Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 921 af 26. juni 2017

I medfør af § 72, stk. 5, og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende virksomheder (herefter benævnt ”værdipapirhandlere”):

 • 1) Pengeinstitutter, der udfører investeringsservice og investeringsaktiviteter omfattet af bilag 4, afsnit A til lov om finansiel virksomhed.

 • 2) Realkreditinstitutter, der udfører investeringsservice og investeringsaktiviteter omfattet af bilag 4, afsnit A til lov om finansiel virksomhed.

 • 3) Fondsmæglerselskaber, der har tilladelse i henhold til § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

 • 4) Investeringsforvaltningsselskaber, der har tilladelse til at udføre investeringsservice og investeringsaktiviteter omfattet af bilag 4, afsnit A i lov om finansiel virksomhed.

 • 5) Filialer her i landet af kreditinstitutter, investeringsselskaber og administrationsselskaber, der er meddelt tilladelse til at yde investeringsservice i et land uden for den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som udfører sådan aktivitet her i landet.

Stk. 2 Når der er tale om værdipapirhandlere, der både driver værdipapirhandel og anden form for virksomhed, gælder bekendtgørelsen kun for den del af virksomheden, som vedrører værdipapirhandel.

Beskyttelse af kundeaktiver
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Professionel kunde eller godkendt modpart: Personer, som opfylder betingelserne i bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel bilag 1 henholdsvis bilag 2.

 • 2) Detailkunde: En kunde, der ikke er en professionel kunde eller en godkendt modpart.

 • 3) Finansielle instrumenter: Instrumenter omfattet af bilag 5 til lov om finansiel virksomhed.

 • 4) En godkendt pengemarkedsfond: Et investeringsinstitut (UCITS) eller en enhed, som er underlagt tilsyn, og som, hvis det er relevant, er meddelt tilladelse af en myndighed i henhold til den godkendende medlemsstats nationale lovgivning, og som opfylder følgende betingelser:

  • a) Dets primære investeringsmål skal være at bevare nettoværdien af instituttets aktiver enten konstant til kurs pari (ekskl. fortjeneste) eller til værdien af investorernes oprindelige kapital plus fortjeneste.

  • b) Det skal med henblik på at nå det primære investeringsmål udelukkende investere i pengemarkedsinstrumenter af høj kvalitet med en løbetid eller en resterende løbetid på højst 397 dage eller med regelmæssige tilpasninger af afkastet, der er i overensstemmelse med løbetiden og med en vægtet gennemsnitlig løbetid på 60 dage. Det kan også nå dette mål ved at investere på accessorisk grundlag i indskud i kreditinstitutter. Et pengemarkedsinstrument anses i denne forbindelse for at være af høj kvalitet, hvis værdipapirhandleren selv vurderer dette samt dokumenterer denne interne vurdering. Der bør i den interne vurdering tages hensyn til vurderinger fra et eller flere kreditvurderingsbureauer, der er registreret og under tilsyn af ESMA, hvis sådanne har fremlagt en kreditvurdering af instrumentet.

  • c) Det skal tilvejebringe likviditet via afregning samme dag eller næste dag.

 • 5) Værdipapirfinansieringstransaktion: En genkøbstransaktion, udlån af værdipapirer eller råvarer og indlån af værdipapirer eller råvarer, en buy/sell-back-forretning eller en sell/buy-back-forretning eller et margenlån.

§ 3

Værdipapirhandleren skal:

 • 1) føre registre og konti, så værdipapirhandleren til enhver tid straks kan sondre mellem de aktiver, værdipapirhandleren opbevarer for en kunde, de aktiver, værdipapirhandleren opbevarer for andre kunder, og værdipapirhandlerens egne aktiver,

 • 2) sikre, at de i nr. 1 nævnte registre og konti føres på en måde, der sikrer, at de er korrekte, og navnlig at de stemmer overens med de finansielle instrumenter og midler, som værdipapirhandleren opbevarer for kunderne, og således at de kan anvendes som revisionsspor,

 • 3) regelmæssigt foretage afstemninger mellem egne interne konti og registre og dem, der føres af tredjemand, som opbevarer de pågældende aktiver,

