14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer

I medfør af § 126, stk. 4, i konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 6. januar 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Boets midler bestyres på betryggende måde af kurator.

§2 Advokater, der virker som kuratorer, er i deres behandling af midler tilhørende boer underlagt bogføringsloven og Advokatrådets vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandling af betroede midler, som godkendt af Justitsministeriet i medfør af retsplejelovens § 127, med de tilføjelser, som følger af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§3 Kuratorer, der ikke er advokater, skal med hensyn til boregnskaber og bogføring iagttage god bogføringsskik i overensstemmelse med bestemmelserne i bogføringsloven. Boregnskabet skal give et retvisende billede af boets aktiver og passiver samt resultatet.

§4 Kurator skal i sit bogholderi for hvert bo føre en særlig konto. På kontoen registreres alle ind- og udbetalinger, rentetilskrivninger, overførsler og andre regnskabsmæssige transaktioner i boet. Bogføringen skal ske fortløbende og udvise alle bevægelser i kurators beholdning af boets midler, herunder ind- og udbetalinger på boets pengeinstitutkonti. Bogføringen skal endvidere indeholde en saldo, som viser kurators øjeblikkelige tilsvar over for boet.

Stk. 2 Kasse- og regnskabsbilag opbevares samlet for hvert bo i papirform eller elektronisk form i overensstemmelse med bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale. Det skal af hvert kasse- og regnskabsbilag nøjagtigt fremgå, hvad bilaget vedrører.

Stk. 3 Kurator kan, når driften af boets virksomhed fortsættes, tillade, at bogføring i fornødent omfang foretages af en eller flere navngivne ansatte i boets virksomhed. Kurator antager i overensstemmelse med konkurslovens § 110, stk. 1, 3. pkt., en registreret eller statsautoriseret revisor, der skal påse, at bogføringen tilrettelægges og udføres på betryggende vis. Skal virksomheden efter lovgivningen revideres af en statsautoriseret revisor, antager kurator en sådan.

§5 Hvis der er kontante midler i et bo, oprettes der en eller flere konti i et pengeinstitut. Er kurator advokat, oprettes kontoen eller kontiene i kurators navn med vedtegning om boets navn. Andre kuratorer opretter konto eller konti i boets navn.

Stk. 2 Kontante midler tilhørende et bo skal indestå på en eller flere af de konti, der er nævnt i stk. 1. Det skal af en oversigt hos kurator fremgå, hvilke konti der er knyttet til det enkelte bo.

Stk. 3 Skifteretten fastlægger i samråd med kurator, i hvilket omfang kurator kan råde over boets kontante midler. Fastlæggelsen heraf skal ske under hensyntagen til boets særlige forhold, herunder om driften i en eventuel virksomhed fortsætter, jf. stk. 4.

Stk. 4 Kurator kan, når driften af boets virksomhed fortsættes, tillade, at virksomheden råder over en passende kassebeholdning. Foretages bogføringen af ansatte i boets virksomhed, jf. § 4, stk. 3, kan kurator tillade, at boets midler i fornødent omfang undergives disses rådighed. Den revisor, som kurator har antaget i henhold til § 4, stk. 3, påser, at midlerne er til stede.

Stk. 5 Boets værdipapirer skal enten noteres på boets navn eller anbringes i åbent depot i et pengeinstitut.

§6 I forbindelse med udarbejdelse af udkast til regnskab efter konkurslovens § 148 foretages særskilt og fortløbende nummerering af kasse- og regnskabsbilag, medmindre skifteretten tillader, at anden fremgangsmåde anvendes.

§7 Tilsynet med kurators forvaltning af boets beholdninger og værdipapirer føres af den skifteret, der har afsagt konkursdekretet. Hvis et bo er henvist til behandling ved en anden skifteret, jf. konkurslovens § 5, stk. 2, føres tilsynet dog af denne skifteret.

Stk. 2 Skifteretten kan når som helst forlange at få forelagt alle boets dokumenter, herunder alle kasse- og regnskabsbilag.

§8 Skifteretten udtager stikprøvevis boer til eftersyn. Ved eftersynet skal det påses, at boets midler er til stede, og at midlerne forvaltes og administreres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Skifteretten kan foretage eftersynet på kurators kontor eller pålægge kurator at møde i skifteretten med de dokumenter, der er nævnt i § 7, stk. 2.

Stk. 3 Kurator skal meddele skifteretten enhver oplysning vedrørende boets forhold, som skifteretten måtte ønske i forbindelse med eftersynet.

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 174 af 13. april 1978 ophæves. Dog finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse, hvis konkursdekretet er afsagt før den 1. marts 2016.

profile photo
Profilside