14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 74

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74 Halvårsrapporten, jf. § 1, stk. 3, skal indeholde resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni med sammenligningstal fra den tilsvarende halvårsperiode året før samt balance pr. 30. juni med sammenligningstal fra balancen ultimo året før. Resultatopgørelse og balance opgøres i overensstemmelse med reglerne for årsrapporten. Halvårsrapporten skal som minimum indeholde de i bilag 3 anførte oplysninger samt oplysningerne i § 41, stk. 1-5, og § 59. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, specificeres oplysningerne på andelsklasserne, i det omfang oplysningerne er forskellige for de enkelte andelsklasser.

•••

Stk. 2 Første regnskabsperiodes halvårsregnskab kan omfatte et kortere eller længere tidsrum end 6 måneder, dog højst 12 måneder. For afdelinger, der ikke tidligere er udarbejdet halvårsregnskab for, kan det undlades at forsyne resultatopgørelsen med sammenligningstal fra forrige års første halvår samt at forsyne balancen med sammenligningstal fra året før. Hvis der har været aflagt årsregnskab for afdelingerne, skal sådanne afdelinger i stedet anføre seneste årsregnskabs resultatopgørelse og balance til sammenligning med halvårets resultatopgørelse og balance.

•••

Stk. 3 Halvårsrapporten skal indeholde de kommentarer, nøgletal og specifikationer til regnskabstallene, som ledelsen finder fornødne. Det skal oplyses, at anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til regnskabspraksis i senest aflagte årsrapport. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der oplyses om karakteren af ændringen og den beløbsmæssige virkning heraf på afdelingens resultat og investorernes formue. Skat for det pågældende halvår og acontoudbytte, der er udbetalt eller skal udbetales, skal indarbejdes i halvårsrapporten.

•••

Stk. 4 Hvis halvårsrapporten er revideret, skal revisors påtegning gengives i sin helhed i rapporten. Tilsvarende gælder, hvis der foreligger en reviewerklæring fra revisor. Hvis halvårsrapporten hverken har været genstand for revision eller review, skal dette anføres i rapporten.

•••

Stk. 5 Halvårsrapporten skal indeholde en ledelsespåtegning, der opfylder kravene i § 84, stk. 1, nr. 1 og 2, og stk. 2-4, i lov om investeringsforeninger m.v.

•••
profile photo
Profilside