14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

Bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1508 af 20. oktober 2020, bekendtgørelse nr. 1006 af 25. maj 2021 og bekendtgørelse nr. 2217 af 29. november 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.

I medfør af § 3, § 4, stk. 1, 2 og 4, § 7, § 8, stk. 4, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1 og 3, § 11 a, stk. 3, § 12, stk. 6, § 13, stk. 5, § 14, stk. 5, § 15, stk. 4, § 15 a, stk. 3, § 16, stk. 4, § 17, stk. 4, § 18, stk. 5, § 19, stk. 4§ 21, § 28, stk. 2, § 29, stk. 3, § 29 a, stk. 4, § 29 b, stk. 3, § 31, stk. 2, § 37, stk. 1-3, § 41, stk. 4, § 43, stk. 6, § 48, stk. 2 og 3, § 49, stk. 1 og 2, § 52, stk. 3, § 54, stk. 8, § 55 og § 59, stk. 2, i skatteindberetningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021, § 63, stk. 3, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1987 af 27. oktober 2021, § 4, stk. 6, i lov om et indkomstregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1988 af 27. oktober 2021, § 19 C, stk. 6, i pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1327 af 10. september 2020, og § 35, stk. 1 og 4, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020, som ændret ved lov nr. 2187 af 29. december 2020, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Fælles bestemmelser

§1 Registrering
Indberetningspligtige efter skatteindberetningslovens §§ 5, 6, 11 a-14, 15 a-19 a, 24-26, 29 a-32 eller 42, § 43, stk. 1 eller 2, eller §§ 44-46 og indberetningspligtige efter bekendtgørelsens §§ 8-10 eller 13-25 skal senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen.

Stk. 2 Anmeldelsen sker elektronisk efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning eller foretages på en særlig blanket, der kan rekvireres hos Skatteforvaltningen.

Stk. 3 Tvivl om, hvorvidt en virksomhed er omfattet af en indberetningspligt, fritager ikke for anmeldelse til registrering Anmeldelsen skal i disse tilfælde vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed, hvorefter Skatteforvaltningen træffer afgørelse om registrering.

Stk. 4 Ved anmeldelsen skal den indberetningspligtige give oplysning om:

 • 1) Navn, adresse og hjemstedskommune.

 • 2) Den indberetningspligtiges cvr-nummer. Har den indberetningspligtige ikke et cvr-nummer, oplyses SE-nummer.

 • 3) Dato for indberetningspligtens indtræden.

 • 4) Karakteren af indberetningspligten.

Stk. 5 Er den indberetningspligtige hverken registreret med cvr-nummer eller SE-nummer, foretages en registrering i et af disse registre.

Stk. 6 Efter registreringen sender Skatteforvaltningen et registreringsbevis indeholdende de registrerede oplysninger til den indberetningspligtige.

Stk. 7 Indtræder der efter registreringen ændring i de meddelte oplysninger, herunder ophør af indberetningspligt, eller konstateres der fejl i de registrerede oplysninger, skal den indberetningspligtige give Skatteforvaltningen skriftlig meddelelse herom inden 8 dage efter, at ændringen er sket, eller fejlen er konstateret. Skatteforvaltningen fremsender herefter et nyt registreringsbevis. Ved ophør af indberetningspligt gives der meddelelse om, at ophøret er registreret.

Stk. 8 Ændring af registrering efter stk. 7 kan undlades ved midlertidigt ophør af indberetningspligten, mod at den indberetningspligtige for de pågældende perioder indberetter til Skatteforvaltningen om, at der ikke er oplysninger at indberette.

Stk. 9 De, der indberetter frivilligt efter skatteindberetningslovens § 20 eller § 43, stk. 5, skal senest 8 dage efter indgåelsen af den første aftale om indberetning foretage anmeldelse herom til Skatteforvaltningen. Reglerne i stk. 2 og 4-8 finder tilsvarende anvendelse, idet aftaler om indberetning ved anvendelsen af disse regler sidestilles med indberetningspligt.

§2 Kongehuset og det diplomatiske korps m.v.
Der skal ikke foretages indberetning om:

 • 1) Kongen og dennes ægtefælle.

 • 2) Medlemmer af det kongelige hus, som er børn af danske konger, eller for hvem der i henhold til grundlovens § 11 er fastsat årpenge, samt deres ægtefæller.

 • 3) Dødsboer efter de under nr. 1 og 2 nævnte personer.

Stk. 2 Der skal ikke indberettes om:

 • 1) Fremmede staters herværende diplomatiske repræsentation.

 • 2) Diplomatisk anmeldte personer, der er i besiddelse af det af Udenrigsministeriet udstedte identitetskort for diplomater (rødt kort).

 • 3) Administrativt og teknisk personale samt tjenestepersonale ved herværende diplomatiske repræsentationer, når de pågældende ikke er danske statsborgere.

Stk. 3 Et grønt identitetskort udstedt af Udenrigsministeriet anvendes til dokumentation for status efter stk. 2, nr. 3.

Stk. 4 Reglerne i stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på det diplomatiske personales samt det administrative og tekniske personales familiemedlemmer, der hører til det nævnte personales husstand og ikke er danske statsborgere.

Stk. 5 Stk. 2 og 4 finder ikke anvendelse ved indberetning efter skatteindberetningslovens §§ 18, 19 eller 29, for så vidt angår udbytte af investeringsbeviser og aktier m.v. i danske selskaber m.v.

§3 Identifikation af den, indberetningen vedrører
Den, der skal indberettes om efter §§ 13-25 eller skatteindberetningslovens §§ 8, 11 a-20, 26-32, 34-36, 38-40 eller 42 skal til brug for indberetningen oplyse den indberetningspligtige om navn, adresse - ved udenlandsk adresse tillige hjemland - og cpr-nummer. Har den pågældende ikke cpr-nummer, men cvr-nummer, oplyses cvr-nummer. Har den pågældende hverken cpr- eller cvr-nummer, oplyses SE-nummer. Har den pågældende heller ikke SE-nummer, oplyses i stedet fødselsdato. Pligt til at oplyse om sin identitet efter 1. pkt. gælder dog ikke den, der modtager udbytte fra en aktie m.v. som nævnt i skatteindberetningslovens § 29, og som følge af selskabsretlige regler er fritaget for at blive registreret i det udloddende selskab eller forening m.v. I stedet skal identiteten af den, udbetalingen sker til, oplyses.

Stk. 2 Den, hvorom der skal indberettes efter §§ 13-25 eller skatteindberetningslovens §§ 11 a-14, 15 a-2029 eller 30, skal ud over oplysningerne som nævnt i stk. 1 oplyse den indberetningspligtige om sit identifikationsnummer efter reglerne i den pågældendes bopælsstat eller oplysning om den pågældendes fødselsdato, fødselssted og fødselsstat, hvis den pågældende ikke har et sådant. Stk. 1, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 For selskaber, fonde, foreninger, dødsboer og lignende, der hverken har cpr-nummer, cvr-nummer, SE-nummer eller eventuelt udenlandsk identifikationsnummer efter stk. 2, afgives identifikationsoplysningerne om formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på vegne af den, der skal indberettes om.

