Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om landbaserede kasinoer er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1290 af 29. november 2019

I medfør af § 17, § 41, stk. 1, og § 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1494 af 6. december 2016, som ændret ved lov nr. 651 af 8. juni 2017, og § 67 og § 78, stk. 6, i hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 6. september 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Tekniske krav til levering af spildata for landbaserede kasinoer

Der er 2 afgørelser, der citerer denne lov.
Søg i disse afgørelser:

Fra
Til
Instans/myndighed
Afgørelsestype

Der er 1 afgørelser, som er markeret som tilhørende relaterede retsområder.
Søg i disse afgørelser:

 • Spil
Fra
Til
Instans
Afgørelsestype
Kapitel 1 Åbningstider og indretning
§ 1

Kasinoet kan holde åbent dagligt mellem kl. 10.00 og 05.00.

Stk. 2 Spillemyndigheden kan i den enkelte tilladelse til kasinodrift fastsætte særlige regler om kortere eller længere åbningstid end fastsat i stk. 1, hvis ordensmæssige hensyn taler herfor.

§ 2

Kasinoet skal udgøre et sammenhængende entréområde, jf. dog § 42 om turneringer i et nærtstående lokale.

Kapitel 2 Registrering og legitimering m.v.
§ 3

Kasinoet skal registrere oplysninger om enhver ankommende gæsts identitet, herunder navn og adresse samt cpr-nummer eller anden lignende oplysning, hvis den pågældende ikke har et cpr-nummer. Kasinoet skal registrere gæstens ankomsttidspunkt.

Stk. 2 De registrerede oplysninger skal bekræftes ved legitimation i forbindelse med gæstens ankomst til kasinoet. Omfanget af legitimationen skal fastlægges ud fra en risikovurdering, således at kasinoet er sikker på, at gæsten er den person, som gæsten udgiver sig for at være.

Stk. 3 Er der tvivl om, hvorvidt tidligere registrerede oplysninger om gæstens identitet er tilstrækkelige, skal der kræves ny legitimation.

§ 4

Kasinoet skal samtidig med gæstens ankomst foretage en videoregistrering af gæsten, der sikrer efterfølgende identifikation af videooptagelsen med den i § 3 nævnte registrering.

§ 5

Gæster skal under deres ophold i kasinoet på begæring af kasinoets ansatte eller Spillemyndigheden forevise legitimation.

Kapitel 3 Opbevaring og videregivelse af oplysninger m.v.
§ 6

Kasinoet skal opbevare de af bekendtgørelsen omfattede identitets- og legitimationsoplysninger om en registreret gæst, jf. kapitel 2, i mindst 5 år fra tidspunktet for gæstens besøg i kasinoet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Videoregistrering og videooptagelse efter § 4 skal opbevares af kasinoet i 3 måneder fra tidspunktet for gæstens besøg i kasinoet, hvorefter kasinoet skal slette videooptagelsen.

Stk. 3 Elektronisk overvågning efter § 46 skal opbevares i 3 måneder, efter optagelsen er foretaget. Optagelser, der indgår i behandling af en klage efter reglerne i § 53, skal dog opbevares i mindst 2 år. Kasinoet skal slette optagelserne, når de ikke længere skal opbevares.

Stk. 4 Dokumenter og registreringer vedrørende gæsternes transaktioner skal opbevares, så de kan fremfindes samlet i mindst 5 år efter transaktionernes gennemførelse.

Stk. 5 Ophører kasinoets virksomhed, skal den senest fungerende ledelse sørge for, at identitetsoplysninger m.v. fortsat opbevares i overensstemmelse med stk. 1-4. Ved opløsning af kasinoets virksomhed ved skifterettens mellemkomst kan skifteretten beslutte, at andre end den senest fungerende ledelse skal opbevare identitetsoplysningerne m.v.

§ 7

Videregivelse af de i henhold til § 6, stk. 1-4, opbevarede oplysninger m.v. må alene ske til politiet og Spillemyndigheden.

