Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1088 af 31. maj 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1002 af 26. juni 2023

I medfør af § 77 a, stk. 2, § 77 b, stk. 2, § 99 a, stk. 9 og 10, § 99 b, stk. 8 og 9, § 99 c, stk. 9§ 99 d, stk. 4§ 107 b, stk. 4, § 107 c, stk. 2, § 107 d, stk. 6, og § 164, stk. 4, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 838 af 8. august 2019, som ændret ved lov nr. 741 af 30. maj 2020 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Offentliggørelse af oplysninger på virksomhedens hjemmeside
§ 1

Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre sin redegørelse på virksomhedens hjemmeside, jf. årsregnskabslovens § 77 a, § 77 b, § 99 a§ 99 c§ 99 d§ 107 b, § 107 c og § 107 d. For erhvervsdrivende fonde kan henvisningen for redegørelser efter § 77 a og § 77 b også anføres i noterne til årsrapporten.

Stk. 2 URL-adressen, hvor redegørelsen er offentliggjort, skal oplyses i tilknytning til oplysningen efter stk. 1. Med URL-adressen menes den internetadresse, der skal benyttes for at komme direkte til redegørelsen eller til den side, hvor samtlige offentliggjorte redegørelser er tilgængelige.

Stk. 3 Redegørelsen skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside i sin helhed i uændret form i mindst 5 år på den URL-adresse, som er anført i årsrapporten jf. stk. 1. For virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land, skal redegørelsen være offentlig tilgængelig i mindst 10 år, i overensstemmelse med § 26, stk. 3, i lov om kapitalmarkeder. Hvis URL-adressen ændres i løbet af perioden, skal der være direkte viderestilling fra den oprindelige URL-adresse til den nye URL-adresse.

Stk. 4 Virksomheden er forpligtet til så vidt muligt at fastholde rådigheden over det domæne, på hvilken URL-adresse redegørelsen er offentliggjort frem til udgangen af 5-årsperioden henholdsvis 10-årsperioden, jf. stk. 3. Såfremt rådighed over domænet ikke er mulig, skal der henvises til den eller de nye URL-adresser i den førstkommende årsrapport.

§ 2

Redegørelsen, jf. § 1, stk. 1, skal offentliggøres som en samlet redegørelse for hvert enkelt lovkrav under følgende betegnelser: "Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a", "Redegørelse for fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b", "Redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99 a", "Redegørelse for betalinger til myndigheder, jf. årsregnskabslovens § 99 c", "Redegørelse for politik for dataetik, jf. årsregnskabslovens § 99 d", "Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b", "Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 c" og "Redegørelse for mangfoldighedspolitik, jf. årsregnskabslovens § 107 d". Redegørelsen skal holdes tydeligt adskilt fra eventuelle yderligere oplysninger om redegørelsesemnet på virksomhedens hjemmeside.

Stk. 2 Det skal oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport. Gives henvisningen til redegørelsen for god fondsledelse eller redegørelsen for fondens uddelingspolitik i noterne, skal det oplyses i redegørelsen, at denne udgør en bestanddel af noterne i den erhvervsdrivende fonds årsrapport. Regnskabsperioden for den pågældende årsrapport skal angives. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode.

Stk. 3 For redegørelse for virksomhedsledelse efter henholdsvis årsregnskabslovens § 107 b eller § 107 c, skal det oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport. Oplysningerne om kodeks for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107 b, stk. 1, nr. 1-5, eller § 107 c, stk. 1, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på virksomhedens årsrapport, medmindre virksomheden og revisor har aftalt andet.

Stk. 4 For redegørelse for god fondsledelse og redegørelse for fondens uddelingspolitik efter henholdsvis årsregnskabslovens § 77 a eller § 77 b, skal det oplyses i redegørelsen, hvilke dele af redegørelsen, der ikke er omfattet af revisionspåtegningen på den erhvervsdrivende fonds årsrapport. Oplysninger om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a og oplysninger om fondens uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77 b, er ikke omfattet af revisionspåtegningen på den erhvervsdrivende fonds årsrapport, medmindre den erhvervsdrivende fond og revisor har aftalt andet.

§ 3

Redegørelser efter § 99 a, § 99 c§ 99 d§ 107 b, § 107 c og § 107 d skal være tilgængelige for kapitalejerne fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for kapitalejerne forud for den generalforsamling, hvor årsrapporten skal godkendes.

Stk. 2 Redegørelser efter § 77 a, § 77 b, § 99 a, § 99 b, § 99 c§ 99 d§ 107 b, § 107 c og § 107 d skal være tilgængelig på virksomhedens hjemmeside senest fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

Revisors særlige pligter i forbindelse med offentliggørelse af redegørelser på virksomhedens hjemmeside
§ 4

Revisor skal påse, at ledelsesberetningen henholdsvis noterne indeholder de oplysninger, som følger af § 1, stk. 1 og 2.

§ 5

Revisor skal påse, at redegørelsen, der offentliggøres på virksomhedens hjemmeside, er benævnt som anført i § 2, stk. 1, og at redegørelsen indeholder de oplysninger, der følger af § 2, stk. 2-4.

Redegørelse i en supplerende beretning i årsrapporten
§ 6

Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at offentliggøre sin redegørelse efter årsregnskabslovens § 99 a eller § 99 c i en supplerende beretning i årsrapporten. For en redegørelse i en supplerende beretning finder § 2, stk. 1, 1. pkt. og § 2, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Offentliggørelse efter internationale retningslinjer eller standarder
§ 7

En virksomhed, der i henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 8, giver sin redegørelse efter internationale retningslinjer eller standarder, kan undlade at udarbejde en særskilt redegørelse i ledelsesberetningen i henhold til § 99 a, såfremt alle de oplysninger, der kræves efter disse bestemmelser, fremgår af rapporten.

Stk. 2 Med oplysning om samfundsansvar efter visse internationale standarder og retningslinjer efter stk. 1, menes rapportering på én af følgende måder:

  • 1) Rapportering i form af en fremskridtsrapport, som krævet af deltagende virksomheder i FN’s Global Compact.

  • 2) Rapportering i form af en rapport om ansvarlige investeringer, som det er krævet af underskrivere af de FN-støttede Principper for ansvarlige investeringer, PRI.

  • 3) Rapportering efter den gældende standard, Global Reporting Initiative, GRI.

Stk. 3 Det skal oplyses i ledelsesberetningen i årsrapporten, hvis virksomheden har valgt at give sin redegørelse efter internationale retningslinjer eller standarder, jf. stk. 1. Redegørelsen skal dække samme periode som årsrapportens regnskabsperiode. Uanset sproget i virksomhedens årsrapport kan redegørelsen efter internationale retningslinjer eller standarder være på engelsk.

Stk. 4 En virksomhed, der anvender muligheden efter stk. 1 og 2, skal offentliggøre redegørelsen på virksomhedens egen hjemmeside, uanset at redegørelsen også er offentliggjort på hjemmesiden for den internationale organisation, der har udstedt de pågældende retningslinjer eller standarder. §§ 1 og 3 finder tilsvarende anvendelse.

Straf
§ 8

Overtrædelse af §§ 1-3 og §§ 6-7, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere. Bekendtgørelsen kan dog anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2021 eller senere.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 959 af 13. september 2019 om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven ophæves.