Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 977 af 01. juli 2013

I medfør af § 343 s, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, og efter indstilling fra Det Systemiske Risikoråd, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Det Systemiske Risikoråds medlemmer og suppleanter
§ 1

Det Systemiske Risikoråd (rådet) består af 10 medlemmer, der udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Rådet sammensættes således:

  • 1) To medlemmer indstilles af Danmarks Nationalbank, hvoraf det ene medlem skal være formanden for Danmarks Nationalbanks direktion.

  • 2) To medlemmer indstilles af Finanstilsynet.

  • 3) Et medlem indstilles af hvert af følgende ministerier: Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  • 4) Tre medlemmer, som er uafhængige eksperter med viden om finansielle forhold, indstilles af Erhvervs- og Vækstministeriet efter høring af Danmarks Nationalbank.

Stk. 2 Formanden for Danmarks Nationalbanks direktion varetager formandskabet for rådet.

Stk. 3 For de uafhængige eksperter gælder, at de skal være uafhængige af de institutioner og aktører i den finansielle sektor, som Det Systemiske Risikoråds virksomhed vedrører. De skal have bred indsigt i den finansielle sektor, herunder samspillet mellem den makroøkonomiske udvikling og den finansielle sektor, enten via forskning eller fra beskæftigelse i den finansielle sektor.

Stk. 4 Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren for op til fire år ad gangen og kan genudpeges.

§ 2

For hvert medlem, undtagen de tre uafhængige eksperter, udpeges en personlig suppleant. Ved et medlems forfald deltager suppleanten på medlemmets vegne. For så vidt angår de uafhængige eksperter, vil der blive udpeget to fælles suppleanter, som deltager i rådet ved forfald af en eller flere af de uafhængige eksperter.

Stk. 2 Danmarks Nationalbank, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finanstilsynet indstiller suppleanter for deres respektive medlemmer. Erhvervs- og Vækstministeriet indstiller en 1. suppleant og en 2. suppleant for de uafhængige eksperter efter høring af Danmarks Nationalbank.

Stk. 3 Suppleanterne udpeges af erhvervs- og vækstministeren.

Rådets møder
§ 3

Rådets formand leder rådets møder.

Stk. 2 Rådet afholder som minimum fire møder om året. Rådet afholder møde på de af rådet vedtagne mødedage, og i øvrigt så ofte formanden finder anledning hertil, eller når mindst tre medlemmer fremsætter ønske om afholdelse af møde fx til behandling af nærmere angivne spørgsmål.

Stk. 3 Medlemmerne indkaldes til rådets møder med mindst fire ugers varsel.

Stk. 4 Dagsorden og det materiale, der er nødvendigt til behandling af dagsordenspunkter, skal så vidt muligt være tilgængeligt en uge før mødet. Mødematerialet gøres tilgængeligt på Danmarks Nationalbanks ekstranet, NEXT, for såvel medlemmer som suppleanter.

Stk. 5 Ved ekstraordinære møder i rådet kan formanden beslutte, at den i stk. 3 angivne tidsfrist forkortes.

Stk. 6 Ved begyndelsen af alle møder vedtager rådet på forslag fra formanden den endelige dagsorden.

Stk. 7 Hvis et medlem er forhindret i at deltage fysisk i et møde i rådet, kan vedkommende deltage elektronisk. Ved elektronisk deltagelse forstås telefonisk, via internettet eller andet medie med tilsvarende funktionalitet. Elektronisk deltagelse aftales med sekretariatet inden mødet.

Stk. 8 Et medlem, der er forhindret i at deltage i et møde, skal give rådets sekretariat besked herom hurtigst muligt. Ved én uafhængig eksperts forfald bliver 1. suppleanten indkaldt til mødet. Ved yderligere forfald blandt de uafhængige eksperter indkaldes 2. suppleanten. Sekretariatet sørger for at indkalde suppleanterne for de uafhængige eksperter. Medlemmer med personlige suppleanter sørger selv for at indkalde deres suppleanter.

Stk. 9 Møder afholdes i Danmarks Nationalbank, med mindre rådet beslutter andet.

§ 4

Medlemmer af sekretariatet, herunder den relevante fagansvarlige vicedirektør i Finanstilsynet, kan deltage i rådets møder med observatørstatus efter nærmere aftale med formanden.

Stk. 2 Repræsentanter for de relevante grønlandske eller færøske myndigheder kan på formandens foranledning deltage i rådets drøftelser som observatører, såfremt rådets drøftelser vedrører forhold på Færøerne eller i Grønland.

§ 5

Rådet kan beslutte at indhente skriftlige bidrag fra, på anmodning give foretræde til eller invitere finansielle virksomheder, brancheorganisationer, relevante eksperter eller lignende til at deltage i hele eller dele af møderne i rådet, når det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med kravene om fortrolighed.