Stk. 2 Politiet og Spillemyndigheden har uden retskendelse og mod behørig legitimation adgang til de opbevarede oplysninger, når det skønnes nødvendigt.

Kapitel 4 Registrering af falskspillere m.v.
§ 8

Konstaterer kasinoet falskspil eller andre strafbare handlinger efter straffelovens regler i forbindelse med spillenes afvikling, kan det foretage registrering af de personer, der begår sådanne forhold eller medvirker hertil, hvis forholdene samtidig anmeldes til politiet. Registreringen kan danne grundlag for afvisning af den eller de pågældende personer som gæst i kasinoet i registreringsperioden.

Stk. 2 Politiet underretter kasinoet om straffesagens endelige udfald. Hvis anmeldelsen ikke fører til nogen sigtelse, eller en sigtelse frafaldes, skal kasinoet straks slette den pågældende registrering. Det samme gælder, hvis den registrerede frifindes for det anmeldte forhold.

Stk. 3 Oplysninger, der er registreret efter stk. 1, som ikke skal slettes efter stk. 2, skal slettes senest 5 år efter straffesagens afslutning.

Kapitel 5 Ansvarligt spil
§ 9

Kasinoet skal efter anmodning fra en person registrere de i § 3 nævnte identitetsoplysninger med oplysning om, at den pågældende har udelukket sig selv fra kasinoet og skal afvises ved indgangen til kasinoet.

Stk. 2 Anmodningen efter stk. 1, som skal komme fra den pågældende selv, kan fremsættes både skriftligt og ved personlig henvendelse til kasinoet. Før kasinoet foretager en registrering om selvudelukkelse, skal der foreligge en underskrevet og dateret erklæring fra den pågældende om den ønskede selvudelukkelse. Kasinoet skal gøre det muligt for personer at underskrive denne erklæring ved indgangen til kasinoet.

Stk. 3 Registrering efter stk. 1 skal efter personens anmodning have virkning som enten en midlertidig eller endelig udelukkelse fra kasinoet. En midlertidig udelukkelse kan ikke være under 30 dage.

Stk. 4 Ved en endelig udelukkelse kan personen til enhver tid, dog tidligst 1 år efter registreringen, anmode kasinoet om sletning. Anmodningen om sletning skal fremsættes efter samme regler som nævnt i stk. 2. Oplysningerne i registeret skal automatisk slettes 5 år efter registreringen, selv om der ikke er fremsat anmodning herom fra den registrerede person.

Stk. 5 Såfremt en person har udelukket sig selv, skal kasinoet informere personen om rådgivnings- og behandlingstilbud for spilafhængighed på et dansk behandlingscenter og muligheden for at lade sig registrere i Spillemyndighedens register over frivilligt udelukkede spillere enten midlertidig eller endeligt.

§ 10

Spillemyndigheden fører et register over spillere, der frivilligt ønsker midlertidig eller endelig udelukkelse fra spil hos alle tilladelsesindehavere. En spiller kan blive registreret i registret på Spillemyndighedens hjemmeside eller ved at henvende sig til Spillemyndigheden. Spilleren skal give udtrykkeligt samtykke til registrering i registret.

Stk. 2 Behandlingen af personoplysninger i registret foregår på grundlag af Spillemyndighedens myndighedsudøvelse i henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e.

Stk. 3 Spillemyndigheden kan fastsætte længden på de forskellige midlertidige udelukkelser, som en spiller kan vælge imellem.

Stk. 4 En spiller, der er blevet registreret i registret som midlertidigt udelukket, jf. stk. 1, kan ikke i den valgte udelukkelsesperiode blive slettet eller fortryde sin registrering.

Stk. 5 En spiller, der er blevet registreret i registret som endeligt udelukket, kan til enhver tid, dog tidligst 1 år efter registreringen i registret, anmode Spillemyndigheden om at blive slettet fra registret. Spilleren kan tidligst 7 dage efter og skal senest 30 dage efter anmodningen bekræfte anmodningen, for at sletningen kan gennemføres.

