Bekendtgørelse om opgørelse og fradrag for forskelsbeløb m.v. vedrørende landbrugets husdyrbesætninger § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 543 af 16. november 1981

§ 2

Landbrugere, som har fået forhøjet den skattepligtige indkomst for indkomstårene 1973-1980 i forbindelse med udvidelse af en stambesætning, og som har fået henstand med den heraf følgende skattebetaling, skal forlods fradrage det beløb (C-fradraget), hvormed den skattepligtige indkomst er blevet forhøjet, i det efter reglerne i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb, jfr. lovens § 8, stk. 11. C-fradraget fordeles forholdsmæssigt på forskelsbeløbene for de enkelte grupper af stambesætningsdyr (kvæg, svin og får). Skattebetalingen anses herved at have fundet sted den 31. december 1980. Det hermed reducerede forskelsbeløb fradrages efter reglerne i §§ 3 og 4.

Stk. 2 Er det beløb, hvormed de skattepligtige indkomster er blevet forhøjet, jfr. stk. 1, større end det efter reglerne i § 1, stk. 3 og 4, beregnede forskelsbeløb, skal den overskydende del medføre en dertil svarende skattebetaling.