Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven Kapitel 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

Kapitel 11 Straffebestemmelser
§ 30

Overtrædelse af §§ 1-6 og § 11 straffes med bøde, såfremt overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

Stk. 2 Er højere straf forskyldt efter lovens bestemmelser, finder disse i stedet anvendelse.

§ 31

Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.