Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 735 af 17. juni 2016

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

En revisor må ikke udføre opgaver, som omhandlet i revisorlovens § 1, stk. 2, når der foreligger trusler, der kan vække tvivl om revisors uafhængighed hos en velinformeret tredjemand.

Stk. 2 Foreligger der trusler mod uafhængigheden, jf. revisorlovens § 24, stk. 3, skal revisor træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til at mindske disse trusler. Hvis revisors uafhængighed uanset de trufne sikkerhedsforanstaltninger fortsat er bragt i fare, skal revisor afstå fra at udføre opgaven.

Trusler mod uafhængigheden
§ 2

Trusler, som nævnt i § 1, stk. 1, foreligger altid, jf. revisorlovens § 24, stk. 2, når:

 • 1) Revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, er eller inden for de seneste 2 år har været ansat i en ledelsesfunktion i den virksomhed, som opgaven vedrører, og som led i ansættelsen har udøvet indflydelse på det, opgaven vedrører.

 • 2) Revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, har nogen form for direkte eller væsentlig indirekte økonomisk interesse i eller deltager direkte eller væsentlig indirekte i andre former for transaktioner vedrørende et finansielt instrument, der garanteres eller på anden måde understøttes af den virksomhed, opgaven vedrører.

 • 3) Revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, har en væsentlig direkte økonomisk interesse i en virksomhed, der er tilknyttet den virksomhed, opgaven vedrører.

 • 4) Revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, anmoder om eller modtager pengegaver eller andre gaver, erkendtligheder eller lignende fordele fra den virksomhed, opgaven vedrører, eller fra en virksomhed, der er knyttet til den pågældende virksomhed, medmindre værdien er ubetydelig.

 • 5) Revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomisk interesse, medmindre den forretningsmæssige forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed og på almindelige forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden. Uanset vilkårenes art er krydsende revision dog aldrig tilladt.

 • 6) Revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til en opgave, jf. § 1, stk. 1, eller kontrollerer dennes udførelse, gennem tætte familiemæssige bånd er knyttet til personer, der

  • a) har en væsentlig direkte eller indirekte økonomisk interesse i eller i væsentlig omfang deltager i andre former for transaktioner vedrørende et finansielt instrument, der garanteres eller på anden måde understøttes af den virksomhed, som opgaven vedrører,

  • b) har en ledende stilling hos den, som ønsker opgaven udført, eller som opgaven vedrører,

  • c) har direkte indflydelse på udarbejdelsen af det, som opgaven vedrører,

  • d) modtager pengegaver eller andre gaver, erkendtligheder eller lignende fordele fra den virksomhed, opgaven vedrører, eller fra en virksomhed, der er knyttet til den pågældende virksomhed, medmindre værdien er ubetydelig, eller

  • e) har forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, som opgaven vedrører, med mindre forbindelsen er inden for normal virksomhed og ikke udgør en væsentlig trussel mod revisors uafhængighed.

 • 7) Den virksomhed, opgaven vedrører

  • a) har en direkte eller en væsentlig indirekte økonomisk interesse i den revisionsvirksomhed, hvortil revisor er knyttet, eller

  • b) har ret til at udpege medlemmer til revisionsvirksomhedens bestyrelse eller til bestyrelsen i revisionsvirksomhedens modervirksomhed.

Stk. 2 Trusler, som nævnt i stk. 1, er altid så betydelige, at ingen sikkerhedsforanstaltning kan reducere truslen til et acceptabelt niveau, og revisor skal altid afstå fra at udføre opgaven, jf. dog §§ 3 og 4.

Stk. 3 Tætte familiemæssige bånd, som nævnt i stk. 1, nr. 6, foreligger i relation til

 • 1) ægtefæller, samlevende og forsørgelsespligtige børn,

 • 2) øvrige familiemedlemmer, som inden for det seneste år har delt husholdning med den pågældende, og

 • 3) juridiske personer, hvor en person omfattet af 1) eller 2) har ledelsesansvar, eller som direkte eller indirekte kontrolleres af en sådan person, eller er oprettet til fordel for en sådan person, eller hvis økonomiske interesser stort set er sammenfaldende med en sådan persons.

Særlige forhold
§ 3

Foreligger der en trussel, som omhandlet i § 2, stk. 1, nr. 6, som revisor ikke har indset og ikke burde have indset, finder § 1, stk. 1, først anvendelse fra det tidspunkt, revisor bliver opmærksom på truslen.

Stk. 2 Vedrører truslen revisor selv, skal revisor afstå fra at udføre opgaven.

Stk. 3 Vedrører truslen en anden person i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, skal vedkommende øjeblikkelig fjernes fra revisionsteamet, eller, hvis vedkommende ikke indgår i teamet, udelukkes fra at deltage i beslutninger vedrørende opgaven. Revisor skal i en sådan situation udvise særlig omhu ved gennemgangen af vedkommendes relevante arbejdspapirer.

§ 4

Foreligger der en trussel, som omhandlet i § 2, stk. 1, nr. 2 eller nr. 3, skal den økonomiske interesse afhændes eller transaktion afvikles hurtigst muligt og senest én måned efter, at revisor har fået kendskab til forholdet. Sker dette ikke, skal revisor afstå fra at udføre opgaven.

Stk. 2 Vedrører truslen en anden person i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, skal den økonomiske interesse afhændes hurtigst muligt og senest én måned efter, at revisor har fået kendskab til forholdet. Indtil den økonomiske interesse er afhændet, skal vedkommende person fjernes fra revisionsteamet, eller, hvis vedkommende ikke indgår i teamet, udelukkes fra at deltage i beslutninger vedrørende opgaven. Sker dette ikke, skal revisor afstå fra at udføre opgaven.

