Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 977 af 01. juli 2013

Stemmeregler
§ 6

Rådet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, der har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2 Medlemmer fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finanstilsynet har ikke stemmeret i forhold til observationer, advarsler og henstillinger, der retter sig mod regeringen.

Stk. 3 Hvis et medlem er forhindret i at deltage, indtræder medlemmets suppleant på medlemmets vegne. Ved formandens forfald fungerer Danmarks Nationalbanks andet medlem som formand.