Stk. 6 En spiller registreret i registret den 1. januar 2020 eller derefter har frabedt sig at modtage markedsføring fra kasinoet i udelukkelsesperioden.

Stk. 7 Stk. 1-6 gælder ikke for personer, der i henhold til § 3, stk. 1, er blevet registreret uden cpr-nummer.

§ 11

Samtidig med kasinoets registrering efter § 3, stk.1, skal kasinoet konsultere registret over frivilligt udelukkede spillere for at sikre, at den pågældende spiller ikke står registreret i registret. Står en spiller registreret i registret, skal denne nægtes adgang til kasinoet.

Stk. 2 Tidligst 24 timer inden kasinoet udsender markedsføring til en spiller, skal kasinoet konsultere registret for at påse, om spilleren er registreret i registret. Er spilleren registeret i registeret, må kasinoet ikke sende markedsføring til denne.

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke for personer, der i henhold til § 3, stk. 1, er blevet registreret uden cpr-nummer.

Kapitel 6 Information til spilleren
§ 12

Kasinoet skal på en fremtrædende plads i entréområdet skriftligt informere om:

 • 1) at det ikke er tilladt for personer under 18 år at få adgang til kasinoet,

 • 2) ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil,

 • 3) kontaktadresser på danske behandlingscentre for spilafhængighed,

 • 4) kasinoets husregler, hvorved forstås regler for adgang til og ophold i kasinoet,

 • 5) at det er frivilligt at give drikkepenge i kasinoet,

 • 6) muligheden for og virkningen af at lade sig udelukke fra spil i kasinoet, jf. § 9,

 • 7) muligheden for at registrere sig i registret over frivilligt udelukkede spillere, jf. § 10,

 • 8) Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil, og

 • 9) kasinoets behandling af klager, jf. § 53, herunder hvor personer kan henvende sig med en klage.

Stk. 2 Informationen efter stk. 1, nr. 2, skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter for spilafhængighed.

§ 13

Kasinoet skal skriftligt informere om:

 • 1) minimums- og maksimumsindsatserne ved de enkelte spilleborde og de enkelte gevinstgivende spilleautomater, jf. § 23, stk. 3, og

 • 2) kasinoets regler for afvikling af de enkelte spil på forlangende af spilleren.

§ 14

Af kasinoets hjemmeside skal følgende fremgå:

 • 1) At det ikke er tilladt for personer under 18 år at få adgang til kasinoet.

 • 2) At kasinoet har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden, og der skal formidles adgang til Spillemyndighedens hjemmeside.

 • 3) Information udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter for spilafhængighed om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil.

 • 4) Information om muligheden for registrering i registret over frivilligt udelukkede spillere, jf. § 10, og der skal formidles adgang til registrering på Spillemyndighedens hjemmeside.

 • 5) En adgang til en selvtest for spilafhængighed.

 • 6) Information om og kontaktadresser på danske behandlingscentre for spilafhængighed.

 • 7) Information om Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil.

 • 8) Information om kasinoets behandling af klager, jf. § 53.

Stk. 2 Informationen efter stk. 1 skal være placeret på en fremtrædende plads på hjemmesiden og skal kunne tilgås fra alle sider på hjemmesiden.

§ 15

Informationen som nævnt i §§ 12-14 skal fremgå på dansk og engelsk.

§ 16

Kasinoet skal i entréområdet og på dennes hjemmeside anvende Spillemyndighedens mærkningsordning.

Stk. 2 Spillemyndighedens mærke skal i entréområdet og ved indgangen til et nærtstående lokale, jf. § 42, være let synligt for spilleren og skal placeres i øverste venstre eller højre hjørne på forsiden af kasinoets hjemmeside. På hjemmesidens øvrige sider skal mærket være let synligt for spilleren.

Stk. 3 Kasinoet skal til enhver tid benytte sig af den seneste offentliggjorte version af mærket, der er udarbejdet af Spillemyndigheden. Mærket må ikke af kasinoet ændres i design, proportioner eller farver.

