Bekendtgørelse om forretningsorden for værdiansættelsesnævnet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 122 af 11. marts 2002

I medfør af § 48 a, stk. 6 i lov om banker og sparekasser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 4. september 2001, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Værdiansættelsesnævnets medlemmer, suppleanter og særligt sagkyndige
§ 1

Værdiansættelsesnævnet består af en formand og to medlemmer, der udpeges af Økonomi- og Erhvervsministeriet efter aftale med Skatteministeriet.

Stk. 2 Nævnets medlemmer skal have særlig ekspertise i værdiansættelse af udlån efter gældende regler.

Stk. 3 Formanden og medlemmerne udpeges for 4 år ad gangen og kan genudpeges.

§ 2

For hvert medlem udpeges en eller flere suppleanter. Ved et medlems forfald deltager suppleanten på medlemmets vegne. Ved formandens forfald konstitueres ét medlem som formand og suppleanten for medlemmet indkaldes.

Stk. 2 Suppleanten udpeges på samme måde, som de pågældende medlemmer.

§ 3

Nævnet kan benytte særlige sagkyndige rådgivere og ansætte medhjælpere.

Kompetence
§ 4

Værdiansættelsesnævnet kan træde i funktion, når et pengeinstitut ikke længere opfylder lovens kapitalkrav eller er i nærliggende risiko herfor.

Stk. 2 Nævnet kan kun træffe afgørelse efter anmodning fra et af de involverede pengeinstitutter. Anmodningen sendes til Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Stk. 3 Værdiansættelsesnævnet skal alene tage stilling til den skattemæssige værdi af det nødlidende pengeinstituts udlån.

Stk. 4 Værdiansættelsen skal ske efter gældende regler for skattemæssige hensættelser og endelig udgiftsførelse af udlån.

§ 5

Det er op til det nødlidende institut at fremskaffe et fyldestgørende grundlag, og instituttet må derfor udlevere alle relevante vurderinger og oplysninger til brug for nævnets overvejelser i forbindelse med værdiansættelsen. Nævnet kan til enhver tid forlange yderligere nødvendige oplysninger til brug for nævnets overvejelser i forbindelse med værdiansættelsen fra det nødlidende institut.

Stk. 2 Nævnets afgørelse sendes i kopi til Garantifonden for indskydere og investorer samt Finanstilsynet.

Nævnets møder
§ 6

Nævnets formand leder nævnets møder.

Stk. 2 Værdiansættelsesnævnet træder sammen i henhold til § 4, stk. 1 og 2.

Stk. 3 Det nødlidende institut sender det nødvendige materiale til brug for den skattemæssige værdiansættelse til nævnets medlemmer.

Stk. 4 Nævnet skal træffe afgørelse senest 5 dage efter, at det har modtaget et fyldestgørende grundlag for stillingtagen.

Stk. 5 Medlemmer, der er forhindret i at give møde, skal give nævnets formand og Økonomi- og Erhvervsministeriet meddelelse herom hurtigst muligt.

Stk. 6 Medlemmet sørger selv for at videregive materiale til sin suppleant. Materiale må kun videregives til en suppleant ved det pågældende medlems forfald.

Stk. 7 Værdiansættelsesnævnets møder er ikke offentlige.

Inhabilitet
§ 7

Et medlem må ikke være til stede under behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, der er egnede til at svække tilliden til medlemmets upartiskhed.

Stk. 2 Et medlem har pligt til, inden en sags behandling påbegyndes, over for formanden at meddele, at medlemmet ikke kan deltage i sagens behandling, eller redegøre for omstændigheder, som kan medføre, at der er tvivl om medlemmets habilitet. I denne forbindelse skal medlemmet besvare de spørgsmål, som formanden eller andre medlemmer stiller.

Stk. 3 Nævnet afgør selv og uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende kan deltage i sagens behandling. Nævnet kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 4 Såfremt nævnet undtagelsesvis skønner, at udlevering af materiale vedrørende en sag til et inhabilt medlem vil være uretmæssig, kan nævnet beslutte, at materialet ikke eller først på et nærmere angivet tidspunkt tidspunkt skal udleveres til det pågældende medlem. Nævnet kan delegere denne kompetence til formanden.

Tavshedspligt og offentlighed
§ 8

Værdiansættelsesnævnets medlemmer, suppleanter og særlige sagkyndige rådgivere samt medhjælpere er underlagt tavshedspligt.

Stk. 2 Nævnets medlemmer må ikke videresende materiale til suppleanter, jf. dog § 6, stk. 6.

Ikrafttræden
§ 9

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2002.