Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 35

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1016 af 22. juni 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1724 af 12. december 2023

Indberetning efter skatteindberetningslovens § 18 (rente, udbytte og kursværdi af værdipapirer m.v.)

Obligationer, aktier i investeringsselskaber, investeringsbeviser m.v.
§ 35

Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 18 omfatter følgende værdipapirer samt udbytte og afkast heraf:

  • 1) Danske og udenlandske obligationer, der er massegældsbreve, dog ikke præmieobligationer udstedt uden pålydende rente.

  • 2) Medarbejderobligationer som nævnt i ligningslovens § 7 A, stk. 1, nr. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, uanset om obligationerne er massegældsbreve.

  • 3) Fordringer, der efter kursgevinstlovens § 29, stk. 3, omfattes af kursgevinstlovens kapitel 6 og 7.

  • 4) Hybride gældslignende instrumenter udstedt af selskaber og omfattet af statsskatteloven.

Stk. 2 Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 18 omfatter endvidere danske og udenlandske investeringsbeviser, herunder konti i kontoførende investeringsforeninger, og udbytte m.v. heraf. Indberetningspligten omfatter endvidere danske og udenlandske aktier m.v. omfattet af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 A-19 C om aktier m.v. i investeringsselskaber og udbytte m.v. heraf.