14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1216 af 10. October 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Variabel løn
Tildeler Arbejdsmarkedets Tillægspension repræsentantskabet, bestyrelsen, direktøren eller andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, jf. § 2, variabel løn, jf. § 3, skal virksomhedens lønpolitik sikre en passende balance mellem faste og variable løndele, herunder sikre

 • 1) at de variable løndele til et medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller direktøren på tidspunktet for beregningen af den variable løndel højst udgør 50 pct. af henholdsvis honoraret og den faste grundløn inklusive pension,

 • 2) at de variable løndele til andre ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på risikoprofilen, på tidspunktet for beregningen af den variable løndel højst udgør 100 pct. af den faste grundløn, inklusive pension. Repræsentantskabet kan dog beslutte, at de variable løndele kan udgøre op til 200 pct. af den faste grundløn inklusive pension, forudsat at følgende krav opfyldes:

  • a) Bestyrelsen skal senest ved indkaldelse til repræsentantskabsmøde orientere repræsentantskabet om, at der ønskes stillingtagen til benyttelse af et højere maksimalt loft.

  • b) Repræsentantskabet skal tage beslutningen om benyttelse af et højere maksimalt loft på baggrund af en detaljeret anbefaling fra bestyrelsen, der begrunder indstillingen herom, herunder antallet af berørte ansatte, disses arbejdsområder, det nye foreslåede maksimale loft samt den forventede indvirkning på virksomhedens mulighed for at overholde sine forpligtelser overfor sine medlemmer. Repræsentantskabet skal modtage anbefalingen senest samtidig med indkaldelsen til det møde, hvor beslutningen om forhøjelse af loftet skal træffes.

  • c) Bestyrelsen skal senest samtidig med formidling af anbefalingen til repræsentantskabet, jf. litra b, informere Finanstilsynet om anbefalingen, herunder det foreslåede maksimale loft og begrundelserne for indstillingen. Bestyrelsen skal på anmodning fra Finanstilsynet kunne godtgøre, at det foreslåede højere maksimale loft ikke er i strid med virksomhedens forpligtelser efter loven og bekendtgørelser i medfør heraf.

  • d) Bestyrelsen skal senest 8 dage efter repræsentantskabsmødet informere Finanstilsynet om repræsentantskabets beslutning, herunder om størrelsen på et eventuelt besluttet højere loft.

 • 3) at den faste løndel udgør en andel af den samlede løn, der er tilstrækkelig høj til, at de ansatte ikke bliver for afhængige af de variable løndele, samt at virksomheden kan føre en fleksibel bonuspolitik,

 • 4) at virksomhedens udbetaling af mindst 40 pct. af en variabel løndel, ved større beløb mindst 60 pct., sker over en periode på mindst tre år, med påbegyndelse et år efter beregningstidspunktet, dog for repræsentantskabet, bestyrelsen og direktøren mindst fire år, med en ligelig fordeling over årene eller med en voksende andel i slutningen af perioden, og

 • 5) at Arbejdsmarkedets Tillægspensions udbetaling af en variabel løndel er betinget af, at den pågældende ikke har deltaget i eller været ansvarlig for en adfærd, der har resulteret i betydelige tab for virksomheden, eller ikke har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed, samt betinget af at virksomheden på tidspunktet for udbetaling af den variable løndel kan overholde sine forpligtelser overfor sine medlemmer.

•••

Stk. 2 Den passende balance mellem faste og variable løndele i stk. 1 kan variere afhængigt af modtagerens funktion og virksomhedens forhold i øvrigt. Andelen af den udskudte variable løndel og udskydelsesperiodens længde, jf. stk. 1, nr. 4, skal fastlægges under hensyntagen til virksomheden og de pågældende ansattes aktiviteter.

•••

Stk. 3 Virksomheden skal sikre sig, at personerne nævnt i § 2, stk. 1, som modtager variabel løn, skal tilbagebetale den variable løn helt eller delvist, hvis den variable løn er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og at modtageren er i ond tro.

•••
profile photo
Profilside