Stk. 4 Kan det ikke afklares, hvem der skal indberettes om, ved etableringen af et retsforhold, afgives de i stk. 1-3 nævnte oplysninger om den, som den indberetningspligtige har etableret retsforholdet med. Når det er afklaret, hvem der skal indberettes om, afgives identifikationsoplysningerne om denne.

Stk. 5 Den, der skal indberettes om, skal underrette den indberetningspligtige om ændringer i de afgivne identifikationsoplysninger inden 1 måned efter, at ændringen er sket.

Stk. 6 Ved afgivelse af identifikationsoplysninger skal der forevises fornøden legitimation.

§4 Indberetning
Indberetning efter skatteindberetningsloven eller efter regler udstedt i medfør heraf, og som ikke skal indberettes til indkomstregisteret, skal foretages til Skatteforvaltningen.

Stk. 2 Indberetningen skal foretages digitalt ved brug af de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser. Hvis der ikke anvises en digital kanal, skal indberetningen foretages ved brug af blanketter, som stilles til rådighed af Skatteforvaltningen.

Stk. 3 Den indberetningspligtige kan efter aftale med Skatteforvaltningen vælge at indberette på andre måder end den, der er nævnt i stk. 2.

Stk. 4 Indberetningen skal ske i danske kroner. Omregningen til danske kroner sker efter dagskursen på retserhvervelsestidspunktet, eller i det omfang det er værdien ved udgangen af kalenderåret, der indberettes, dagskursen den 31. december.

§5 Indberetningsfrist ved virksomhedsophør
Ophører den indberetningspligtige med at udøve den virksomhed, der begrunder indberetningspligten, skal endnu ikke indberettede oplysninger indsendes inden 10 dage fra ophøret.

§6 Sameje
Ejes et aktiv, hvorom der skal foretages indberetning efter skatteindberetningslovens §§ 12, 14 eller 28 i sameje mellem to, foretages indberetning om hver af disse med angivelse af samejeforholdet. Består samejet mellem flere end to, foretages indberetning om en eller flere af de samejende med angivelse af, at samejet omfatter flere end to. Indberetning som angivet i 1. og 2. pkt., skal foretages, uanset om samejet er organiseret som et interessentskab eller lignende.

Stk. 2 For låneforhold, hvorom indberetning skal foretages efter skatteindberetningslovens § 13 eller § 14, hvor der er to hæftende, foretages indberetning om hver af disse med angivelse af hæftelsesforholdet. Er der flere end to hæftende, foretages indberetning om en eller flere af de hæftende med angivelse af, at der er flere end to hæftende. Indberetning som angivet i 1. og 2. pkt., skal foretages, uanset om låneforholdet er optaget af et interessentskab eller lignende.

Stk. 3 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 16, § 17, § 18, § 19 eller § 29, som foretages af andre end depotførere for de værdipapirer, der indberettes om, eller som vedrører værdipapirer i depoter, som er oprettet forud for 1. januar 2016. Foretages indberetningen af depotføreren, og er depotet oprettet den 1. januar 2016 eller senere, foretages indberetning om hver af ejerne uanset antallet af disse.

Kapitel 2

Arbejds- og hvervgivere m.v.

§7 Indberetning efter skatteindberetningslovens §§ 1 og 2 (oplysninger om A-indkomst, arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst m.v.)
Indberetning af A-indkomst og arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst samt andre oplysninger om den pågældende indkomst og om beløb indeholdt heri, jf. skatteindberetningslovens §§ 1 og 2, foretages ved indberetningen vedrørende den måned, hvori den pågældende indkomst indkomstbeskattes efter reglerne i kildeskattebekendtgørelsens §§ 20-22.

Stk. 2 Indberetningen af skatteperioden vedrørende A-skatten og arbejdsmarkedsbidraget, jf. skatteindberetningslovens § 2, nr. 5, sker ved indberetning af de oplysninger, der er nødvendige for at henføre indkomsten til den skatteperiode, hvor den pågældende indkomst indkomstbeskattes og pålægges arbejdsmarkedsbidrag efter reglerne i kildeskattebekendtgørelsens §§ 20-22.

Stk. 3 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 2, nr. 3, sker ved indberetning af hvert af følgende beløb, som indgår i den indberettede udbetaling eller godskrivning:

 • 1) Feriegodtgørelse.

 • 2) Opsparing til søgnehelligdagsbetaling.

 • 3) Feriefridagsopsparing.

Stk. 4 Opsplitning mellem de i stk. 3, nr. 2 og 3, nævnte beløb kan dog undlades, hvis en sådan opsplitning ikke er mulig.

Stk. 5 Ved indberetning om A-indkomst, hvori der ikke kan foretages lønindeholdelse, skal indberetningen indeholde oplysning herom.

§8 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 4 (honorarer og personalegoder)
I medfør af skatteindberetningslovens § 4, stk. 1-3, indberettes om følgende beløb m.v., i det omfang beløbet m.v. ikke er A-indkomst:

 • 1) Vederlag som nævnt i skatteindberetningslovens § 4, stk. 1-3, hvis der efter momsloven ikke skal betales moms af beløbet, bortset fra:

  • a) Vederlag for personbefordring.

  • b) Vederlag for udlejning eller bortforpagtning af fast ejendom.

  • c) Vederlag, der ydes af en forening, for arbejde udført for foreningen som led i dennes skattefrie virksomhed, når det samlede årlige vederlag, der af foreningen udbetales til den pågældende, ikke overstiger 1.500 kr.

  • d) Vederlag for sæddonation.

 • 2) Salær efter retsplejeloven til beskikkede advokater.

 • 3) Vederlag til døgnplejere efter § 78 i lov om social service.

§9 I medfør af skatteindberetningslovens § 4, stk. 4, skal enhver, der som led i et ansættelses- eller aftaleforhold eller som led i valg til en tillidspost i en kalendermåned har ydet skattepligtige fordele omfattet af ligningslovens § 16, uden at der er betalt fuldt vederlag derfor, indberette herom til indkomstregisteret, jf. dog stk. 4. Indberetning om følgende goder skal ske særskilt og med angivelse af art:

 • 1) Fri kost og logi, som værdiansættes efter de normalværdier for kost og logi, der fastsættes af Skatterådet.

 • 2) Fri kost og logi i øvrigt.

 • 3) Arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger m.v. og den arbejdsgiverbetalte præmie for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger, jf. dog stk. 4, nr. 9.

 • 4) Fordele, som er nævnt i stk. 2, nr. 1, 2 og 4-7.

Stk. 2 Godets skattepligtige værdi skal indberettes, jf. dog stk. 3. Værdien skal, hvis den skattemæssigt vedrører flere perioder, opgøres som det beløb, der efter en forholdsmæssig fordeling kan henføres til den periode, indberetningen vedrører. Den skattepligtige værdi fastsættes som udgangspunkt til den værdi, som det måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel. Rabat på indkøb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren m.v. udbyder til salg som led i sin virksomhed, skal dog alene indberettes i det omfang, rabatten overstiger avancen hos den pågældende arbejdsgiver m.v. For bl.a. de følgende arter af fordele findes særlige regler for værdiansættelsen, idet opmærksomheden henledes på, at de under nr. 1, 7 og 8 nævnte fordele er A-indkomst:

 • 1) Firmabil til rådighed for privat kørsel. Firmabil indberettes med den del af den årlige værdi, der følger af ligningslovens § 16, stk. 4, som efter en forholdsmæssig fordeling kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 2) Helårsbolig til rådighed for privat brug, hvis den leje, boligens bruger betaler, ligger under den værdi, der følger af ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 7-9. Indberetningen skal foretages af det forskelsbeløb, som kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 3) Opvarmning, elektricitet, vand og andre udgifter ved en helårsbolig, hvorom der skal foretages indberetning efter nr. 2, når udgiften er af en type, der normalt afholdes af en bruger (lejer). Godet indberettes med arbejdsgiverens faktiske udgift.

