Bekendtgørelse om dagpengeperioden § 8

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om dagpengeperioden er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1266 af 30. oktober 2023

Forbrug af ydelsesperioderne
§ 8

Ved opgørelse af ydelsesperioden, jf. § 3, indgår følgende:

  • 1) Timer, hvor der er udbetalt dagpenge.

  • 2) Timer, hvor der er udbetalt feriedagpenge, medmindre medlemmet på tidspunktet for afholdelse af ferie med feriedagpenge ikke er indplaceret i en dagpengeperiode, og medlemmet efterfølgende har optjent indkomst- og beskæftigelseskravet efter lovens § 53, stk. 2 og 8.

  • 3) Timer, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hos private arbejdsgivere, medmindre medlemmet deltager i tilbuddet efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge, eller medlemmet er sygt eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselsorloven.

  • 4) Timer, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats hos offentlige arbejdsgivere, medmindre medlemmet deltager i tilbuddet efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge, eller medlemmet er sygt eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselsorloven. Forbruget opgøres for fuldtidsforsikrede med 7,4 timer pr. dag, dog højest 160,33 timer pr. måned, og for deltidsforsikrede med 6 timer pr. dag, dog højest 130 timer pr. måned.

  • 5) Timer, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, med den del af en sammenhængende periode, der er på 6 uger eller derunder.

  • 6) Timer, hvor medlemmet helt eller delvist er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne.

  • 7) Timer, hvor medlemmet har modtaget efterløn.

Stk. 2 Dagpenge efter stk. 1, som er udbetalt med urette, men som ikke skal tilbagebetales af medlemmet, indgår i de i § 3 nævnte ydelsesperioder.

Stk. 3 For et medlem, der er ophørt med en selvstændig virksomhed på tro og love, jf. § 57 b, stk. 2, nr. 2, i loven, indgår perioder, hvor medlemmet ikke kan modtage dagpenge som følge af manglende ophør med virksomheden, jf. § 20 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengeperioden, i opgørelsen af ydelsesperioden, jf. stk. 1. Perioden opgøres som 7,4 timer pr. dag, dog højest 160,33 timer pr. måned for et fuldtidsforsikret medlem, og 6 timer pr. dag, dog 130 timer pr. måned for et deltidsforsikret medlem, uanset eventuelle faktiske arbejdstimer mv. i måneden. Forbruget kan dog højest opgøres til det antal timer, der er tilbage af den ydelsesperiode, medlemmet aktuelt er indplaceret i.