 • 4) træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at kunders finansielle instrumenter, som deponeres hos tredjemand i henhold til § 4, kan holdes adskilt fra finansielle instrumenter, der tilhører værdipapirhandleren, og fra finansielle instrumenter, der tilhører tredjemand, ved at kontiene benævnes forskelligt i tredjemands regnskaber, eller der træffes andre tilsvarende foranstaltninger for at nå samme beskyttelsesniveau,

 • 5) træffe de nødvendige forholdsregler for at sikre, at kunders midler, som i overensstemmelse med § 5 deponeres i en centralbank, et kreditinstitut eller en bank, der har tilladelse i et tredjeland, eller en godkendt pengemarkedsfond, indestår på en konto eller konti, som er adskilt fra de konti, værdipapirhandlerens midler indestår på og

 • 6) indføre passende organisatoriske ordninger for mest muligt at begrænse risikoen for tab eller forringelse af kunders aktiver eller af rettigheder, der er knyttet til disse aktiver, som følge af misbrug af aktiverne, svig, dårlig administration, utilstrækkelig registrering eller anden forsømmelighed.

Stk. 2 Hvis værdipapirhandleren ikke kan overholde stk. 1 som følge af den gældende lovgivning, især i forhold til ejendomsret- og insolvenslovgivningen, skal værdipapirhandleren indføre ordninger, der sikrer, at kunders aktiver er beskyttet for at nå målene i stk. 1.

Stk. 3 Hvis den gældende lovgivning i den jurisdiktion, hvor kundens midler eller finansielle instrumenter er opbevaret, forhindrer værdipapirhandleren i at overholde stk. 1, nr. 4 og 5, skal værdipapirhandleren indføre ordninger, der på anden måde sikrer, at kundens aktiver er beskyttet for at nå målene som nævnt i stk. 1, nr. 4 og 5. Værdipapirhandleren skal i sådanne tilfælde informere kunderne om, at de ikke er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, nr. 4 og 5.

Stk. 4 Værdipapirhandleren skal sikre, at der ikke forekommer sikkerhedsinteresser, panterettigheder eller modregningsmuligheder vedrørende kunders finansielle instrumenter eller midler, der gør det muligt for en tredjemand at afhænde en kundes finansielle instrumenter eller midler for at inddrive gæld, som ikke er knyttet til kunden eller levering af tjenesteydelser til kunden. Dette gælder dog ikke, hvis dette kræves af den gældende lovgivning i et tredjelands jurisdiktion, hvor kundens midler eller finansielle instrumenter opbevares.

Stk. 5 Hvis værdipapirhandleren er forpligtet til at indgå aftaler, der skaber sikkerhedsinteresser, panterettigheder eller modregningsmuligheder som nævnt i stk. 4, skal værdipapirhandleren videregive oplysningerne om de risici, der er forbundet med disse ordninger, til kunderne.

Stk. 6 Hvis sikkerhedsinteresser, panterettigheder eller modregningsmuligheder ydes af værdipapirhandleren over kundens finansielle instrumenter eller midler, eller hvis værdipapirhandleren er blevet informeret om, at de ydes, skal de registreres i kundeaftaler og værdipapirhandlerens egne konti, så kundeaktivernes ejerforhold gøres klart, f.eks. i tilfælde af insolvens.

Stk. 7 Værdipapirhandleren skal kunne give let adgang til oplysninger om kundernes finansielle instrumenter og midler til Finanstilsynet, udpegede insolvensbehandlere og ansvarlige for afviklingen af nødlidende institutter. De oplysninger, der skal gives adgang til, skal omfatte følgende:

 • 1) Tilknyttede interne regnskaber og registreringer, hvor man let kan identificere saldiene for midler og finansielle instrumenter, der opbevares for hver kunde.

 • 2) Nærmere oplysninger om de konti, hvor kundemidler er opbevaret, hvis kundemidler opbevares af værdipapirhandleren, jf. § 5, og om relevante aftaler med institutter m.v. nævnt i § 5.

 • 3) Nærmere oplysninger om de konti, der er oprettet hos tredjemand, hvis kunders finansielle instrumenter opbevares af værdipapirhandleren, jf. § 4, og om relevante aftaler med disse enheder.

