Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 543 af 16. november 1981

§ 4

Fradrag for et forskelsbeløb, der resterer efter anvendelse af reglerne i § 3, jfr. dog § 2, foretages i den skattepligtige indkomst i takt med reduktion af dyr i de enkelte grupper af stambesætningen (kvæg, svin og får).

Stk. 2 Antallet af dyr i de enkelte stambesætningsgrupper (kvæg, svin og får) ved udgangen af indkomståret 1980 afgrænset efter henholdsvis lovens § 3, stk. 1, nr. 1) og 2), § 3, stk. 1, nr. 3), og § 3, stk. 1, nr. 4), (basisantallene) nedrundes til nærmeste af følgende trin:

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200, 240, 280, 320, 360 o.s.v. i spring på 40 dyr.

Stk. 3 Et resterende forskelsbeløb for de enkelte grupper af stambesætningsdyr (kvæg, svin og får) divideres med det nedrundede basisantal af dyr i de enkelte grupper. Er det nedrundede basisantal i en gruppe stambesætningsdyr ved udgangen af et indkomstår lavere end det nedrundede basisantal ved udgangen af året før og mindre end det nedrundede basisantal ved udgangen af indkomståret 1980, nedsættes den skattepligtige indkomst med så stor en del af et resterende forskelsbeløb, som svarer til nedgangen i det nedrundede basisantal (forskelsbeløb pr. dyr x forskellen mellem de nedrundede basisantal).

Stk. 4 Er basisantallet af dyr i de enkelte grupper af stambesætningen (kvæg, svin og får) mindre end 5 ved udgangen af indkomståret 1980 eller udgør forskelsbeløbet for de enkelte grupper af stambesætningsdyr 5.000 kr. eller derunder ved udgangen af indkomståret 1980, skal hele det resterende forskelsbeløb for de pågældende grupper fradrages ved indkomstopgørelsen for indkomståret 1981.

Stk. 5 Når et forskelsbeløb, der resterer efter anvendelsen af reglerne i § 3, jfr. dog § 2, eller stk. 1-3, ved udgangen af et indkomstår udgør 5.000 kr. eller derunder for den enkelte gruppe af stambesætningsdyr (kvæg, svin og får), skal den skattepligtige indkomst for dette indkomstår nedsættes med hele det resterende forskelsbeløb.