Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer § 54

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landbaserede kasinoer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1290 af 29. november 2019

§ 54

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 1-4 og 6-9, § 11, stk. 1 og 2, §§ 12-21, § 22, stk. 2, §§ 23-43, § 45, stk. 2, §§ 46-50, § 51, stk. 1, § 52 og § 53, stk. 3 og 4.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.