Bekendtgørelse om depotselskaber Kapitel 2

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1013 af 22. september 2014

Kapitel 2 Aftalen mellem en dansk UCITS’ depotselskab og en dansk UCITS’ udenlandske administrationsselskab
§ 3

Den aftale, som et depotselskab, en dansk UCITS og et administrationsselskab (aftaleparterne) indgår, jf. § 106, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, § 22, stk. 1, nr. 6, § 23, stk. 1, nr. 5 og § 24, nr. 4 i lov om investeringsforeninger m.v. og artikel 33, stk. 5, i direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet), når en dansk UCITS indgår aftale med et administrationsselskab med hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område om delegation af den daglige ledelse, skal mindst omfatte en beskrivelse af følgende:

 • 1) De procedurer, herunder procedurer for opbevaring, depotselskabet skal indføre for de forskellige typer af finansielle aktiver, som den danske UCITS overdrager til depotselskabet til opbevaring.

 • 2) De procedurer, som aftaleparterne skal følge, hvis den danske UCITS har til hensigt at ændre sine vedtægter eller sit prospekt, med en præcisering af hvornår depotselskabet skal informeres, og i hvilke tilfælde depotselskabets forudgående godkendelse kræves, inden ændringen kan gennemføres.

 • 3) De midler og procedurer, som depotselskabet skal anvende til at overdrage administrationsselskabet alle de oplysninger, som administrationsselskabet har behov for til at varetage sine opgaver, bl.a. en beskrivelse af de midler og procedurer, som er knyttet til udøvelse af eventuelle rettigheder i forbindelse med finansielle instrumenter, samt de midler og procedurer, parterne skal anvende for at sikre, at administrationsselskabet og den danske UCITS har rettidig adgang til præcise oplysninger til brug for den danske UCITS’ regnskaber.

 • 4) De midler og procedurer, som giver depotselskabet adgang til alle de oplysninger, som depotselskabet har behov for til at varetage sine opgaver.

 • 5) De procedurer, som sætter depotselskabet i stand til at undersøge administrationsselskabets adfærd og vurdere de overdragede oplysningers kvalitet, bl.a. ved hjælp af besøg på stedet.

 • 6) De procedurer, som sætter administrationsselskabet i stand til at vurdere depotselskabets resultater i forhold til depotselskabets kontraktmæssige forpligtelser.

Udveksling af oplysninger, krav om fortrolighed og forebyggelse af hvidvaskning af penge
§ 4

Den i § 3 nævnte aftale skal mindst omfatte følgende faktorer ved udveksling af oplysninger, krav om fortrolighed og forebyggelse af hvidvaskning af penge:

 • 1) En fortegnelse over alle de oplysninger, som den danske UCITS, dens administrationsselskab og depotselskabet skal udveksle om tegning, indløsning, udstedelse, mortifikation og tilbagekøb af den danske UCITS’ andele.

 • 2) De krav, der stilles til aftalepartnerne, om fortrolighed.

 • 3) Oplysninger om aftaleparternes opgaver og ansvarsområder i forhold til kravet om at forebygge hvidvaskning af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme, hvis det er relevant.

Stk. 2 Kravene i stk. 1, nr. 2, skal udformes således, at de hverken hindrer de kompetente myndigheder i administrationsselskabets hjemland eller Finanstilsynet i at få adgang til relevante dokumenter og oplysninger.

Delegation til tredjemænd
§ 5

Hvis depotselskabet eller administrationsselskabet har til hensigt at udpege tredjemænd til at varetage visse af deres respektive opgaver, sikrer aftaleparterne, jf. § 3, at den pågældende aftale mindst omfatter følgende særlige faktorer:

 • 1) Et tilsagn fra aftaleparterne om med jævne mellemrum at give nærmere oplysninger om eventuelle tredjemænd udpeget af depotselskabet eller administrationsselskabet til at varetage deres respektive opgaver.

 • 2) Et tilsagn om, at den ene part efter anmodning fra den anden part giver oplysninger om de kriterier, der er lagt til grund for udvælgelse af tredjemand, og om de foranstaltninger, der er taget til at overvåge de aktiviteter, som den udvalgte tredjemand udfører.

 • 3) En erklæring om, at depotselskabets ansvar, jf. § 107 i lov om finansiel virksomhed og artikel 34 i UCITS-direktivet, ikke berøres af, at depotselskabet overdrager opbevaringen af de finansielle aktiver eller en del heraf til tredjemand.

Ændringer i og opsigelse af aftalen
§ 6

Aftalen, jf. § 3, skal mindst omfatte følgende særlige faktorer vedrørende eventuelle ændringer og opsigelse af aftalen:

 • 1) Aftalens gyldighedsperiode.

 • 2) Betingelserne for at aftalen kan ændres eller opsiges.

 • 3) Betingelserne for at muliggøre overdragelse til et andet depotselskab, og i tilfælde af en sådan overdragelse den procedure, depotselskabet skal anvende til at sende alle relevante oplysninger til det andet depotselskab.

Lovvalg
§ 7

Den i § 3 nævnte aftale skal foreskrive, at det er dansk lovgivning, der finder anvendelse ved tvister mellem parterne.

Elektronisk dataoverførelse
§ 8

Hvis aftaleparterne, jf. § 3, indgår aftale om, at de kan gøre brug af elektronisk dataoverførelse i forbindelse med en del af eller alle oplysninger, som parterne udveksler, herunder oplysninger som nævnt i §§ 2 og 3, skal aftalen omfatte bestemmelser om registrering af de overførte oplysninger.

Aftalens rækkevidde
§ 9

Den i § 3 nævnte aftale kan omfatte flere danske UCITS, der har samme bestyrelse, og som alle administreres af administrationsselskabet. I så fald skal aftalen indeholde en fortegnelse over de danske UCITS, som aftalen omfatter.

Serviceniveauaftale
§ 10

Parterne i den i § 3, nævnte aftale kan give nærmere oplysninger om de midler og procedurer, der er omhandlet i § 3, stk. 1, nr. 3 og 4, enten i aftalen, eller i en særskilt skriftlig aftale.