Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 39

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1724 af 12. december 2023

Indberetning efter skatteindberetningslovens § 19 (overdragelse m.v. af værdipapirer m.v.)
§ 39

Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 19 omfatter de i bekendtgørelsens § 35 nævnte obligationer, herunder konvertible obligationer, hybride gældslignende instrumenter udstedt af selskaber og omfattet af statsskatteloven, udbyttekuponer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C og investeringsbeviser m.v.

Stk. 2 Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 19 omfatter endvidere indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter som nævnt i kursgevinstlovens § 29, når en af aftaleparterne er en fysisk person, samt fordringer, der efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7. Der skal dog ikke indberettes om kurssikringskontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 30, stk. 2.