14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Interessekonflikter
Værdipapirhandleren skal træffe alle relevante forholdsregler for at kunne påvise og forebygge eller håndtere interessekonflikter mellem værdipapirhandleren, herunder dennes ledelse, ansatte og tilknyttede agenter eller enhver anden person, der direkte eller indirekte er forbundet med værdipapirhandleren ved et kontrolforhold, og værdipapirhandlerens kunder, eller mellem kunderne indbyrdes, som opstår ved udførelsen af investeringsservice og investeringsaktiviteter samt accessoriske tjenesteydelser eller kombinationer heraf, herunder interessekonflikter, som forårsages af tilskyndelser fra tredjeparter eller af værdipapirhandlerens egne aflønnings- eller incitamentsstrukturer.

•••

Stk. 2 Hvis de organisatoriske eller administrative ordninger, der er indført af værdipapirhandleren i overensstemmelse med § 72, stk. 2, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, for at hindre interessekonflikter, der kan skade værdipapirhandlerens kunders interesser, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at kunders interesser skades, skal værdipapirhandleren klart oplyse kunden om interessekonflikternes generelle karakter og/eller kilder og de foranstaltninger, der er truffet for at mindske disse risici, inden værdipapirhandleren påtager sig opgaver for kunden.

•••

Stk. 3 Oplysningerne nævnt i stk. 2 skal gives på et varigt medium og, under hensyntagen til kundens forhold, være tilstrækkelig udførlige til, at den pågældende kunde kan træffe en informeret beslutning med hensyn til den tjenesteydelse, som interessekonflikten vedrører.

•••
profile photo
Profilside