Bekendtgørelse om hvilke ordninger om frit valg, der er omfattet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompetence efter konkurrencelovens § 11 b

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2181 af 16. december 2020

I medfør af § 11 b, stk. 5, i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 1. marts 2018, og efter forhandling med Sundheds- og Ældreministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kompetence efter konkurrencelovens § 11 b omfatter sager om:

  • 1) Hvorvidt værdien af et fritvalgsbevis til brug for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice er fastsat i overensstemmelse med reglerne i eller udstedt i medfør af lov om social service, jf. § 91, stk. 5, jf. stk. 6, jf. stk. 2, nr. 2 samt § 91, stk. 6 i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020.

  • 2) Hvorvidt en afregningspris for ydelser omfattet af den tidligere ordning om frit valg for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, blev fastsat i overensstemmelse med de regler i lov om social service, der gjaldt indtil den 1. april 2013, jf. §§ 91-92 i lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, som ændret ved § 12 i lov nr. 1380 af 23. december 2012 og § 1 i lov nr. 1400 af 23. december 2012.

  • 3) Styrelsens kompetence efter § 1, nr. 2 omfatter kun de sager, hvor afregningsprisen blev fastsat før den 1. april 2013.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2007 om Konkurrencerådets beføjelser efter konkurrencelovens § 11 b i forhold til fritvalgsordninger efter anden lovgivning ophæves.