Stk. 3 Vedrører truslen en person, som omhandlet i stk. 2, men uden at revisor har indset eller burde have indset, at der forelå en sådan trussel, skal den økonomiske interesse afhændes hurtigst muligt og senest én måned efter, at revisor har fået kendskab til forholdet. Indtil den økonomiske interesse er afhændet, skal vedkommende person fjernes fra revisionsteamet, eller, hvis vedkommende ikke indgår i teamet, udelukkes fra at deltage i beslutninger vedrørende opgaven. Revisor skal i en sådan situation udvise særlig omhu ved gennemgangen af vedkommendes relevante arbejdspapirer. Hvis betingelserne i 1. og 2. pkt. ikke opfyldes, skal revisor afstå fra at udføre opgaven.

§ 5

Trusler, som nævnt i § 1, stk. 1, foreligger endvidere altid, når en anden erklæringsopgave med sikkerhed end revision vedrører en virksomhed af interesse for offentligheden, og revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden

 • 1) ud over de krav, der følger af god revisorskik, har deltaget i bogføring eller lignende registreringer, som danner grundlaget for det forhold, opgaven vedrører, eller har medvirket ved udarbejdelsen af det dokument, opgaven vedrører, eller

 • 2) inden for de seneste 2 år har udarbejdet kandidatlister til brug for rekruttering af medarbejdere til centrale finansielle og administrative ledelsesstillinger i virksomheden eller på tilsvarende måde har deltaget i rekrutteringsproceduren.

Stk. 2 Trusler, som nævnt i stk. 1, er altid så betydelige, at ingen sikkerhedsforanstaltning kan reducere truslen til et acceptabelt niveau, og revisor skal altid afstå fra at udføre opgaven.

Andre trusler mod uafhængigheden
§ 6

Trusler, som er nævnt i § 1, stk. 1, kan ud over de i § 2 nævnte tilfælde blandt andet foreligge, hvis

 • 1) revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, udfører eller inden for de seneste 2 år har udført andre opgaver af en sådan art for den virksomhed, erklæringen vedrører, at revisor ved at afgive erklæringen i hovedsagen ville udtale sig om eget eller de øvrige nævnte personers arbejde,

 • 2) revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, udadtil i forbindelse med juridiske tvister optræder eller inden for de seneste 2 år har optrådt som partsrepræsentant for den virksomhed eller klient, opgaven vedrører,

 • 3) revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, gennem andre familiemæssige bånd end de i § 2, stk. 3, anførte, er knyttet til personer, der

  • a) har en væsentlig direkte eller indirekte økonomisk interesse i eller i væsentlig omfang deltager i andre former for transaktioner vedrørende et finansielt instrument, der garanteres eller på anden måde understøttes af den virksomhed, som opgaven vedrører,

  • b) har en ledende stilling hos den, som ønsker opgaven udført, eller som opgaven vedrører,

  • c) har direkte indflydelse på udarbejdelsen af det, som opgaven vedrører,

  • d) modtager pengegaver eller andre gaver, erkendtligheder eller lignende fordele fra den virksomhed, opgaven vedrører, eller fra en virksomhed, der er knyttet til den pågældende virksomhed, medmindre værdien er ubetydelig, eller

  • e) har forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, som opgaven vedrører, med mindre forbindelsen er inden for normal virksomhed og ikke udgør en væsentlig trussel mod revisors uafhængighed, eller

 • 4) andre personer end de i § 2, stk. 1, nr. 6, jf. stk. 3, omtalte, der direkte eller indirekte er knyttet til den revisionsvirksomhed, hvorfra erklæringen afgives, har eller inden for de seneste 2 år har haft forbindelse med den virksomhed, om hvis forhold erklæringen ønskes afgivet, af en sådan art, at revisor ville have været afskåret fra at afgive erklæring, hvis revisor selv havde haft en tilsvarende forbindelse.

Stk. 2 Foreligger trusler, som nævnt i stk. 1, skal revisor eller revionsvirksomheden træffe sikkerhedsforanstaltninger for at mindske sådanne trusler. Er truslen af en sådan art i forhold til de trufne sikkerhedsforanstaltninger, at revisors eller revisionsvirksomhedens uafhængighed er eller vil blive bragt i fare, skal revisor afstå fra at udføre opgaven.

Netværk
§ 7

De i §§ 2-6 omhandlede situationer omfatter tillige personer i revisionsvirksomhedens netværk, der kan øve indflydelse på udførelsen af opgaven.

Stk. 2 Ved netværk forstås en større struktur,

 • 1) der tager sigte på samarbejde, og som en revisor eller en revisionsvirksomhed deltager i, og

 • 2) som klart tager sigte på overskuds- eller omkostningsdeling eller har fælles ejerskab, kontrol eller ledelse, fælles kvalitetspolitik og -procedurer, en fælles forretningsstrategi, anvender et fælles firmanavn, eller er fælles om en betydelig del af de faglige ressourcer.

Straffebestemmelse
§ 8

Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2-5 straffes med bøde. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af bestemmelserne i § 6 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juni 2016.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed ophæves. Uanset 1. pkt. finder bekendtgørelsens § 5 anvendelse på afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber for virksomheder af interesse for offentligheden, hvis regnskabsår er påbegyndt før den 17. juni 2016. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for revision af regioner, kommuner og kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommuners styrelse, bortset fra små kommunale fælleskaber.