Emballageafgiftsloven § 6

Denne konsoliderede version af emballageafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Lov nr. 634 af 21. december 1977, jf.
lovbekendtgørelse nr. 600 af 05. maj 2020,
som ændret ved lov nr. 1728 af 27. december 2018, lov nr. 61 af 28. januar 2020, lov nr. 168 af 29. februar 2020, lov nr. 2226 af 29. december 2020, lov nr. 1240 af 11. juni 2021, lov nr. 2616 af 28. december 2021 og lov nr. 288 af 07. marts 2022

§ 6

Told- og skatteforvaltningen kan meddele virksomheder bevilling til afgiftsfri indkøb af eksportemballage, omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, der ikke er genstand for omsætning her i landet.

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift af afgiftspligtige emballager, som ubrugte eller med påfyldt indhold leveres til udlandet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, jf. dog 2. pkt. Der kan dog ikke godtgøres afgift ud over den afgift, der påhviler en tilsvarende ny emballage.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen kan ligeledes, når den årlige godtgørelse er mindst 500 kr., meddele virksomheder, der ikke er registreret efter § 3, godtgørelse af den betalte afgift af afgiftspligtige poser, engangsservice og pvc-folier til levnedsmidler, der leveres til udlandet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2.

Stk. 4 Registrerede varemodtagere kan uden bevilling efter udløbet af hver afgiftsperiode frem for at søge told- og skatteforvaltningen om godtgørelse i stedet angive afgift af afgiftsberigtigede varer, jf. stk. 2 og 3, jf. § 7 a, stk. 3, på afgiftsangivelsen, således at den godtgørelsesberettigede afgift indgår i opgørelsen af afgiftstilsvaret.

Stk. 5 Told- og skatteforvaltningen meddeler virksomheder bevilling til godtgørelse af den erlagte afgift af beholdere omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, der brugte leveres tilbage og sælges til fornyet anvendelse i udlandet. Det er endvidere en betingelse for godtgørelsen, at beholderne eller tilsvarende beholdere er modtaget fra udlandet og afgiftsberigtiget af virksomheden mindre end 1 år, før de leveres tilbage.

Stk. 6 Told- og skatteforvaltningen kan endvidere meddele bevilling til godtgørelse af den erlagte afgift af glasbeholdere, der oprindelig har indeholdt naturligt, kulsyreholdigt mineralvand, uden tilsat kulsyre, med et kulsyreindhold på mindst 0,4 vægtprocent. Det er en betingelse for godtgørelsen, at de nævnte flasker genvindes til glasfabrikation.

Stk. 7 Told- og skatteforvaltningen fastsætter de nærmere regler for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse efter stk. 1-6.