Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 977 af 01. juli 2013

Observationer, advarsler og henstillinger samt rådets virksomhed i øvrigt
§ 10

Rådets observationer, advarsler og henstillinger vedtages af rådet ved simpelt flertal, jf. § 6, stk. 1 og 2, og underskrives af formanden. Observationer, advarsler og henstillinger offentliggøres som udgangspunkt, medmindre rådet beslutter andet.

Stk. 2 Observationer, advarsler og henstillinger skal indeholde en begrundet beskrivelse af de systemiske risici, observationen, advarslen eller henstillingen vedrører. Indeholder henstillinger konkrete forslag til ændret lovgivning med videre, skal det tillige begrundes, hvorfor forslaget anses som egnet og proportionalt i forhold til imødegåelse af de systemiske risici, som henstillingen vedrører.

Stk. 3 For at styrke virkningen af fremsatte henstillinger skal rådet stræbe efter konsensus, også i tilfælde hvor nogle medlemmer ikke har stemmeret.

Stk. 4 Når rådet afgiver observationer, advarsler og henstillinger rettet mod regeringen, skal disse indeholde en udtalelse fra ministeriernes repræsentanter.

Stk. 5 Alle rådets afgørelser om advarsler eller henstillinger skal angive, hvorvidt advarslen eller henstillingen skal forblive fortrolig eller offentliggøres. Observationer offentliggøres altid.

Stk. 6 Observationer samt advarsler og henstillinger, hvis offentliggørelse er besluttet af rådet, gøres tilgængelige på rådets hjemmeside. Samtidig med offentliggørelsen på rådets hjemmeside udsendes pressemeddelelse om offentliggørelsen.

Stk. 7 Rådet informerer løbende offentligheden om sin virksomhed i øvrigt. Beslutning om indhold, offentliggørelse mv. af sådan information træffes i overensstemmelse med § 6.