 • 4) Oplysninger om tredjemand, der udfører outsourcede opgaver, og oplysninger om eventuelle outsourcede opgaver.

 • 5) Oversigt over nøglepersoner, der beskæftiger sig med tilknyttede processer, inklusiv de personer, der er ansvarlige for overvågning af værdipapirhandlerens krav i relation til beskyttelse af kundeaktiver.

 • 6) Aftaler der er relevante for at fastslå kundernes ejendomsret til aktiver.

§ 4

Værdipapirhandleren må kun deponere finansielle instrumenter, som opbevares på vegne af kunder, på en konto eller konti, som oprettes hos tredjemand, hvis værdipapirhandleren udviser passende dygtighed, omhu og hurtighed, når værdipapirhandleren udvælger, udpeger og med jævne mellemrum vurderer tredjemand og ordningerne for opbevaring og sikring af de finansielle instrumenter. Værdipapirhandleren skal især tage hensyn til tredjemands sagkundskab og markedsomdømme og alle retlige krav angående opbevaring af finansielle instrumenter, som kan skade kundernes rettigheder.

Stk. 2 Værdipapirhandleren må kun deponere kunders finansielle instrumenter hos tredjemand i en jurisdiktion, hvor sikringen af finansielle instrumenter for en anden persons regning er underlagt en særlig regulering og et særligt tilsyn, og hvor den pågældende tredjemand er underlagt denne regulering og dette tilsyn, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Værdipapirhandleren må deponere kunders finansielle instrumenter hos tredjemand i et tredjeland, der ikke regulerer opbevaringen og sikringen af finansielle instrumenter for en anden persons regning, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Arten af de finansielle instrumenter eller investeringsservicen i forbindelse med disse instrumenter kræver, at de deponeres hos tredjemand i det pågældende tredjeland.

 • 2) Hvis de finansielle instrumenter opbevares på en professionel kundes vegne, og denne skriftligt anmoder værdipapirhandleren om at deponere dem hos tredjemand i det pågældende tredjeland.

Stk. 4 Kravene i stk. 2 og 3 finder også anvendelse, hvis en tredjemand har uddelegeret en eller flere af sine opgaver vedrørende opbevaringen og sikringen af finansielle instrumenter til en anden tredjemand.

§ 5

Når værdipapirhandleren modtager kunders midler, skal disse straks placeres på en eller flere konti, der oprettes hos en af følgende:

 • 1) En centralbank.

 • 2) Et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber.

 • 3) Et pengeinstitut, der er godkendt i et tredjeland.

 • 4) En godkendt pengemarkedsfond.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, for så vidt angår indskud i nævnte direktivs forstand.

Stk. 3 En værdipapirhandler, som ikke deponerer kunders midler hos en centralbank, skal udvise passende dygtighed, omhu og hurtighed, når det kreditinstitut, den bank eller den pengemarkedsfond, som midlerne placeres hos, udvælges, udpeges og med jævne mellemrum vurderes, og med hensyn til ordningerne for opbevaring af disse midler. Værdipapirhandleren skal desuden overveje behovet for diversificering af de pågældende midler som led i dennes due diligence.

Stk. 4 Værdipapirhandleren skal i forbindelse med vurderingen i stk. 3 navnlig tage hensyn til instituttet eller pengemarkedsfondens sagkundskab og markedsomdømme for at sikre beskyttelsen af kundernes rettigheder. Værdipapirhandleren skal endvidere tage hensyn til alle retlige eller for-skriftsmæssige krav eller markedspraksisser i forbindelse med opbevaring af kunders midler, som kan skade kundernes rettigheder.

Stk. 5 Værdipapirhandleren skal sikre, at kunderne giver deres udtrykkelige samtykke til placeringen af deres midler i en godkendt pengemarkedsfond. For at sikre, at denne ret til samtykke fungerer i praksis, skal værdipapirhandleren meddele kunderne, at midler placeret i en godkendt pengemarkedsfond ikke vil blive opbevaret i overensstemmelse med de krav til at beskytte kundernes midler, der er fastsat i denne bekendtgørelse.

