Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 28

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 28

Revisor skal indsende en underskrevet erklæring om, at forsikringsselskaberne m.v.s endelige opgørelse til SKAT, jf. lovens §§ 21-24, er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Revisors erklæring skal udformes i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer. Forbehold og/eller supplerende oplysninger skal fremgå af erklæringen. Eventuelle periodiske erklæringer kan påtegnes af den interne revision, hvor en sådan forefindes. For pengeinstitutter indsendes revisors erklæring til SKAT senest den 1. maj i året efter indkomståret og for pensionsinstitutter senest den 1. juli i året efter indkomståret.

Stk. 2 Revisor påser, at forsikringsselskaberne m.v.s endelige opgørelse til SKAT, jf. lovens §§ 21-24, indeholder de fornødne oplysninger om, hvilken ordning og hvilket forsikringsselskab m.v., den vedrører, herunder forsikringsselskabets cvr-nr./SE-nr., samt hvilken periode den vedrører. Endvidere påses, at den indeholder de oplysninger til SKAT, der kræves i henhold til lovgivningen, samt at den er forsynet med datering og underskrift fra forsikringsselskabet m.v.s direktion/administration. Såfremt der er væsentlige forhold, der efter revisors opfattelse giver anledning til bemærkninger over for SKAT, skal revisor påse, at de er indeholdt i forsikringsselskabet m.v.s opgørelse.