Bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016

I medfør af § 126, stk. 4, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Boets midler bestyres på betryggende måde af kurator.

§ 2

Advokater, der virker som kuratorer, er i deres behandling af midler tilhørende boer underlagt bogføringsloven og Advokatrådets vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler, som godkendt af Justitsministeriet i medfør af retsplejelovens § 127, med de tilføjelser, som følger af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 3

Kuratorer, der ikke er advokater, skal med hensyn til boregnskaber og bogføring iagttage god bogføringsskik i overensstemmelse med bestemmelserne i bogføringsloven. Boregnskabet skal give et retvisende billede af boets aktiver og passiver samt resultatet.

§ 4

Kurator skal i sit bogholderi for hvert bo føre en særlig konto. På kontoen registreres alle ind- og udbetalinger, rentetilskrivninger, overførsler og andre regnskabsmæssige transaktioner i boet. Bogføringen skal ske fortløbende og udvise alle bevægelser i kurators beholdning af boets midler, herunder ind- og udbetalinger på boets pengeinstitutkonti. Bogføringen skal endvidere indeholde en saldo, som viser kurators øjeblikkelige tilsvar over for boet.

Stk. 2 Kasse- og regnskabsbilag opbevares samlet for hvert bo i papirform eller elektronisk form i overensstemmelse med bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale. Det skal af hvert kasse- og regnskabsbilag nøjagtigt fremgå, hvad bilaget vedrører.

Stk. 3 Kurator kan, når driften af boets virksomhed fortsættes, tillade, at bogføring i fornødent omfang foretages af en eller flere navngivne ansatte i boets virksomhed. Kurator antager i overensstemmelse med konkurslovens § 110, stk. 1, 3. pkt., en registreret eller statsautoriseret revisor, der skal påse, at bogføringen tilrettelægges og udføres på betryggende vis. Skal virksomheden efter lovgivningen revideres af en statsautoriseret revisor, antager kurator en sådan.

§ 5

Hvis der er kontante midler i et bo, oprettes der en eller flere konti i et pengeinstitut. Er kurator advokat, oprettes kontoen eller kontiene i kurators navn med vedtegning om boets navn. Andre kuratorer opretter konto eller konti i boets navn.

Stk. 2 Kontante midler tilhørende et bo skal indestå på en eller flere af de konti, der er nævnt i stk. 1. Det skal af en oversigt hos kurator fremgå, hvilke konti der er knyttet til det enkelte bo.

Stk. 3 Skifteretten fastlægger i samråd med kurator, i hvilket omfang kurator kan råde over boets kontante midler. Fastlæggelsen heraf skal ske under hensyntagen til boets særlige forhold, herunder om driften i en eventuel virksomhed fortsætter, jf. stk. 4.

Stk. 4 Kurator kan, når driften af boets virksomhed fortsættes, tillade, at virksomheden råder over en passende kassebeholdning. Foretages bogføringen af ansatte i boets virksomhed, jf. § 4, stk. 3, kan kurator tillade, at boets midler i fornødent omfang undergives disses rådighed. Den revisor, som kurator har antaget i henhold til § 4, stk. 3, påser, at midlerne er til stede.

Stk. 5 Boets værdipapirer skal enten noteres på boets navn eller anbringes i åbent depot i et pengeinstitut.

§ 6

I forbindelse med udarbejdelse af udkast til regnskab efter konkurslovens § 148 foretages særskilt og fortløbende nummerering af kasse- og regnskabsbilag, medmindre skifteretten tillader, at anden fremgangsmåde anvendes.

§ 7

Tilsynet med kurators forvaltning af boets beholdninger og værdipapirer føres af den skifteret, der har afsagt konkursdekretet. Hvis et bo er henvist til behandling ved en anden skifteret, jf. konkurslovens § 5, stk. 2, føres tilsynet dog af denne skifteret.

Stk. 2 Skifteretten kan når som helst forlange at få forelagt alle boets dokumenter, herunder alle kasse- og regnskabsbilag.

§ 8

Skifteretten udtager stikprøvevis boer til eftersyn. Ved eftersynet skal det påses, at boets midler er til stede, og at midlerne forvaltes og administreres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Skifteretten kan foretage eftersynet på kurators kontor eller pålægge kurator at møde i skifteretten med de dokumenter, der er nævnt i § 7, stk. 2.

Stk. 3 Kurator skal meddele skifteretten enhver oplysning vedrørende boets forhold, som skifteretten måtte ønske i forbindelse med eftersynet.

§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 174 af 13. april 1978 ophæves. Dog finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse, hvis konkursdekretet er afsagt før den 1. marts 2016.