 • 4) Sommerbolig til rådighed for privat brug indberettes med den del af værdien, der følger af ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 5, som kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 5) Lystbåd til rådighed for privat brug. Lystbåd indberettes med den værdi, der følger af ligningslovens § 16, stk. 3, jf. stk. 6, som kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 6) Medielicens m.v., indberettes med arbejdsgiverens faktiske udgift.

 • 7) Fri telefon, herunder fri datakommunikationsforbindelse, jf. ligningslovens § 16, stk. 3, nr. 3, indberettes med den værdi efter ligningslovens § 16, stk. 12, som efter en forholdsmæssig fordeling kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 8) Fri kost og logi, som omfattes af de normalværdier, Skatterådet har fastsat, indberettes med den normalværdi, som kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

 • 9) Privat benyttelse af computer med tilbehør, jf. ligningslovens § 16, stk. 13, 2.-4., pkt., indberettes med den værdi efter ligningslovens § 16, stk. 13, som efter en forholdsmæssig fordeling kan henføres til den periode, indberetningen vedrører.

Stk. 3 Hvis den ansatte har adgang til befordring mellem hjem og arbejde med offentlige eller private transportmidler betalt af arbejdsgiveren, herunder frikort til offentlig befordring, angives dette ved krydsmarkering. Krydsmarkering kan undlades, hvis den ansatte har firmabil til rådighed for privat kørsel, hvor værdien indberettes særskilt efter § 9, stk. 2, nr. 1.

Stk. 4 Undtaget fra indberetningspligten er:

 • 1) Goder omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, 3. og 4. pkt., uanset om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger grundbeløbet efter ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. Der skal dog indberettes herom, hvis den ansatte tildeles et enkelt gode, hvis værdi overstiger det nævnte grundbeløb.

 • 2) Goder omfattet af ligningslovens § 16, stk. 3, 6. pkt., uanset om den samlede årlige tildeling af sådanne goder overstiger grundbeløbet efter denne bestemmelse.

 • 3) Bonuspoint optjent i forbindelse med flyrejser og hotelovernatninger m.v.

 • 4) Firmabørnehave og firmavuggestue til rådighed.

 • 5) Privat benyttelse af goder, der stilles til rådighed af hensyn til arbejdet, uden at godet omfattes af stk. 2, nr. 1-9, eller af ligningslovens § 16, stk. 3, 6. pkt.

 • 6) Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber m.v., uden at godet omfattes af stk. 2, nr. 1-9.

 • 7) Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads i tilknytning til arbejdspladsen.

 • 8) Avis leveret på medarbejderens bopæl, som er tildelt medarbejderen uden lønnedgang, og som ikke er omfattet af fritagelserne for indberetningspligt efter nr. 1 eller 2.

 • 9) Arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.

§10 Indberettes der efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., skal oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1-3, vedrørende samme person indberettes samtidig med indberetningen efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., af løn m.v. for den periode, oplysningerne vedrører.

Stk. 2 Skal der for en given periode ikke indberettes løn m.v. efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., skal oplysninger som nævnt i § 9, stk. 1-3, for den pågældende periode, indberettes på det tidspunkt, hvor oplysninger om løn m.v. efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., for den pågældende periode skulle være indberettet.

§11 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 7 (ansættelsesperiode, arbejdssted og løntimer)
Enhver, der som led i sin virksomhed i en kalendermåned har ydet vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, skal i medfør af skatteindberetningslovens § 7 indberette oplysninger til indkomstregisteret om følgende:

 • 1) Den periode, den pågældende har været ansat. Indberetningen sker ved angivelse ansættelsesdatoen i forbindelse med ansættelse og fratrædelsesdatoen ved fratrædelse.

 • 2) Den virksomhed og produktionsenhed, den ansatte er tilknyttet. Indberetningen sker ved angivelse af den indberetningspligtiges cvr-/SE-nummer og nummeret på den eventuelle produktionsenhed, den ansatte i væsentligst omfang har været tilknyttet i den periode, indberetningen vedrører, hvis virksomheden m.v. har flere produktionsenheder.

 • 3) Løntimer. Herved forstås de timer, for hvilke en arbejdsgiver har udbetalt løn, eller som dækkes af en udbetalt løn, og hvor lønnen er omfattet af indberetningspligt efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 1.

Stk. 2 Indberettes der efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., skal oplysninger som nævnt i stk. 1 vedrørende den ansatte indberettes samtidig med indberetningen efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., af løn m.v. for den periode, oplysningerne vedrører.

Stk. 3 Skal der for en given periode ikke indberettes løn m.v. efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., skal oplysninger som nævnt i stk. 1 for den pågældende periode indberettes på det tidspunkt, hvor oplysninger om løn m.v. efter skatteindberetningslovens § 1, stk. 2, nr. 1, 1. pkt., for den pågældende periode skulle være indberettet.

§12 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 8 (medarbejderaktier)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 8, stk. 1-3, omfatter:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige.

 • 2) Identiteten af den, der har erhvervet aktien m.v., jf. § 3.

 • 3) Identiteten af den erhvervede aktie m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

 • 4) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

 • 5) Antallet af de erhvervede aktier m.v.

 • 6) Erhvervelsestidspunktet.

 • 7) Anskaffelsessummen, herunder de handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.

Kapitel 3

Finansielle virksomheder m.v.

Indberetning m.v. efter skatteindberetningslovens §§ 9 og 10 (pensionsordninger - forsikringsselskaber m.v.)

§13 Afsnit I-ordninger
Forsikringsselskaber skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I. Det samme gælder pensionskasser. Ved pensionskasser forstås pensionskasser m.v., som er nævnt i pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, eller godkendt efter pensionsbeskatningslovens § 6. Det samme gælder offentlige myndigheder m.v., der udbetaler pension. Det samme gælder endvidere ATP, for så vidt angår supplerende arbejdsmarkedspensioner som nævnt i §§ 33 b-33 e i lov om social pension.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår, jf. dog stk. 7:

 • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 3.

 • 3) Forsikringspolicens litra og nummer henholdsvis medlemmets nummer i pensionskassen, hvis nummeret er forskelligt fra medlemmets cpr-nummer. For udenlandske ordninger godkendt af Skatteforvaltningen oplyses endvidere ordningsnummer.

 • 4) Ordningens betegnelse efter bekendtgørelse om beskatningen af pensionsordninger.

 • 5) Om ordningen er led i et ansættelsesforhold mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. pensionsbeskatningslovens § 19.