Stk. 4 Mærket må ikke anvendes på en måde, der giver indtryk af, at Spillemyndigheden er medarrangør eller sponsor.

Stk. 5 Mærket må ikke benyttes af kasinoets samarbejdspartnere eller andre parter, der ikke har en tilladelse fra Spillemyndigheden.

Kapitel 7 Markedsføring
§ 17

Kasinoet skal træffe foranstaltninger til at undgå at sende markedsføring til personer, der har udelukket sig selv fra kasinoet.

§ 18

Kasinoet skal i markedsføring oplyse om:

 • 1) aldersgrænsen for adgangen til kasinoet,

 • 2) Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil, og

 • 3) muligheden for selvudelukkelse i registret over frivilligt udelukkede spillere, jf. § 10.

Stk. 2 Kasinoet skal i markedsføring anvende Spillemyndighedens mærkningsordning. Mærket skal være let synligt. § 16, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3 Oplysningerne i stk. 1 og mærket, jf. stk. 2, skal ligeledes forefindes på kasinoets hjemmesider, der umiddelbart er tilknyttet den pågældende markedsføring.

§ 19

Ved markedsføring af spil omfattet af kasinotilladelsen skal det klart og tydeligt fremgå, hvem der har tilladelsen til at udbyde spillene.

Stk. 2 Kasinoets samarbejdspartnere, sponsorer m.v. må ikke fremstå som udbydere af spillene.

Kapitel 8 Betalingsmidler, indsatser og vekslinger
§ 20

Kasinoet må kun modtage kontante betalinger, checks eller betalinger fra en udbyder af betalingstjenester, der i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge udbydes lovligt her i landet.

§ 21

Indsatser i spil skal gøres i spillemærker, som skal være forsynet med kasinoets individuelle bomærke.

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke for indsatser i gevinstgivende spilleautomater.

§ 22

Kasinoets gæster kan inden for kasinoets område anvende spillemærker som betaling ved køb af tobak, mad og drikkevarer.

Stk. 2 Spillemærker, der modtages som betaling efter stk. 1, skal veksles dagligt i kasinoets vekselkasse inden kasinoets lukning.

§ 23

En gæst må ikke indsætte mindre end 5 kr. eller mere end 50.000 kr. pr. chance, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 En gæst må ikke indsætte mindre end 0,50 kr. eller mere end 20 kr. pr. chance ved spil på gevinstgivende spilleautomater.

Stk. 3 Kasinoet skal fastsætte minimums- og maksimumsindsatser for hvert af de enkelte spil i overensstemmelse med de i stk. 1 og 2 nævnte minimums- og maksimumsindsatser.

§ 24

Veksling af kontanter til spillemærker kan foretages i kasinoets vekselkasse og ved spillebordene.

Stk. 2 Veksling af kontanter til spillemærker ved spillebordene kan kun ske, såfremt kontanterne af en croupier straks lægges i en boks til kontanter i spillebordet.

Stk. 3 Ved veksling af kontanter ved spillebordene skal hele kontantbeløbet veksles til spillemærker.

§ 25

Veksling af spillemærker må kun ske til kontanter. Denne veksling skal finde sted i kasinoets vekselkasse.

Stk. 2 Uanset stk. 1 kan Spillemyndigheden tillade, at spillemærker under særlige omstændigheder udbetales i check eller gennem pengeinstitut.

§ 26

Kasinoet må ikke veksle eller udveksle spillemærker mellem de enkelte spilleborde.

Kapitel 9 Udbetaling og opbevaring af gevinster
§ 27

Gevinster i spil skal udbetales i spillemærker, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2 Udbetaling af gevinster fra gevinstgivende spilleautomater og fra turneringer skal ske i kontanter eller i værdibeviser, der kan kræves omvekslet til kontanter, hvis gevinsten ikke overstiger 20.000 kr.

Stk. 3 Udbetaling af gevinster fra gevinstgivende spilleautomater og fra turneringer kan også ske i check udstedt til den pågældende gæst eller ved overførsel gennem pengeinstitut, hvis gevinsten er mellem 20.000 kr. og 150.000 kr.

