Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 76

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022

§ 76

Overtrædelse af § 1, stk. 2 og 3, §§ 2-13, 15-28 og 30-40, § 41, stk. 1-5, stk. 6, 1. pkt., og stk. 7, §§ 42-53, § 54, stk. 1-3, § 55-64, § 65, stk. 1, §§ 66-73, § 74, stk. 1, stk. 2, 1. og 3. pkt., og stk. 3-5, og § 75 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.