 • 6) Størrelsen af de samlede forfaldne præmier og bidrag. For ordninger, der er led i ansættelsesforhold, størrelsen af de samlede præmier og bidrag, der kan bortses fra ved indkomstopgørelsen efter pensionsbeskatningslovens § 19.

 • 7) Er der på et tidspunkt foretaget en disposition som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 3, nr. 2, oplyses særskilt identiteten, jf. § 4, af den ægtefælle, der er udloddet til, med en markering af, at denne disposition er foretaget. I disse tilfælde gives tillige særskilt oplysninger som nævnt i nr. 2-6.

 • 8) Er der foretaget en disposition som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 3, nr. 3, oplyses særskilt for det år, hvori dispositionen er foretaget, identiteten, jf. § 4, af den ægtefælle, der er udloddet til, med en markering af, at denne disposition er foretaget. I disse tilfælde gives tillige særskilt oplysninger som nævnt i nr. 2-6.

 • 9) Tilbagebetaling eller overførsel efter pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 1 og 2, og § 22 A, stk. 1, overførsler efter § 25 A, stk. 8 og 9, og tilbagebetaling efter § 22, stk. 1. Overføres ordningen efter pensionsbeskatningslovens §§ 41 eller 41 A efter indbetalingen, men inden tilbagebetalingen eller overførslen, foretages indberetningen af det pensionsinstitut, som foretager tilbagebetalingen eller overførslen.

 • 10) Præmier og bidrag overført fra en anden pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens kapitel 1, jf. pensionsbeskatningslovens § 21 A, stk. 1 og 2, § 22 A stk. 1, og § 25 A, stk. 8 og 9.

 • 11) Udbetaling af og afgiftspligtige dispositioner over en rateforsikring, rateopsparing, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt.

 • 12) Indbetalinger foretaget i kalenderåret, som efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i indberetningsåret.

Stk. 3 Indberetning efter stk. 2, nr. 9 og 10, skal ske senest 1 måned efter, at tilbagebetalingen eller overførslen har fundet sted, når tilbagebetalingen eller overførslen finder sted efter udløbet af det indkomstår, hvori det tilbagebetalte eller overførte beløb er indbetalt på pensionsordningen.

Stk. 4 Omfatter pensionsordningen flere af følgende pensionsordninger, skal indberetning foretages om hver form:

 • 1) Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension.

 • 2) Ophørende alderspension.

 • 3) Rateforsikring i pensionsøjemed.

 • 4) Kapitalforsikring i pensionsøjemed, herunder invalidesum.

 • 5) Indeksordning.

Stk. 5 Vedrørende pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspension, der ikke er led i en pensionsordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog nr. 3, 2. pkt., og nr. 4, skal indberetningen tillige omfatte oplysninger om følgende forhold vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Kapitalindskud eller aftale om en indbetalingsperiode, der er mindre end 10 år, eller aftale om årlige præmier og bidrag, der ikke er lige store over en 10-års-periode, jf. dog om pristalsregulering i pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 6.

 • 2) Oprettelse af tillæg eller forhøjelse af indbetalingerne ud over pristalsregulering, når den aftalte indbetalingsperiode for tillægget eller forhøjelsen er under 10 år.

 • 3) Nedsættelse eller ophør af indbetalingerne før den aftalte indbetalingsperiodes udløb, når indbetalingerne til ordningen er foretaget i mindre end 10 år. Herunder nedsættelse eller ophør i en ordning, der er ændret fra at være en ordning i et ansættelsesforhold til at være en ordning uden for et ansættelsesforhold eller omvendt, samt nedsættelse eller ophør i en ordning, der før den 18. februar 1992 er valgt henført til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50.

 • 4) Fortsættelse i et ansættelsesforhold af en ordning, der hidtil har været en pensionsordning uden for et ansættelsesforhold.

 • 5) Fortsættelse uden for et ansættelsesforhold af en ordning, der hidtil har været en pensionsordning i et ansættelsesforhold.

 • 6) Fortsættelse af en tidligere rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed eller ophørende alderspension, der er oprettet senest den 21. april 2009, jf. § 3, stk. 9, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

 • 7) Fortsættelse af en tidligere rateforsikring, rateopsparing i pensionsøjemed eller ophørende alderspension der er oprettet i perioden 22. april 2009-31. december 2009, jf. § 3, stk. 9, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Stk. 6 Om hvilende ordninger skal følgende oplysninger indberettes om den enkelte ordning indtil det år, hvor ejeren henholdsvis pensionskassemedlemmet fylder 66 år:

 • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 3.

 • 3) Ordningens litra og nummer henholdsvis medlemmets nummer i pensionskassen, hvis nummeret er forskelligt fra cpr-nummer.

 • 4) Ordningens betegnelse.

Stk. 7 Indberetningen omfatter for offentlige myndigheder m.v., der udbetaler pension, alene oplysninger som nævnt i stk. 2, nr. 11.

§14 Bidrag til supplerende engangsydelser
Pensionskasser som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 29 A skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om bidrag, der er medgået til finansiering af supplerende engangsydelser som nævnt i bestemmelsen.

Stk. 2 Indberetningen skal omfatte de i § 13, stk. 2, nr. 1-4, nævnte oplysninger og oplysning om størrelsen af det samlede bidrag til engangsydelsen for det enkelte medlem.

§15 Overførsler
Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43, bortset fra de i § 41, stk. 4-6, nævnte tilfælde, af en pensionsordning med løbende udbetalinger eller af en rateforsikring i pensionsøjemed, skal det afgivende forsikringsselskab eller den afgivende pensionskasse i medfør af skatteindberetningslovens § 9 give det modtagende pensionsinstitut meddelelse om, at overførslen er foretaget efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43.

Stk. 2 Det modtagende institut skal, hvor der er tale om en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, der ikke er led i en ordning mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager, jf. dog § 13, stk. 5, nr. 3, 2. pkt., foretage indberetning som nævnt i § 13, stk. 5, nr. 2 og 3, hvis der sker forhøjelse, nedsættelse eller ophør af indbetalingerne i forbindelse med overførslen.

§16 Afsnit II-ordninger
Forsikringsselskaber skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om ejerforhold til opsparings- og forsikringsordninger, der alene har familieforsørgelse til formål (børneopsparingskonti), jf. pensionsbeskatningslovens § 51.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Ejerens identitet, jf. § 3.

 • 3) Policens litra og nummer.

Stk. 3 Indberetning om ordningen skal ske til og med det år, hvor bindingsperioden udløber.

§17 Forsikringsselskaber skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette om indbetaling af præmier og indskud til privattegnede arbejdsløshedsforsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens § 49 i det forudgående kalenderår.

Stk. 2 Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger:

 • 1) Forsikringsselskabets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Identiteten af den, indberetningen vedrører, jf. § 3.

 • 3) Forsikringsordningens art.

 • 4) Størrelsen af kalenderårets samlede indbetalte præmier og indskud.

§18 Afsnit II A-ordninger
Forsikringsselskaber, pensionskasser m.v. skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om livsforsikringer og pensionskasseordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, bortset fra de i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 4, nævnte forsikringer.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 3. Efter ejerens henholdsvis medlemmets død identiteten på den, der efter policen m.v. er indsat som berettiget til udbetaling af forsikringen. Hvis en sådan berettiget ikke findes, indberettes afdødes identitet.