Stemmeregler
§ 6

Rådet træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, der har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2 Medlemmer fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finanstilsynet har ikke stemmeret i forhold til observationer, advarsler og henstillinger, der retter sig mod regeringen.

Stk. 3 Hvis et medlem er forhindret i at deltage, indtræder medlemmets suppleant på medlemmets vegne. Ved formandens forfald fungerer Danmarks Nationalbanks andet medlem som formand.

§ 7

Rådet stemmer på anmodning fra formanden. Formanden indleder desuden en afstemningsprocedure, hvis mindst to medlemmer af rådet anmoder herom.

Stk. 2 Formanden kan beslutte, at en afgørelse kan træffes ved skriftlig procedure, medmindre mindst to medlemmer af rådet gør indsigelse.

Stk. 3 Ved skriftlig procedure kræves:

  • 1) at det relevante materiale er tilgængeligt via NEXT i så god tid, at der normalt vil være tre arbejdsdage til behandling af spørgsmålet,

  • 2) tilbagemelding fra rådets medlemmer (eller disses suppleant i overensstemmelse med § 3, stk. 8) via NEXT, og

  • 3) at en afgørelse indføres i protokollen for rådets næstfølgende møde.

Inhabilitet
§ 8

Et medlem må ikke deltage eller være til stede under behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, der kan svække tilliden til medlemmets personlige habilitet i sagen.

Stk. 2 Medlemmer fra Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finanstilsynet kan deltage i behandlingen af sager, uanset at der måtte foreligge myndighedsinhabilitet, jf. § 6, stk. 2, om stemmeret i forhold til observationer, advarsler og henstillinger, der retter sig mod regeringen.

Stk. 3 Et medlem har pligt til, inden behandlingen af en sag påbegyndes, over for formanden at meddele, hvis medlemmet ikke kan deltage i sagens behandling eller redegøre for omstændigheder, som kan medføre, at der er tvivl om medlemmets personlige habilitet. I denne forbindelse skal medlemmet besvare de spørgsmål, som formanden eller andre medlemmer stiller.

Stk. 4 Rådet afgør selv, og uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende kan deltage i sagens behandling. Rådet kan delegere denne kompetence til formanden.

Stk. 5 Såfremt formanden skønner, at udlevering af materiale vedrørende en sag til et inhabilt medlem ikke bør finde sted, kan formanden på vegne af rådet beslutte, at materialet ikke eller først på et nærmere angivet tidspunkt skal udleveres til det pågældende medlem.

Stk. 6 Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på suppleanter, som deltager eller kan deltage i rådets møder. For sekretariatets medlemmer finder stk. 1 anvendelse.

Protokol
§ 9

Sekretariatet fører en protokol for rådet, der indeholder referat af væsentlige drøftelser i rådet samt rådets beslutninger om observationer, advarsler, henstillinger og eventuelle offentliggørelser om rådets arbejde i øvrigt. Det skal fremgå af protokollen, hvem der har været til stede ved rådets møder, herunder som observatører. Et medlem, som ikke er enig i en beslutning eller et synspunkt, har ret til at få sin mening indført i referatet.

Stk. 2 Referatet fremsendes til medlemmerne af rådet for bemærkninger og godkendelse senest en uge efter mødet, såfremt dette er muligt. Efter godkendelse underskrives referatet af formanden for rådet.

Observationer, advarsler og henstillinger samt rådets virksomhed i øvrigt
§ 10

Rådets observationer, advarsler og henstillinger vedtages af rådet ved simpelt flertal, jf. § 6, stk. 1 og 2, og underskrives af formanden. Observationer, advarsler og henstillinger offentliggøres som udgangspunkt, medmindre rådet beslutter andet.

Stk. 2 Observationer, advarsler og henstillinger skal indeholde en begrundet beskrivelse af de systemiske risici, observationen, advarslen eller henstillingen vedrører. Indeholder henstillinger konkrete forslag til ændret lovgivning med videre, skal det tillige begrundes, hvorfor forslaget anses som egnet og proportionalt i forhold til imødegåelse af de systemiske risici, som henstillingen vedrører.

Stk. 3 For at styrke virkningen af fremsatte henstillinger skal rådet stræbe efter konsensus, også i tilfælde hvor nogle medlemmer ikke har stemmeret.

Stk. 4 Når rådet afgiver observationer, advarsler og henstillinger rettet mod regeringen, skal disse indeholde en udtalelse fra ministeriernes repræsentanter.

Stk. 5 Alle rådets afgørelser om advarsler eller henstillinger skal angive, hvorvidt advarslen eller henstillingen skal forblive fortrolig eller offentliggøres. Observationer offentliggøres altid.

