Bekendtgørelse om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser, Revisornævnet samt hvidvasktilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1453 af 23. juni 2021

I medfør af § 49 a, stk. 2, og § 50, stk. 1-3, i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 25 af 8. januar 2021, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Til finansiering af udgifterne ved kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 29 og §§ 34-35 b, undersøgelser vedrørende revisionsvirksomheder og revisorer jf. lovens §§ 37-42, samt driften af Revisornævnet opkræver Erhvervsstyrelsen årligt et gebyr fra alle revisorer, der pr. 1. januar det pågældende år er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed.

Stk. 2 En revisor, der er etableret i et andet EU-land, et EØS-land eller Schweiz i henhold til aftale, som EU har indgået med Schweiz, og som er optaget i registeret over godkendte revisionsvirksomheder og over godkendte revisorer, med henblik på midlertidigt og lejlighedsvis at afgive erklæringer her i landet, jf. revisorlovens § 11, stk. 1, betaler et gebyr til finansiering af driften af Revisornævnet. Betalingen dækker den periode, for hvilken anmeldelsen er gældende.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen opkræver årligt et gebyr til finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser og Revisornævnet fra alle udenlandske revisorer, der pr. 1. januar det pågældende år i medfør af revisorlovens § 10, stk. 5, er meddelt tilladelse til at varetage konkrete hverv, hvortil der i lovgivningen kræves en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 4 En revisionsvirksomhed, der er godkendt i et andet EU-land eller et EØS-land efter regler, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber som ændret ved direktiv 2014/56/EU, og som afgiver erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, jf. revisorlovens § 13 a, betaler et årligt gebyr til finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser og Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr fra revisionsvirksomheder, der pr. 1. januar det pågældende år er optaget i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 2, stk. 1. Gebyret opgøres på baggrund af antallet af revisorer, der er tilknyttet revisionsvirksomheden.

Stk. 5 En revisionsvirksomhed, der ikke har hjemsted her i landet, i et andet EU-land eller i et EØS-land, og som afgiver revisionspåtegning på et årsregnskab eller et koncernregnskab for en virksomhed, der ikke har hjemsted her i landet, i et andet EU-land eller i et EØS-land, og hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, jf. revisorlovens § 15, betaler årligt et gebyr til finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser og Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen opkræver gebyr fra revisionsvirksomheder, der pr. 1. januar det pågældende år er optaget i registeret over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens § 2, stk. 1. Gebyret opgøres på baggrund af antallet af revisorer, der er tilknyttet revisionsvirksomheden.

§ 2

Til finansiering af tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder i henhold til hvidvaskloven opkræver Erhvervsstyrelsen årligt et gebyr fra alle revisorer, der pr. 1. januar det pågældende år er godkendt og tilknyttet en revisionsvirksomhed. Der opkræves ikke gebyr hos revisorer, der er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der alene har til formål at eje ejerandele i andre revisionsvirksomheder.

Gebyrsatser
§ 3

De til enhver tid gældende gebyrer fremgår af Erhvervsstyrelsens hjemmeside, www.erhvervsstyrelsen.dk.

Ikrafttræden
§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1928 af 11. december 2020 om finansiering af driften af kvalitetskontrol, undersøgelser og Revisornævnet ophæves.