 • 3) Policens henholdsvis kontoens litra og nummer. For udenlandske ordninger godkendt af Skatteforvaltningen oplyses ordningsnummer.

 • 4) Ordningens kapitalværdi ved kalenderårets udløb.

 • 5) Ordningens afkast, opgjort efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3.

Stk. 3 Indberetning skal ikke foretages om begravelsesforsikringer og lignende, der er baseret på, at et års indbetalinger skal anvendes til samme års udbetalinger. Det er en betingelse, at ordningen ikke har nogen kapitalværdistigning, og at afkastet stedse er negativt.

§19 Gruppelivs- og sundhedsforsikringer
Pensionskasser som nævnt i § 13, stk. 1, 2. pkt., skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om den del af det indbetalte medlemsbidrag, der er anvendt til supplerende engangssum, og om gruppelivsforsikringer, der af pensionskassen er tegnet for medlemmerne. Tilsvarende gælder forsikringsselskaber, for så vidt angår aldersforsikringer, aldersopsparinger og gruppelivsforsikringer som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 5.

Stk. 2 De i stk. 1 omhandlede pensionskasser og forsikringsselskaber skal tillige indberette årligt om skattepligtige arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.

Stk. 3 Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 3.

 • 3) Størrelsen af de samlede forfaldne præmier og bidrag for den enkelte forsikrede.

§20 Udbetalinger m.v.
Forsikringsselskaber m.v. skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om udbetalinger og om kapitalværdistigninger, der er indkomstskattepligtige for modtageren efter pensionsbeskatningslovens § 24 eller § 53. Der skal endvidere indberettes om tilbagebetaling af præmier til forsikringer, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 2, 5, 7-11 eller 53 A i tilfælde, hvor tilbagebetalingen skyldes præmiefritagelse, jf. dog 3. pkt. Der skal alene foretages indberetning om tilbagebetaling af præmier til forsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 10 A eller 53 A ved tilbagebetaling til en arbejdsgiver.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Modtagerens identitet, jf. § 3.

 • 3) Policens henholdsvis kontoens litra og nummer.

 • 4) Ydelsens art (bonus, tilbagekøbsværdi, forudbetalt præmie, kapitalværdistigning eller lignende).

 • 5) Størrelsen af de samlede udbetalinger.

 • 6) Størrelsen af de samlede kapitalværdistigninger, der er tilskrevet.

 • 7) Forsikringens kapitalværdi ved kalenderårets udløb.

Stk. 3 Består en udbetaling efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4, af et beløb, der er skattepligtigt, og et andet beløb, der er skattefrit, skal indberetningen ud over oplysningerne som angivet i stk. 2 omfatte oplysninger om den skattepligtige del og den skattefrie del.

Stk. 4 Det opgjorte skattepligtige beløb anvendes som grundlag for skatteindeholdelsen under den ophørende alderspensions eller ratepensionens udbetalingsforløb samt i restlevetiden for pensionsordninger med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende alderspensioner.

§21 Tilsagnsordninger
Forsikringsselskaber og pensionskasser skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 til brug for efterbeskatning af tilsagnsordninger efter pensionsbeskatningslovens § 19 C efter anmodning af Skatteforvaltningen beregne den kapitaliserede værdi af forhøjelsen af pensionstilsagn, jf. pensionsbeskatningslovens § 19 C, stk. 1, 3. pkt., og stk. 3.

§22 Indberetning m. v. efter skatteindberetningslovens § 11 (pensionsordninger - pengeinstitutter m.v.)

Afsnit I-ordninger

Pengeinstitutter skal i medfør af skatteindberetningslovens § 11 indberette årligt om pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, jf. stk. 2, nr. 6, 2. pkt.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

Stk. 3 Indberetning efter stk. 2, nr. 11 og 12, skal ske senest 1 måned efter, at udbetalingen eller overførslen har fundet sted, når tilbagebetalingen eller overførslen finder sted efter udløbet af det indkomstår, hvori det tilbagebetalte eller overførte beløb er indbetalt på pensionsordningen.

Stk. 4 Består en udbetaling efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4, af et beløb, der er skattepligtigt, og et andet beløb, der er skattefrit, skal indberetningen ud over oplysningerne som angivet i stk. 2 omfatte oplysninger om den skattepligtige del og den skattefrie del.

Stk. 5 Det opgjorte skattepligtige beløb anvendes som grundlag for skatteindeholdelsen under ratepensionens udbetalingsforløb samt i restlevetiden for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Stk. 6 Om hvilende ordninger skal følgende oplysninger indberettes om den enkelte ordning:

 • 1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Kontohaverens identitet, jf. § 3.

 • 3) Kontoens nummer.

 • 4) Kontoens betegnelse.

§23 Overførsler
Ved overførsel efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43, bortset fra de i § 41, stk. 4-6, nævnte tilfælde, af en rateopsparing i pensionsøjemed, skal det afgivende pengeinstitut efter skatteindberetningslovens § 11 give det modtagende pensionsinstitut meddelelse om, at overførslen er foretaget efter pensionsbeskatningslovens §§ 41-43.

§24 Indekskontrakter
Pengeinstitutter skal i medfør af skatteindberetningslovens § 11 indberette årligt om indekskontrakter, hvor indbetalingerne på kontrakten ikke er sket inden udløbet af den i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing fastsatte respittid.

Stk. 2 Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Kontohaverens identitet, jf. § 3.

 • 3) Kontoens nummer.

 • 4) Kontraktens eller kontrakternes oprettelsesår.

 • 5) Antallet af uopfyldte kontrakter og størrelsen af de årligt forfaldne indbetalinger herpå, hvis manglende betaling har medført, at kontrakten (kontrakterne) blev uopfyldt.

§25 Afsnit II A-ordninger
Penge- og kreditinstitutter skal i medfør af skatteindberetningslovens § 11 indberette årligt om pensionsordninger m.v. som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1.

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Ejerens identitet, jf. § 3. Efter ejerens død identiteten på den, der er indsat som berettiget til udbetaling af ordningen. Hvis en sådan berettiget ikke findes, indberettes afdødes identitet.

 • 3) Ordningens konto- eller identifikationsnummer. For udenlandske ordninger godkendt af Skatteforvaltningen oplyses ordningsnummer.

 • 4) Ordningens værdi ved kalenderårets udløb.

 • 5) Ordningens afkast opgjort efter pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 3.

§26 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 11 a (aktiesparekonti)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 11 a omfatter oplysninger om:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Ejerens identitet, jf. § 3.

 • 3) Oplysning om ejeren er fuldt eller begrænset skattepligtig.

 • 4) Dato for skattepligtsstatus indtræden og ophør.

 • 5) Entydig identifikation af aktiesparekontoen.

 • 6) Dato for kontoens oprettelse eller ophør.

 • 7) Årets beskatningsgrundlag.

 • 8) Årets skat til betaling.

 • 9) Årets afgiftsgrundlag.

 • 10) Årets afgift.

 • 11) Overføres en aktiesparekonto fra én finansiel virksomhed til en anden, skal overførselsdato, registreringsnummer, jf. § 1, vedrørende henholdsvis den afgivende og den modtagende finansielle virksomhed oplyses.

§27 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 12 (renteindtægter m.v.)

