14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS § 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1631 af 22. december 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Finansielle instrumenter
Børsnoterede finansielle instrumenter specificeres i noterne med angivelse af navn, offentliggjort kurs, valutakurs og kursværdi for hver enkelt fondskode.

•••

Stk. 2 Specifikationen i henhold til stk. 1 kan undlades, hvis der i stedet gives oplysning om, hvor offentligheden på forespørgsel eller på anden måde har adgang til at få denne specifikation.

•••

Stk. 3 Der skal oplyses om de finansielle instrumenters procentvise fordeling på:

  • 1) børsnoterede finansielle instrumenter,

  • 2) finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked,

  • 3) nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked og

  • 4) øvrige finansielle instrumenter.

•••

Stk. 4 Der skal oplyses om de i stk. 3 angivne kategoriers procentvise fordeling efter de mest hensigtsmæssige kriterier under hensyn til afdelingens investeringspolitik, efter økonomiske, geografiske, valutabestemte eller andre kriterier.

•••

Stk. 5 De i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal tillige gives for det foregående regnskabsår.

•••

Stk. 6 Afdelingens besiddelse af finansielle instrumenter udstedt af et selskab, som er depotselskab for den danske UCITS, eller som den danske UCITS har indgået væsentlige aftaler med, eller dermed koncernforbundne selskaber, skal oplyses. Oplysningskravet i 1. pkt. omfatter ikke realkreditobligationer udstedt af et realkreditinstitut, der er koncernforbundet med depotselskabet eller et andet selskab, som den danske UCITS har indgået væsentlige aftaler med.

•••

Stk. 7 Har et selskab, der er depotselskab for den danske UCITS, eller som den danske UCITS har indgået væsentlige aftaler med, eller dermed koncernforbundne selskaber i løbet af regnskabsåret udstedt en emissionsgaranti for et finansielt instrument, som den danske UCITS har købt i tegningsperioden, skal der oplyses herom.

•••
profile photo
Profilside