Stk. 6 Hvis værdipapirhandleren deponerer kunders midler hos et kreditinstitut, en bank eller en pengemarkedsfond i den samme koncern som værdipapirhandleren, skal værdipapirhandleren begrænse de midler, der deponeres hos en sådan koncernenhed eller kombination af sådanne koncer-nenheder, så midlerne ikke overstiger 20 pct. af samtlige de pågældende midler.

Stk. 7 Værdipapirhandleren kan undlade at overholde begrænsningen i stk. 6, hvis værdipapirhandleren dokumenterer, at kravet i stk. 6 ikke er proportionalt med målet i betragtning af arten, omfanget og kompleksitetsgraden af værdipapirhandlerens forretninger, den sikkerhed, der tilbydes af en koncernenhed nævnt i stk. 6, og herunder under alle omstændigheder det begrænsede omfang af de kundemidler, værdipapirhandleren opbevarer. Værdipapirhandleren skal regelmæssigt tage den vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med 1. pkt., op til revision og meddele den oprindelige og den reviderede vurdering til Finanstilsynet.

§ 6

Værdipapirhandleren må ikke indgå i ordninger for værdipapirfinansieringstransaktioner for så vidt angår finansielle instrumenter, som værdipapirhandleren opbevarer på en kundes vegne, eller på anden måde anvende sådanne finansielle instrumenter for egen regning eller for en anden persons eller en anden af værdipapirhandlerens kunders regning, medmindre følgende betingelser er opfyldt:

 • 1) Kunden har på forhånd givet sit udtrykkelige samtykke til instrumenternes anvendelse på nærmere fastsatte vilkår. Der skal foreligge klar skriftlig dokumentation for dette bekræftet med kundens underskrift eller tilsvarende.

 • 2) Anvendelsen af kundens finansielle instrumenter er begrænset til de nærmere fastsatte vilkår, som kunden har givet sit samtykke til.

Stk. 2 Værdipapirhandleren må ikke indgå i ordninger for værdipapirfinansieringstransaktioner for så vidt angår finansielle instrumenter, som værdipapirhandleren opbevarer på en kundes vegne på en samlet konto hos tredjemand, eller på anden måde anvende finansielle instrumenter, der opbevares på en sådan konto, for egen regning eller en anden persons regning, medmindre mindst én af følgende betingelser ud over betingelserne i stk. 1 er opfyldt:

 • 1) Hver kunde, hvis finansielle instrumenter opbevares sammen på en samlet konto, skal på forhånd have givet sit udtrykkelige samtykke hertil, jf. stk. 1, nr. 1.

 • 2) Værdipapirhandleren skal have indført systemer og kontroller, som sikrer, at kun finansielle instrumenter, der tilhører kunder, som på forhånd har givet deres udtrykkelige samtykke hertil, jf. stk. 1, nr. 1, anvendes på en sådan måde.

Stk. 3 Værdipapirhandlerens registre, jf. stk. 2, skal indeholde oplysninger om den kunde, efter hvis instrukser de finansielle instrumenter blev anvendt, og om antallet af de anvendte finansielle instrumenter, som tilhører hver kunde, der har givet sit samtykke hertil, så eventuelle tab kan fordeles korrekt.

Stk. 4 Værdipapirhandleren skal træffe passende foranstaltninger med henblik på at forhindre uautoriseret anvendelse af kundernes finansielle instrumenter for egen regning eller for en anden persons regning. Disse foranstaltninger kan f.eks. være:

 • 1) indgåelse af aftaler med kunderne om foranstaltninger, der skal træffes af værdipapirhandleren, hvis kunden ikke har tilstrækkelig dækning på sin konto på afregningsdagen, såsom lån af modsvarende værdipapirer på vegne af kunden eller lukning af positionen,

 • 2) nøje overvågning fra værdipapirhandlerens side af den forventede evne til at levere på afviklingsdagen og indførelse af afhjælpende foranstaltninger, hvis dette ikke kan lade sig gøre, og

 • 3) nøje overvågning og hurtig anmodning om ikke leverede, udstedte værdipapirer på afviklingsdagen og derefter.