Forrentning af erstatningssummer m. v.

Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 12 omfatter, ud over hvad der direkte følger af bestemmelsen:

 • 1) Andelsselskabers forrentning af andelshaveres tilgodehavender, herunder eventuel forrentning af andelskapital eller garantkapital.

 • 2) Forsikringsselskabers forrentning af erstatningssummer.

 • 3) Statens, regionernes eller kommunernes forrentning af erstatningssummer.

Stk. 2 Indberetning som nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3, foretages for udbetalingsåret.

§28 Indberetning af den valuta, kontoen er ført i, jf. skatteindberetningslovens § 12, stk. 2, skal ske ved indberetning af ISO-valutakode.

§29 Indberetning af den valuta, lånet er ført i, jf. skatteindberetningslovens § 13, stk. 2, nr. 1, skal ske ved indberetning af ISO-valutakode.

§30 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 14 (pantebreve i depot)
Indberetning af den valuta, pantebrevet er ført i, jf. skatteindberetningslovens § 14, stk. 2, skal ske ved indberetning af ISO-valutakode.

§31 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 15 (kvartalsvise renteindberetninger m.v.)
Indberetningspligten efter skatteindberetningsloven § 15 påhviler de samme indberetningspligtige som efter skatteindberetningslovens § 13, stk. 1, 1. pkt., og § 14.

Stk. 2 Indberetningen skal indeholde oplysninger til identifikation af låntager, jf. § 3, og oplysninger om konto- og låneforholdet. Indberetningen skal omfatte de samlede ordinære renteudgifter på lån og pantebreve i depot samt reservefonds- og administrationsbidrag, som er tilskrevet eller opkrævet fra kalenderårets start til udgangen af det kvartal, der indberettes om. Indberetningen skal foretages for hvert låneforhold.

§32 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 15 a (videregivelse af gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra investeringsinstitutter)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 15 a omfatter oplysninger om:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Kundens identitet, jf. § 3.

 • 3) Arten af værdipapiret med henblik på at fastlægge, om der er tale om aktie- eller kapitalindkomst, herunder om værdipapiret er optaget til handel på et reguleret marked.

 • 4) Størrelsen af det videregivne beløb.

§33 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 16 (depotføreres indberetning om udbytter af aktier m.v.)
Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 16, stk. 1 og 2, omfatter:

 • 1) Depositarens identitet, bekendtgørelsens jf. § 1.

 • 2) Identiteten af udbyttemodtageren eller -modtagerne, jf. § 3.

 • 3) Depotets identitet og art.

 • 4) Størrelsen af det udloddede udbytte ved hver enkelt udlodning før og efter indeholdelse af udbytteskat, den indeholdte udbytteskat og ved udlodning af udbytte af aktier m.v. i danske selskaber m.v. tillige den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat.

 • 5) Oplysning om baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.

 • 6) Identiteten af aktien m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udloddende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

 • 7) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

 • 8) Oplysning om hvilket land aktien m.v. er udstedt i.

 • 9) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.

§34 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 17 (beholdning af aktier m. v. i depot samt erhvervelse og afståelse af aktier m.v.)
Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 17, stk. 1 og 2, omfatter:

 • 1) Depositarens identitet, bekendtgørelsens jf. § 1.

 • 2) Identiteten, jf. § 3, af den eller dem, deponeringen er foretaget for.

 • 3) Depotets identitet.

 • 4) Identiteten af aktien m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

 • 5) Antallet af de enkelte aktier m.v.

 • 6) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

 • 7) Kursværdien ultimo af den enkelte aktie m.v., hvis aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 2 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 17, stk. 3, omfatter:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige (værdipapirhandleren), jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Identiteten af den eller de, der har erhvervet eller afstået aktien m.v., jf. § 3.

 • 3) Identiteten af den erhvervede eller afståede aktie m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

 • 4) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

 • 5) Antallet af erhvervede eller afståede aktier m.v.

 • 6) Anskaffelses- eller afståelsestidspunktet.

 • 7) Anskaffelses- eller afståelsessummen, herunder de handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.

§35 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 18 (rente, udbytte og kursværdi af værdipapirer m.v.)

Obligationer, aktier i investeringsselskaber, investeringsbeviser m.v.

Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 18 omfatter følgende værdipapirer samt udbytte og afkast heraf:

Stk. 2 Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 18 omfatter endvidere danske og udenlandske investeringsbeviser, herunder konti i kontoførende investeringsforeninger, og udbytte m.v. heraf. Indberetningspligten omfatter endvidere danske og udenlandske aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A-19 C om aktier m.v. i investeringsselskaber og udbytte m.v. heraf.

§36 Indberetningens indhold
Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 18 skal som minimum omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

 • 1) Den indberetningspligtiges identitet, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Identiteten af ejerne og eventuelle rentenydere, jf. § 3.

 • 3) Depotets identitet og art.

Stk. 2 Ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 18, stk. 1, indberettes ud over de oplysninger, som er nævnt i stk. 1, følgende oplysninger:

 • 1) Værdipapirernes identitet, herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt. For konvertible obligationer tillige med angivelse af udstedelseskode.

 • 2) Arten af værdipapirerne efter nærmere anvisning fra Skatteforvaltningen, herunder om de er optaget til handel på et reguleret marked.

 • 3) Antallet eller den nominelle værdi af de enkelte værdipapirer, som indgår i beholdningen ultimo kalenderåret.

 • 4) Størrelsen af årets terminsrenter, tilskrevne renter og andet afkast af de enkelte værdipapirer før skat.

 • 5) Kursværdien ultimo kalenderåret, men kun hvis værdipapiret er registreret i en værdipapircentral eller optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 3 Ved indberetning efter skatteindberetningslovens § 18, stk. 2, af beholdningen ultimo kalenderåret indberettes ud over oplysninger, som er nævnt i stk. 1, følgende oplysninger:

 • 1) Arten af aktierne eller investeringsbeviserne m.v. og om de er optaget til handel på et reguleret marked. For investeringsbeviser omfatter dette desuden oplysning om afdelingens art, og hvad den investerer i. Indberetningen herom foretages efter nærmere anvisning fra Skatteforvaltningen.

 • 2) Identiteten af aktierne eller investeringsbeviserne m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab eller den udstedende forening m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning. Hvis en ISIN-fondskode ikke er tildelt, anvendes anden lignende entydig identifikation.

 • 3) Antallet af de enkelte aktier eller investeringsbeviser m.v., som indgår i beholdningen ultimo kalenderåret.

 • 4) Kursværdien ultimo kalenderåret af de enkelte aktier og investeringsbeviser m.v. For kontoførende investeringsforeninger indberettes kursværdien af indskudsandele og størrelsen af indestående ultimo kalenderåret.

§37 Særligt om udbytter
Indberetningen af udbytte af aktier m.v. i investeringsselskaber og investeringsbeviser omfatter de oplysninger, som er nævnt i § 36, stk. 1, og stk. 3, nr. 1 og 2, samt følgende oplysninger:

 • 1) Størrelsen af det udloddede udbytte ved hver enkelt udlodning før og efter indeholdelse af udbytteskat, den indeholdte udbytteskat og ved udlodning af udbytte af aktier m.v. i danske investeringsselskaber og af danske investeringsbeviser den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat.