Stk. 4 Udbetaling af en gevinst fra gevinstgivende spilleautomater og fra turneringer skal ske i check udstedt til den pågældende gæst eller ved overførsel gennem pengeinstitut, hvis gevinsten overstiger 150.000 kr.

Stk. 5 To af kasinoets ansatte skal attestere, at gevinsten, der udbetales i check eller ved overførsel gennem pengeinstitut, er vundet i kasinoet på en gevinstgivende spilleautomat eller i en turnering, og at den gæst, der får gevinsten udbetalt i check eller ved overførsel gennem pengeinstitut, har forevist legitimation ved checkudstedelsen eller ved overførslen gennem pengeinstitut. Kasinoet skal opbevare attestationer og en kopi af udstedte checks eller overførsler gennem pengeinstitut i 5 år.

§ 28

Kasinoet skal på forlangende fra en gæst opbevare kontante beløb efter § 25, stk. 1, og § 27, stk. 2. Kasinoet udsteder en kvittering til gæsten som dokumentation for opbevaringen. Kasinoet skal opbevare en kopi af kvitteringen i 5 år.

Kapitel 10 Optælling og regnskab m.v.
§ 29

Inden kasinoets åbning skal kontanter og spillemærker i kasinoets vekselkasse optælles.

Stk. 2 Ved kasinoets lukning skal vekselkassens beholdning af kontanter og spillemærker optælles.

Stk. 3 I forbindelse med optælling af spillemærker efter stk. 2 må den samlede beholdning af spillemærker ikke ændres, medmindre det af kasinoets daglige regnskab, jf. § 35, fremgår, at der er sket en ændring i beholdningen af spillemærker.

§ 30

Inden det enkelte spillebords åbning skal:

 • 1) spillemærker ved spillebordet optælles og bringes i overensstemmelse med den for spillebordet fastsatte beholdning,

 • 2) det sikres, at bokse til kontanter og tronce er forsvarligt aflåst, og

 • 3) det sikres, at alle spillekort til brug for det pågældende spil er til stede.

Stk. 2 Bokse, jf. stk. 1, nr. 2, må kun kunne tilgås ved åbning af to forskellige låse. Én person må ikke være i besiddelse af nøgler til begge låse.

§ 31

Optælling af indholdet af spillebordets boks skal ske dagligt.

Stk. 2 Efter et spillebords lukning skal indholdet i spillebordets boks til kontanter optælles, inden spillebordet åbnes på ny.

§ 32

Optælling m.v. efter §§ 29-31 skal foretages og attesteres af mindst to af kasinoets ansatte.

§ 33

Optælling ved overførsler og vekslinger mellem det enkelte spillebord og vekselkassen skal påses og attesteres af mindst to af kasinoets ansatte. Attestationen gives på en formular, hvoraf der lægges et eksemplar henholdsvis i spillebordets boks til kontanter og i vekselkassen.

§ 34

Ved lukningen af det enkelte spillebord skal spillebordets beholdning af spillemærker opbevares i en aflåst boks.

Stk. 2 Spillemærkerne i boksen, jf. stk. 1, må kun kunne fjernes ved åbning af to forskellige låse. Én ansat må ikke være i besiddelse af nøgler til begge låse.

§ 35

Kasinoet skal føre et dagligt regnskab.

Stk. 2 Regnskabet omfattet af stk. 1 skal indeholde oplysninger om:

 • 1) dato, tid og årstal,

 • 2) hvor mange kontanter, der har været i boksen i hvert enkelt spillebord,

 • 3) værdien af spillemærker, som er øremærket til pokerjackpotten,

 • 4) hvor mange kontanter, der er vekslet til spillemærker i hver enkelt vekselkasse,

 • 5) værdien af spillemærker, der er vekslet til kontanter i hver enkelt vekselkasse, og

 • 6) udbetalinger, der er sket i checks eller gennem pengeinstitut.

