Bekendtgørelse om depotselskaber § 2

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om depotselskaber er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1013 af 22. september 2014

Underretningspligt
§ 2

Et depotselskab, der ved sin virksomhed som depotselskab bliver opmærksom på forhold, der er af afgørende betydning for en dansk UCITS’ eller afdelings fortsatte drift, eller som har væsentlige negative konsekvenser for investorerne, skal inden 3 dage underrette den danske UCITS’ eller investeringsforvaltningsselskabets direktion herom.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte forhold, der er af afgørende betydning for en dansk UCITS’ eller afdelings fortsatte drift, eller som har væsentlige negative konsekvenser for investorerne, kan være, at

  • 1) en afdeling ikke længere opfylder kravet til afdelingens formue,

  • 2) der er gentagne fejl i den indre værdi, emissions- eller indløsningsprisen for en eller flere afdelinger,

  • 3) depotselskabet har gentagne problemer med at afvikle handler med finansielle instrumenter som følge af indgåede aftaler om køb eller salg,

  • 4) den danske UCITS indgår aftaler om afledte finansielle instrumenter uden at orientere depotselskabet,

  • 5) depotselskabet konstaterer fejl ved udbetaling af en afdelings udbytte eller henlæggelsen af en afdelings overskud, eller

  • 6) den danske UCITS handler finansielle instrumenter til kurser, der afviger væsentligt fra markedskursen.

Stk. 3 Såfremt den danske UCITS’ eller investeringsforvaltningsselskabets direktion ikke straks iværksætter passende foranstaltninger til at afhjælpe forholdet, skal depotselskabet inden 14 dage efter at have konstateret forholdet nævnt i stk. 1, underrette Finanstilsynet herom.

Stk. 4 Finanstilsynet kan udstede en vejledning om depotselskabers pligter, jf. §§ 106 og 107 i lov om finansiel virksomhed.