 • 2) Oplysning om baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.

 • 3) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.

 • 4) Størrelsen af den del af udbyttet, der anses for tillæg til anskaffelsessummen for aktierne eller investeringsbeviserne m.v. efter aktieavancebeskatningslovens § 27.

 • 5) Hvis udbetalingen af udbyttet sker i form af yderligere aktier eller investeringsbeviser m.v., oplyses størrelsen af den del af udbyttet, der udbetales på denne måde, og antallet af aktier eller investeringsbeviser m.v., der udloddes.

 • 6) Angivelse af, om udbyttet er kapitalindkomst efter personskattelovens § 4 eller aktieindkomst efter personskattelovens § 4 a. I næringstilfælde foretages angivelsen, som om næring ikke foreligger.

§38 Oplysningspligt for investeringsforeninger, investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber og administratorer af værdipapirfonde
Investeringsforeninger, investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber og administratorer af værdipapirfonde skal efter anmodning give den indberetningspligtige de oplysninger, der er nødvendige, for at den indberetningspligtige kan opfylde indberetningspligten. Oplysningerne kan kræves givet inden udgangen af det kalenderår, som oplysningerne vedrører.

§39 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 19 (overdragelse m.v. af værdipapirer m.v.)
Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 19 omfatter de i bekendtgørelsens § 35 nævnte obligationer, herunder konvertible obligationer, udbyttekuponer, aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A, 19 B eller 19 C, og investeringsbeviser m.v.

Stk. 2 Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 19 omfatter endvidere indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter som nævnt i kursgevinstlovens § 29, når en af aftaleparterne er en fysisk person, samt fordringer, der efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7. Der skal dog ikke indberettes om kurssikringskontrakter som nævnt i kursgevinstlovens § 30, stk. 2.

§40 Særlige oplysninger
Pligten til at indberette om indgåelse af aftaler om kontrakter, jf. § 39, stk. 2, omfatter også pligt til at indberette om ændring af tidligere indgåede aftaler, herunder aftaler om forlængelse af et kontraktforhold.

Stk. 2 Værdipapirer og kontrakter, jf. § 39, med udenlandsk status indberettes særskilt.

§41 Oplysninger om obligationer, herunder konvertible obligationer og aktier m.v. i investeringsselskaber samt investeringsbeviser m.v.
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 19, stk. 1, omfatter følgende oplysninger:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Identiteten af den eller de, der har erhvervet eller afstået værdipapiret, eller hvis værdipapir er blevet indfriet, jf. § 3.

 • 3) Identiteten af det erhvervede, afståede eller indfriede værdipapir, herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt. For investeringsbeviser samt aktier m.v. i investeringsselskaber oplyses endvidere identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning, og for konvertible obligationer oplyses udstedelseskoden.

 • 4) Arten af værdipapiret, herunder med angivelse af om det er optaget til handel på et reguleret marked. For investeringsbeviser omfatter dette desuden oplysning om afdelingens art, og hvad den investerer i. Indberetningen om arten foretages efter nærmere anvisning fra Skatteforvaltningen.

 • 5) Antallet eller den nominelle værdi af anskaffede eller afståede værdipapirer.

 • 6) Anskaffelses-, afståelses- eller indfrielsestidspunktet.

 • 7) Anskaffelses-, afståelses- eller indfrielsessummen, herunder handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.

§41a Indberetning efter skatteindberetningslovens § 19 a (skattepligtige beløb betalt som led i kundeprogrammer m.v.)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 19 a omfatter følgende oplysninger:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Identiteten af kunden, jf. 3.

 • 3) Kalenderårets samlede udbetaling af skattepligtige beløb til kunden.

Kapitel 4

Selskaber m.v.

§41b Indberetning efter skatteindberetningslovens § 28 (erhvervelse af egne aktier)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 28 omfatter:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige.

 • 2) Identiteten af den eller de, der har afstået aktien m.v., jf. § 3.

 • 3) Identiteten af den erhvervede aktie m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udstedende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

 • 4) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

 • 5) Antallet af erhvervede aktier m.v.

 • 6) Anskaffelsestidspunktet.

 • 7) Anskaffelsessummen, herunder de handelsomkostninger, som den indberetningspligtige har kendskab til.

§42 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 29 (udstedende selskabers indberetning om udbytter og aktier m.v.)
Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 29, stk. 1 og 2, omfatter:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige.

 • 2) Identiteten af ejeren af aktierne m.v., i det omfang denne oplysning er kendt, jf. § 3, eller af den, udbyttet udbetales til, jf. § 3, stk. 1, 6. pkt.

 • 3) Identiteten af den konto, udbetalingen sker til, hvis udbetalingen sker til en anden end ejeren.

 • 4) Størrelsen af det udloddede udbytte ved hver enkelt udlodning før og efter indeholdelse af udbytteskat, den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat, og det indeholdte beløb.

 • 5) Oplysning om baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.

 • 6) Identitet af aktien m.v.

 • 7) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.

§43 Indberetning efter skatteindberetningslovens §§ 29 a og 29 b (investorfradrag)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 29 a omfatter oplysninger om:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Dansk Branchekode-reference for den indberetningspligtige.

 • 3) Investorens identitet, jf. § 3.

 • 4) Den enkelte investors samlede beholdning af aktier, der foretages investorfradrag for, ved angivelse af antal aktier og nominel værdi.

 • 5) Anskaffelsestidspunkt og -sum for de aktier, der foretages investorfradrag for.

 • 6) Oplysning om, hvorvidt investor har ejet aktier i selskabet inden for en periode på 3 år forud for investeringen.

 • 7) Det samlede beløb, som selskabet i årets løb har modtaget i kapitalindskud omfattet af skatteindberetningslovens § 29 a, stk. 1, når kapitalindskuddet overstiger 500.000 euro.

Stk. 2 Oplysninger indberettet efter stk. 1, nr. 1, 2 og 7, offentliggøres af Skatteforvaltningen i Europa-Kommissionens statsstøtteregister.

§44 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 29 b omfatter oplysninger om:

 • 1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

 • 2) Investorens identitet, jf. § 3.

 • 3) De andele, der foretages investorfradrag for, ved angivelse af antal andele og nominel værdi.

 • 4) Anskaffelsestidspunkt og -sum for de andele, der foretages investorfradrag for.

Kapitel 5

Fagforeninger og A-kasser m. v.

§45 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 31 (kontingenter til faglige foreninger)
Anvender foreningen en del af kontingentet på en sådan måde, at medlemmet kan vælge at fradrage kontingentet efter personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 1, indberettes denne del af kontingentet særskilt.

Stk. 2 Anvendes en del af kontingentet til præmie til en gruppelivsforsikring som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 4, oplyses dette i indberetningen.

Kapitel 6

Offentlige myndigheder

§46 Indberetning i medfør af skatteindberetningslovens § 37 (tilskud m.v. fra det offentlige)
Ministerier, herunder de statslige forvaltningsmyndigheder, der hører under det enkelte ministerie, skal månedligt indberette til indkomstregisteret om ydede tilskud, der ikke skal indberettes til indkomstregisteret efter andet retsgrundlag, uanset om modtageren skal beskattes af tilskuddet.

