Cirkulære om politiets udrykningskørsel Kapitel 1

Denne konsoliderede version af cirkulære om politiets udrykningskørsel er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringscirkulærer i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

(Til Rigspolitiet og samtlige politikredse)

Kapitel 1 Betingelser for udrykningskørsel mv.
§ 1

Ved udrykningskørsel forstås kørsel med motorkøretøj under udførelse af politimæssige opgaver, herunder i forbindelse med personbeskyttelse og observation, hvor det skønnes nødvendigt og forsvarligt af hensyn til opgaven at tilsidesætte gældende færdselsregler. Udrykningskørsel skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om udrykningskørsel mv. og reglerne i dette cirkulære.

Stk. 2 Udrykningskørsel skal som udgangspunkt ske under iagttagelse af færdselslovens regler. Under udrykningskørsel kan føreren af køretøjet dog i tilfælde, hvor det skønnes påtrængende nødvendigt, og hvis der samtidig udvises ganske særlig forsigtighed, undlade at følge følgende regler i færdselsloven, jf. § 8, stk. 1, i bekendtgørelse om udrykningskørsel mv.:

  • 1) § 4, stk. 1, om at efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg, mv.,

  • 2) kapitel 4 om færdselsregler for kørende,

  • 3) kapitel 5 om hastighed, og

  • 4) kapitel 6 om særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej.

§ 2

Udrykningskørsel er som udgangspunkt kun nødvendig og forsvarlig, når:

  • 1) varetagelse af den politimæssige opgave forudsætter udrykningskørsel,

  • 2) der er proportionalitet mellem lovovertrædelsen eller hændelsen og anvendelsen af udrykningskørsel, med den fare, der kan opstå for personer i køretøjet og andre trafikanter ved udrykningskørslen, og

  • 3) udrykningskørslen foretages under hensyn til trafiktæthed, vej- og vejrforhold, føret og omgivelsernes beskaffenhed.

Stk. 2 Udrykningskørsel må kun undtagelsesvis foretages, hvis der er privatpersoner i køretøjet.

§ 3

Føreren skal være særligt opmærksom på og bevidst om egen og andre trafikanters reaktion på udrykningskørslen og de psykologiske faktorer, der påvirker føreren selv og andre trafikanter under udrykningskørslen. Føreren skal afpasse egen hastighed og placering, så andre trafikanter har fornøden tid og mulighed for at holde vejen åben eller om nødvendigt standse for udrykningskøretøjet.

§ 4

Udrykningskørsel skal afsluttes, når betingelserne for at foretage udrykningskørslen ikke længere er opfyldt. Hvis det er påkrævet at udstrække udrykningskørslen over en længere periode, skal føreren underrette vagtchefen/vagtcentralen. Vagtchefen/vagtcentralen skal altid underrettes, når der sker udrykningskørsel i forbindelse med en eftersættelse, hvor et køretøj ikke efterkommer politiets anvisninger om at stoppe.