Stk. 5 Værdipapirhandleren skal indføre særlige ordninger for alle kunder med henblik på at sikre, at de, der låner kunders finansielle instrumenter, stiller tilstrækkelig sikkerhed, og at værdipapirhandleren overvåger den fortsatte hensigtsmæssighed af sikkerhedsstillelsen og tager de nødvendige skridt til at bevare balancen i forhold til værdien af kunders instrumenter.

§ 7

Værdipapirhandleren skal udpege en medarbejder med tilstrækkelige færdigheder og beføjelser med særligt ansvar for spørgsmål vedrørende værdipapirhandlerens overholdelse af sine forpligtelser vedrørende beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler.

Stk. 2 Værdipapirhandleren beslutter, om den i stk. 1 nævnte medarbejder udelukkende skal beskæftige sig med denne opgave, eller om medarbejderen kan varetage ansvaret effektivt, samtidig med at vedkommende har yderligere ansvarsområder.

§ 8

Værdipapirhandleren skal sikre, at dens eksterne revisorer mindst én gang årligt aflægger beretning til Finanstilsynet om, hvorvidt værdipapirhandlerens ordninger er passende i henhold til § 72 i lov om finansiel virksomhed, samt hvorvidt værdipapirhandleren overholder § 196, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder.

Interessekonflikter
§ 9

Værdipapirhandleren skal træffe alle relevante forholdsregler for at kunne påvise og forebygge eller håndtere interessekonflikter mellem værdipapirhandleren, herunder dennes ledelse, ansatte og tilknyttede agenter eller enhver anden person, der direkte eller indirekte er forbundet med værdipapirhandleren ved et kontrolforhold, og værdipapirhandlerens kunder, eller mellem kunderne indbyrdes, som opstår ved udførelsen af investeringsservice og investeringsaktiviteter samt accessoriske tjenesteydelser eller kombinationer heraf, herunder interessekonflikter, som forårsages af tilskyndelser fra tredjeparter eller af værdipapirhandlerens egne aflønnings- eller incitamentsstrukturer.

Stk. 2 Hvis de organisatoriske eller administrative ordninger, der er indført af værdipapirhandleren i overensstemmelse med § 72, stk. 2, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed, for at hindre interessekonflikter, der kan skade værdipapirhandlerens kunders interesser, ikke er tilstrækkelige til med rimelig sikkerhed at kunne sikre forebyggelse af risikoen for, at kunders interesser skades, skal værdipapirhandleren klart oplyse kunden om interessekonflikternes generelle karakter og/eller kilder og de foranstaltninger, der er truffet for at mindske disse risici, inden værdipapirhandleren påtager sig opgaver for kunden.

Stk. 3 Oplysningerne nævnt i stk. 2 skal gives på et varigt medium og, under hensyntagen til kundens forhold, være tilstrækkelig udførlige til, at den pågældende kunde kan træffe en informeret beslutning med hensyn til den tjenesteydelse, som interessekonflikten vedrører.

Dokumentation for udførte tjenesteydelser, aktiviteter og transaktioner
§ 10

Værdipapirhandleren skal opbevare fyldestgørende dokumentation for udførte tjenesteydelser, aktiviteter og transaktioner.

Stk. 2 Omfattet af stk. 1 er optagelse af telefonsamtaler eller opbevaring af elektroniske meddelelser vedrørende som minimum transaktioner foretaget for værdipapirhandlerens egen regning og levering af tjenesteydelser i forbindelse med kundeordrer, der vedrører modtagelse, formidling og udførelse af sådanne ordrer.

Stk. 3 Telefonsamtaler og elektroniske meddelelser, der har til hensigt at føre til transaktioner foretaget for værdipapirhandlerens egen regning eller til levering af tjenesteydelser i forbindelse med kundeordrer, der vedrører modtagelse, formidling og udførelse af sådanne ordrer, skal ligeledes dokumenteres, selv om disse samtaler eller meddelelser ikke fører til sådanne transaktioner eller levering af tjenesteydelse i forbindelse med kundeordrer.

