14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1216 af 10. oktober 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Oplysnings- og indberetningspligt
Arbejdsmarkedets Tillægspension skal mindst én gang årligt offentliggøre følgende oplysninger vedrørende sin lønpolitik og -praksis for repræsentantskabet, bestyrelsen, direktøren og andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. § 2:

 • 1) Beslutningsprocessen i forbindelse med fastlæggelsen af lønpolitikken, samt antallet af møder, som afholdes af bestyrelsen, der fører tilsyn med aflønningen i løbet af regnskabsåret, herunder oplysninger om sammensætningen af og mandatet for et eventuelt aflønningsudvalg og om en eventuel ekstern ekspert, som er blevet konsulteret med henblik på fastlæggelsen af lønpolitikken, samt de relevante berørte parters rolle.

 • 2) Sammenhængen mellem løn og resultater.

 • 3) De væsentligste karakteristika ved aflønningssystemets opbygning, herunder oplysninger om, hvilke kriterier der lægges til grund for resultatmålinger og risikojusteringer, udskydelsespolitik og optjeningskriterier.

 • 4) Forholdet mellem fast og variabel løn fastsat i henhold til § 10 i denne bekendtgørelse.

 • 5) Hvilke resultatkriterier der lægges til grund for tildeling af rettigheder til variable lønkomponenter.

 • 6) De vigtigste parametre og begrundelser for en eventuel ordning for variable komponenter og andre ikke-pekuniære fordele.

 • 7) Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter forretningsområder.

 • 8) Samlede kvantitative oplysninger om aflønning opdelt efter repræsentantskabet, bestyrelsen, direktøren og andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, med angivelse af følgende:

  • a) Lønsummen i regnskabsåret, fordelt på fast og variabel løn og antal modtagere.

  • b) Den variable løns størrelse og form fordelt på kontant udbetaling og ikke kontante fordele.

  • c) Størrelsen af den udestående udskudte aflønning fordelt på optjente og ikke-optjente andele.

  • d) Størrelsen af den udskudte aflønning, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, udbetalt og reduceret gennem resultatjusteringer.

  • e) Nye nyansættelses- og fratrædelsesgodtgørelser, der er udbetalt i løbet af regnskabsåret og antallet af modtagere af sådanne udbetalinger.

  • f) Størrelsen af fratrædelsesgodtgørelser, der er tildelt i løbet af regnskabsåret, antallet af modtagere af sådanne tildelinger og det højeste beløb, der er tildelt til en enkelt person.

 • 9) Antal personer, der aflønnes med 1 mio. euro eller derover pr. regnskabsår, opdelt i lønintervaller på 500.000 euro ved lønninger på mellem 1 mio. og 5. mio. euro og opdelt i lønintervaller på 1 mio. euro ved lønninger på 5 mio. euro og derover.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1, nr. 7, finder alene anvendelse i forhold til andre ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, såfremt en offentliggørelse ikke indebærer, at den enkeltes individuelle løn herved oplyses.

•••

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1, nr. 8, litra e og f, finder alene anvendelse på godtgørelser, der ikke kan udledes af lov eller overenskomst.

•••

Stk. 4 Virksomheden skal senest den 1. maj hvert år indsende de i stk. 1, nr. 7 og 8, nævnte oplysninger til Finanstilsynet og samtidig hermed offentliggøre de i stk. 1 nævnte oplysninger på sin hjemmeside på et sted, hvor de naturligt hører hjemme. Hvis der sker offentliggørelse af oplysningerne til opfyldelse af regnskabskrav eller andre krav, anses oplysningspligten for overholdt herved. Hvis oplysningerne ikke er indeholdt i årsrapporten, skal virksomheden i årsrapporten angive, hvor oplysningerne kan findes.

•••

Stk. 5 Fjernelse af oplysningerne fra virksomhedens hjemmeside skal finde sted efter samme principper, som virksomheden anvender for øvrige meddelelser.

•••
profile photo
Profilside