Stk. 3 Regnskabet skal efterses og attesteres af mindst to af kasinoets ansatte.

§ 36

Kasinoet skal opbevare attestationer efter §§ 32, 33 og 35 i 5 år.

Kapitel 11 Tronc
§ 37

Såfremt der gives drikkepenge, skal det ske i form af spillemærker, der lægges i særlige beholdere (tronce), som er indrettet til dette formål.

Stk. 2 En tronc må alene placeres i det enkelte spillebord, ved kasinoets vekselkasse og ved kasinoets udgang. Såfremt en tronc er placeret i et spillebord, skal den være placeret modsat den ende af bordet, hvor den i § 24, stk. 2, nævnte boks til kontanter er placeret.

§ 38

Optælling af troncenes indhold skal ske dagligt. Efter et spillebords lukning skal indholdet i spillebordets tronc optælles, inden spillebordet åbnes på ny. Efter kasinoets lukning skal indholdet af troncen ved vekselkassen og ved kasinoets udgang optælles, inden kasinoet åbner på ny. Optælling skal foretages og attesteres af mindst to af kasinoets ansatte.

Stk. 2 Der skal for hver enkelt tronc føres et regnskab, hvoraf fremgår den samlede værdi af de spillemærker, der dagligt har været i troncen. Regnskabet skal attesteres af de i stk. 1, 4. pkt., nævnte ansatte.

Stk. 3 Kasinoet skal opbevare attestationen og regnskabet efter stk. 1 og 2 i 5 år.

Kapitel 12 Regler vedrørende kasinoets ansatte
§ 39

En ansat må ikke deltage i spil i kasinoet, ud over i de tilfælde hvor den ansattes funktion i kasinoet er at medvirke i spillenes afvikling.

§ 40

En ansat må ikke modtage gaver eller andre begunstigende ydelser fra kasinoets gæster, jf. dog § 37.

§ 41

Reglerne i §§ 39 og 40 gælder også for indehaveren af tilladelsen til kasinodrift samt for direktører og bestyrelsesmedlemmer i et selskab, der er meddelt tilladelse til kasinodrift.

Kapitel 13 Særligt om turneringer
§ 42

Spillemyndigheden kan uanset § 2 tillade, at der i særlige, enkeltstående tilfælde afholdes turneringer i et nærtstående lokale.

§ 43

Turneringer, der afholdes af kasinoer i fællesskab, og afholdelse af turneringer, som er en del af en række internationale turneringer, skal anmeldes til Spillemyndigheden. Anmeldelse skal ske skriftligt senest 4 uger inden afholdelsen af turneringen.

Kapitel 14 Levering af data og certificering
§ 44

Kasinoet skal overholde de krav til kontrolsystemet og spilsystemet m.v., der følger af bilag 1.

§ 45

Kasinoets spilsystemer, spilletekniske udstyr, forretningsgange og forretningssystemer skal certificeres af en akkrediteret testvirksomhed før anvendelse til kasinodrift.

Stk. 2 Spillemyndigheden kan fastsætte krav til certificeringen samt til, hvordan testvirksomheder akkrediteres.

Kapitel 15 Elektronisk overvågning
§ 46

I kasinoet skal der ske elektronisk overvågning af:

 • 1) alle transaktioner ved vekselkassen,

 • 2) alle transaktioner i forbindelse med afviklingen af alle spil ved spillebordene og

 • 3) enhver form for optælling efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2 I hele kasinoets åbningstid skal der være mindst én person til stede, der kan betjene den elektroniske overvågning.

Kapitel 16 Egenkontrol
§ 47

Kasinoet skal dagligt påse, at det spilletekniske udstyr fungerer fejlfrit.

§ 48

Kasinoet skal have et betryggende egenkontrolprogram i form af en skriftlig beskrivelse af de faste interne regler og procedurer, som skal sikre, at spillelovgivningen, herunder bestemmelserne i denne bekendtgørelse, overholdes.

Stk. 2 Egenkontrolprogrammet skal indeholde regler og procedurer for følgende:

 • 1) Registrering af personer, som ønsker udelukkelse efter reglerne i §§ 9 og 10.