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 omfatter ikke tilskud, der er formidlet af en forening, fond, institution eller lignende eller ydet til sådanne enheder, og tilskud, som ydes til statslige, regionale eller kommunale myndigheder, jf. dog stk. 3 og 5.

Stk. 3 Kommunerne skal månedligt indberette til indkomstregisteret om:

Stk. 4 Udbetaling Danmark skal månedligt indberette til indkomstregisteret om udbetaling af barselsdagpengerefusioner og tillæg hertil.

Stk. 5 Kommunerne og Udbetaling Danmark skal månedligt indberette til indkomstregisteret om tilskud og refusioner, hvor ydelserne er genstand for ydelsesrefusion fra staten.

Stk. 6 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal månedligt indberette til indkomstregisteret om udbetalte refusioner til arbejdsgivere og elever.

§47 Vederlag for dagpleje
I medfør af skatteindberetningslovens § 37, stk. 3, skal modtagere af vederlag, hvortil en kommune yder tilskud efter dagtilbudslovens § 80 til forældrene, efter anmodning fra kommunen og inden for en frist på 14 dage fra anmodningen oplyse kommunen om følgende:

 • 1) Størrelsen af det månedlige vederlag for pasningen.

 • 2) Starttidspunktet for ordningen.

Stk. 2 Ved senere ændringer af vederlagets størrelse skal modtageren af vederlaget oplyse kommunen om det ændrede vederlags størrelse senest 14 dage efter ændringen, dog senest ved modtagelsen af første vederlag efter ændringen, med angivelse af, i hvilken måned det ændrede vederlag første gang betales. Ved ophør af pasningsordningen skal modtageren af vederlaget oplyse kommunen om tidspunktet for ophøret inden udløbet af den måned, i hvilken sidste vederlag modtages.

Stk. 3 Kommunen skal i medfør af skatteindberetningslovens § 37, stk. 2, indberette følgende oplysninger:

 • 1) Identiteten af modtageren af vederlaget, jf. bekendtgørelsens § 3.

 • 2) Størrelsen af vederlaget.

 • 3) Den periode vederlaget vedrører.

Kapitel 7

Andre indberetninger

§48 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 41 (långivere og modtagere af underholdsbidrag og børnebidrag)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 41 omfatter følgende oplysninger:

 • 1) Cpr-nummer eller cvr-nummer for långiveren, jf. dog stk. 2.

 • 2) Cpr-nummer for modtageren af underholdsbidrag eller børnebidrag, jf. dog stk. 2.

 • 3) Størrelsen af indkomstårets fradragsberettigede renter eller indkomstårets underholdsbidrag eller børnebidrag til den enkelte långiver eller modtager.

 • 4) Hvorvidt der er tale om renter, underholdsbidrag eller børnebidrag.

Stk. 2 Stk. 1, nr. 1, finder ikke anvendelse, hvis långiveren hverken har et cpr-nummer eller cvr-nummer, eller hvis indberetteren ikke har kendskab til långiverens cpr-nummer, og långiveren ikke har et cvr-nummer. Stk. 1, nr. 2, finder ikke anvendelse, hvis modtageren ikke har et cpr-nummer, eller indberetteren ikke har kendskab til modtagerens cpr-nummer. I stedet skal indberetningen da omfatte følgende oplysninger om den pågældende långiver eller modtager:

 • 1) Navn.

 • 2) Fødselsdato, hvis modtageren er en person, og indberetteren kender fødselsdatoen.

 • 3) Adresse, herunder med angivelse af land.

Stk. 3 Ved indberetning om underholdsbidrag og børnebidrag skal indberetningen tillige indeholde oplysninger om, for hvor mange måneder der er ydet bidrag til den pågældende modtager af bidrag i det pågældende indkomstår.

Stk. 4 Ved indberetning om børnebidrag skal indberetningen herudover indeholde oplysning, om der er tale om et bidrag svarende til normalbidraget, et bidrag svarende til normalbidraget tillagt en procentsats eller bidrag baseret på en privat aftale.

Stk. 5 Indberetningspligten anses for opfyldt, hvis et underholdsbidrag eller børnebidrag er omfattet af indberetningspligten for Udbetaling Danmark efter skatteindberetningslovens § 34.

§49 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 43 (formidling af udlejning af boliger og biler m.v.)
Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 43 omfatter følgende oplysninger:

Stk. 2 Ved indberetningen af identiteten af udlejeren anvendes en unik identifikationskode. Den unikke identifikationskode genereres af Skatteforvaltningen, efter at udlejerens har samtykket hertil på Skatteforvaltningens hjemmeside, og skal af Skatteforvaltningen kunne forbindes til udlejerens cpr-nummer.

Kapitel 8

Indberetning efter skattekontrollovens § 63, stk. 3 (dødsboer)

§50 Efter skattekontrollovens § 63, stk. 3, skal skifteretten løbende indberette til Skatteforvaltningen om følgende forhold vedrørende hvert enkelt dødsbo, der behandles af skifteretten:

Stk. 2 Sker der efterfølgende ændringer i oplysninger, der er indberettet efter stk. 1, herunder ændringer af boets behandlingsmåde, skal ændringen meddeles Skatteforvaltningen.

Kapitel 9

Tvangsbøder

§51 Hvis anmeldelse til registrering efter § 1 ikke foretages rettidigt, kan Skatteforvaltningen give pålæg om anmeldelse til registrering inden en fastsat frist og betaling af daglige tvangsbøder, der skal betales fra overskridelsen af fristen og indtil pålægget efterkommes.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§52 Med bøde straffes den indberetningspligtige efter §§ 1, 8, 9, 11, 13, 14, 16-20, 23-25 eller 46 eller § 47, stk. 3, der forsætligt eller groft uagtsomt undlader at opfylde sin anmeldelses- eller indberetningspligt inden for fristerne i § 1, stk. 1 eller 7, skatteindberetningslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller § 4 i lov om et indkomstregister, eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre højere straf er forskyldt efter skatteindberetningslovens §§ 58 eller 59.

§53 Reglerne i skatteindberetningslovens §§ 60-63 gælder også for overtrædelser af bekendtgørelsen.

Kapitel 11

Ikrafttræden m.v.

§54 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018 om skatteindberetning m.v. ophæves.

Stk. 3 § 1, stk. 9, har virkning fra og med 1. januar 2021. § 1, stk. 9, i bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018 om skatteindberetning m.v. finder fortsat anvendelse til og med 31. december 2020.

Stk. 4 § 13, stk. 1, 3. pkt., og § 13, stk. 7, har virkning for offentlige myndigheders mv. udbetalinger af pension omfattet af pensionsbeskatningslovens § 25 A, stk. 6, 1. pkt., der i overensstemmelse med pensionsvilkårene påbegyndes den 1. juli 2020 eller senere.

Stk. 5 § 13, stk. 2, nr. 9 og 10, og § 22, stk. 2, nr. 11 og 12, har virkning for indberetning vedrørende kalenderåret 2019 eller senere.

Stk. 6 § 46 har virkning for indberetninger vedrørende juli 2020 eller senere.

Stk. 7 § 49 har ikke virkning for indberetninger vedrørende kalenderåret 2020. For sådanne indberetninger finder § 46 i bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018 om skatteindberetning m.v. anvendelse.

profile photo
Profilside