlige periode for nystiftede virksomheder, hvis første regnskabsperiode overstiger 12 måneder, dog højst 18 måneder, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 2, anses den årlige periode for påbegyndt ved stiftelsen af virksomheden.