 • 2) Hvilke ansatte, der må beskæftige sig med gevinstudbetalinger, optællinger, vekslinger og besidde nøgler til bokse til kontanter og tronc m.v., jf. § 30, stk. 2 og § 34, stk. 2.

 • 3) Optælling af spillekort, spillemærker og kontanter, herunder attestering af disse.

 • 4) De enkelte spillebordes beholdning af spillemærker.

 • 5) Håndtering af eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med optælling af spillekort, spillemærker og kontanter.

 • 6) Vekslinger og gevinstudbetalinger, herunder gevinstudbetalinger ved bankoverførsel samt attestering heraf.

 • 7) Aflåsning og håndtering af tronce og de enkelte spillebordes bokse til kontanter.

 • 8) Den daglige kontrol med det spilletekniske udstyr, jf. § 47.

 • 9) Elektronisk overvågning.

 • 10) Regnskabsførelse, herunder attestering af disse.

Stk. 3 Kasinoet skal udarbejde en bemyndigelsesprotokol, hvoraf det fremgår, hvilke ansatte der er bemyndiget efter stk. 2, nr. 2.

Stk. 4 Kasinoet skal sørge for, at de ansatte, der er beskæftiget med egentlig kasinovirksomhed, er gjort bekendt med egenkontrolprogrammet.

Stk. 5 Kasinoet skal indføre, følge og dokumentere de regler og procedurer, der følger af stk. 2.

Kapitel 17 Årsregnskab og revision m.v.
§ 49

Kasinoet skal, i det omfang det ikke er omfattet af regler i øvrig lovgivning om bogføring og aflæggelse af årsregnskab m.v., foretage bogføring og udarbejde årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter efter regler i eller fastsat i henhold til bogføringsloven. Kasinoet skal endvidere udarbejde en årsberetning.

Stk. 2 Årsregnskabet skal udarbejdes, så det med revisionspåtegning foreligger i godkendt stand senest 6 måneder efter regnskabsperiodens udløb.

§ 50

Hvis der ikke efter anden lovgivning er foreskrevet revision, skal kasinoet antage mindst én statsautoriseret revisor.

§ 51

I forbindelse med sin gennemgang af regnskabsmaterialet og kasinoets forhold i øvrigt skal revisor efterkomme de krav vedrørende revisionen, som Spillemyndigheden stiller.

Stk. 2 Revisor skal i påtegningen meddele oplysninger, som revisor anser for vigtige, at Spillemyndigheden får kendskab til.

§ 52

Kasinoet skal indsende en kopi af det reviderede årsregnskab samt en kopi af årsberetningen til Spillemyndigheden senest 30 dage efter generalforsamlingens godkendelse.

Kapitel 18 Klage
§ 53

En klage over afviklingen af spillet til kasinoet fra en gæst skal indeholde information om klagers identitet samt begrundelse for det påklagede forhold.

Stk. 2 Klager skal indgives skriftligt til kasinoet.

Stk. 3 Kasinoet skal behandle klagen hurtigst muligt. Er klagen ikke afgjort inden for 14 dage, skal kasinoet informere klageren om, hvornår denne kan forvente en afgørelse i sagen. Klagen kan afvises, hvis kravene i stk. 1 og 2 ikke er opfyldt.

Stk. 4 Kasinoet skal opbevare dokumenter, der indgår i klagesager, herunder også dokumenter i sager om afviste klager, i mindst 2 år.

Kapitel 19 Straf
§ 54

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 1-4 og 6-9, § 11, stk. 1 og 2, §§ 12-21, § 22, stk. 2, §§ 23-43, § 45, stk. 2, §§ 46-50, § 51, stk. 1, § 52 og § 53, stk. 3 og 4.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 20 Ikrafttræden m.v.
§ 55

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 772 af 9. juni 2017 om landbaserede kasinoer ophæves.

Stk. 3 § 18 har virkning fra den 1. april 2020.