Stk. 6 Observationer samt advarsler og henstillinger, hvis offentliggørelse er besluttet af rådet, gøres tilgængelige på rådets hjemmeside. Samtidig med offentliggørelsen på rådets hjemmeside udsendes pressemeddelelse om offentliggørelsen.

Stk. 7 Rådet informerer løbende offentligheden om sin virksomhed i øvrigt. Beslutning om indhold, offentliggørelse mv. af sådan information træffes i overensstemmelse med § 6.

§ 11

Ved indhentning af relevante oplysninger, herunder oplysninger om specifikke institutter mv., og relevante dokumenter mv. på anmodning fra rådet, forestår sekretariatet kontakten til Finanstilsynet, relevante ministerier og Danmarks Nationalbank, idet rådets anmodning skal indeholde en beskrivelse af de relevante oplysninger og/eller dokumenter, og hvorfor de er relevante for rådet. Finanstilsynet, relevante ministerier og Danmarks Nationalbank gives rimelig tid til at udlevere de anmodede oplysninger og/eller dokumenter. Rådet kan i særlige tilfælde af hensyn til vurderingen af væsentlige systemiske risici sætte en kort frist.

Stk. 2 De indhentede oplysninger kan alene anvendes til brug for arbejdet i rådet.

Opfølgning på advarsler og henstillinger
§ 12

Modtageren af en advarsel givet i medfør af § 10, stk. 1, skal inden tre måneder fra modtagelsen offentligt redegøre for, hvilke overvejelser, herunder mulige tiltag, advarslen giver anledning til. Hvis rådet beslutter det, kan fristen for redegørelsen undtagelsesvis gøres kortere end tre måneder. Er advarslen fortrolig, skal redegørelsen alene forelægges rådet.

§ 13

Modtageren af en henstilling, givet i medfør af § 10, stk. 1, der ikke følges, skal inden tre måneder fra modtagelsen offentligt redegøre for baggrunden herfor. Hvis rådet beslutter det, kan fristen for implementeringen og redegørelsen undtagelsesvis gøres kortere end tre måneder. Er henstillingen fortrolig, skal redegørelsen alene forelægges rådet.

§ 14

Rådet skal overvåge opfølgningen på de af rådet vedtagne advarsler og henstillinger, herunder skal rådet vurdere, om de handlinger eller undladelser og begrundelserne herfor, som modtagerne har redegjort for, er tilstrækkelige. Hvis en modtager ikke følger en offentliggjort henstilling, skal rådet offentliggøre en vurdering af, hvilke konsekvenser det har for de systemiske risici.

Advarsler og henstillinger fra Det Europæiske Råd for Systemiske Risici
§ 15

De medlemmer, som deltager i Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, ESRB, orienterer løbende rådet om arbejdet i ESRB, herunder også om ESRB's udsendte advarsler og henstillinger.

Stk. 2 Rådet skal høres om eventuelle advarsler og henstillinger fra ESRB. ESRB kan rette advarsler og henstillinger til blandt andre medlemsstater og nationale tilsynsmyndigheder. I de tilfælde, hvor ESRB retter en advarsel eller henstilling til myndigheder i Danmark, skal de adresserede myndigheder så vidt muligt høre rådet, før de følger op på ESRB's advarsler eller henstillinger.

Tavshedspligt m.v.
§ 16

Rådets medlemmer, suppleanter og observatører har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, jf. forvaltningslovens § 27.

Stk. 2 Fortrolige oplysninger udleveret af Finanstilsynet skal hemmeligholdes under ansvar efter straffelovens § 152-152 e, jf. § 354, stk. 1 og 7, i lov om finansiel virksomhed.

§ 17

Det på rådets møder drøftede og mødematerialet, som ikke er omfattet af § 16, skal af medlemmerne behandles som fortroligt, indtil rådet beslutter andet.

Stk. 2 Når rådet har offentliggjort observationer, advarsler, henstillinger og udtalelser om forhold, som har været drøftet på et møde i rådet, kan medlemmerne af rådet udtale sig om egne holdninger. Formanden udtaler sig som den eneste på vegne af rådet.

Rådets sekretariat
§ 18

Til bistand for rådet oprettes et sekretariat. Danmarks Nationalbank er sekretariat for rådet. Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finanstilsynet deltager i sekretariatet.

Stk. 2 Danmarks Nationalbank udpeger en leder af sekretariatet.

Stk. 3 Danmarks Nationalbank er ansvarlig for, at alle relevante dokumenter arkiveres elektronisk i et lukket område i Danmarks Nationalbanks arkiveringssystem.

§ 19

Danmarks Nationalbank er ansvarlig for oprettelse og vedligeholdelse af rådets hjemmeside.

Ikrafttræden
§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2013.