14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kapitalmarkeder § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om kapitalmarkeder og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2014 af 01. november 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Periodiske oplysningsforpligtelser
En udsteder af aktier og gældsbeviser skal senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb offentliggøre en årsrapport.

•••

Stk. 2 Det indeholdte regnskab i årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med den nationale lovgivning i det land inden for Den Europæiske Union eller det land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og hvor udstederen er registreret. Hvis udstederen skal udarbejde koncernregnskab, skal det reviderede årsregnskab omfatte et sådant koncernregnskab udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder samt moderselskabets årsregnskab aflagt i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor moderselskabet er registreret.

•••

Stk. 3 Årsrapporter skal udarbejdes i et fælles elektronisk rapporteringsformat i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/815 af 17. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat.

•••

Stk. 4 En årsrapport offentliggjort efter stk. 1 skal være offentligt tilgængelig i mindst 10 år. Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

•••

Stk. 5 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, hvilke krav årsrapporter fra udstedere med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område, skal opfylde, og om ansvaret for de oplysninger, der skal opstilles og offentliggøres i årsrapporten.

•••
profile photo
Profilside