Stk. 4 Værdipapirhandleren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at optage relevante telefonsamtaler og opbevare relevante elektroniske meddelelser, der foretages med, sendes fra eller modtages af udstyr, som værdipapirhandleren stiller til rådighed for en medarbejder eller kontrahent, eller hvis anvendelse af en medarbejder eller kontrahent er blevet godkendt eller tilladt af værdipapirhandleren.

Stk. 5 Værdipapirhandleren skal underrette nye og eksisterende kunder om, at telefonkommunikation eller -samtaler mellem værdipapirhandleren og dets kunder, der fører til eller kan føre til transaktioner, optages.

Stk. 6 Det er tilstrækkeligt, at underretning i medfør af stk. 5 gives én gang, før der ydes investeringsservice til nye og eksisterende kunder.

Stk. 7 Værdipapirhandleren må ikke yde investeringsservice eller udføre investeringsaktiviteter pr. telefon for kunder, der ikke på forhånd er blevet underrettet om optagelsen af deres telekommunikation eller –samtaler, når en sådan investeringsservice og sådanne investeringsaktiviteter vedrører modtagelse, formidling og udførelse af kundeordrer.

Stk. 8 Ordrer kan afgives af kunder gennem andre kanaler, idet disse meddelelse dog skal gives på et varigt medium, såsom brev, fax, e-mail eller dokumentation for kundeordrer afgivet på møder. Indholdet af relevante samtaler ansigt til ansigt med en kunde kan dokumenteres ved anvendelse af skriftlige referater eller noter. Sådanne ordrer betragtes som svarende til ordrer, der er modtaget via telefon.

Stk. 9 Værdipapirhandleren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at undgå, at en medarbejder eller en kontrahent foretager eller modtager relevante telefonsamtaler og sender eller modtager elektroniske meddelelser på privatejet udstyr, som værdipapirhandleren ikke er i stand til at optage eller kopiere.

Stk. 10 Værdipapirhandleren skal stille den i denne bestemmelse omhandlede dokumentation til rådighed for berørte kunder, og værdipapirhandleren skal som minimum opbevare dokumentationen i fem år. Hvis Finanstilsynet anmoder herom, skal dokumentationen opbevares i indtil syv år.

Sikkerhedsmekanismer til datasikkerhed
§ 11

Værdipapirhandleren skal have etableret forsvarlige sikkerhedsmekanismer med henblik på at garantere sikring og autentificering af virkemidlerne til overførsel af information, minimere risikoen for dataforvanskning og uautoriseret adgang og forhindre lækage af oplysninger, så datasikkerheden garanteres til enhver tid.

Sikkerhedsstillelse
§ 12

Værdipapirhandleren skal tage stilling til anvendelsen af aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret i forbindelse med forholdet mellem kundens forpligtelse over for værdipapirhandleren og de kundeaktiver, der er omfattet af værdipapirhandlerens aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret. Værdipapirhandleren skal kunne dokumentere denne stillingtagen.

Stk. 2 Ved stillingtagen til og dokumentation for hensigtsmæssigheden af anvendelsen af aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, skal værdipapirhandleren tage hensyn til alle følgende faktorer:

 • 1) Om der kun er en meget svag forbindelse mellem kundens forpligtelse over for værdipapirhandleren og anvendelsen af aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, herunder om sandsynligheden af en kundes forpligtelse over for værdipapirhandleren er lav eller ubetydelig.

 • 2) Om omfanget af kundernes midler eller finansielle instrumenter omfattet af aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret langt overstiger kundens forpligtelse eller endog er ubegrænset, hvis kunden overhovedet har en forpligtelse over for værdipapirhandleren.

 • 3) Om alle kunders finansielle instrumenter eller midler bliver gjort til genstand for aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, uden hensyntagen til hvilken forpligtelse de enkelte kunder har over for værdipapirhandleren.

Stk. 3 Hvis der anvendes aftaler om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret, skal værdipapirhandleren over for professionelle kunder og godkendte modparter understrege risiciene ved og virkningen af en aftale om sikkerhedsstillelse i form af overdragelse af ejendomsret for kundens finansielle instrumenter og midler.

Afsluttende bestemmelser
§ 13

Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 9-11, i denne bekendtgørelse straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 3. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler ophæves.